Zoekveld

U bent hier

Flexibel taken- en toetsenbeleid

Kader

Een ASO-opleiding is geen einddoel, deze opleiding vormt een voorbereiding op het hoger onderwijs: bachelor en master opleidingen.

ASO-leerlingen moeten daarom leerbekwaam en zelfredzaam worden.

 • Studies kunnen sturen: een studiekeuze maken.
 • Studies zelf kunnen organiseren: plannen en zelfstandig studie-activiteiten ontplooien.
 • Beschikken over studievaardigheden: reproduceren, verwerven, controleren , relateren, herhalen, ...
 • Beschikken over proefwerkvaardigheden.
 • Zich bewust zijn van de eigen leerstijl met de sterke en zwakke aspecten.

Realisatie

Met een flexibel taken- en toetsenbeleid willen wij aan deze doelen werken. De leerlingen van het 6de jaar worden verantwoordelijk voor het organiseren van hun taken tijdens het eerste semester en het verwerven van de punten dagelijks werk voor het tweede semester.

 • De eerste fase omvat een flexibel takenbeleid; de leerlingen krijgen een totaaloverzicht van alle opdrachten die zij moeten uitvoeren. Er worden inleverdata vastgelegd en de leerlingen bepalen volledig zelf wanneer zij welke taken afgeven.
 • In de tweede fase worden de leerlingen dan volledig verantwoordelijk gesteld. Hiertoe worden alle overhoringen en alle inleverdata voor taken verbonden aan drie toetsweken. De leerling bepaalt zelf hoeveel controletoetsen en taken hij/zij wil afleggen volgens bepaalde vrijheidsgraden. De leerlingen worden dus gedwongen hun studiewerk, studieritme volledig zelf in handen te nemen. In het reguliere systeem bepalen de leerkrachten voor 80% wanneer leerlingen moeten studeren of wanneer ze moeten werken aan opdrachten. In dit kader van ervaringsleren bepaalt de leerling wanneer hij/zij studeert, werkt aan taken en ontspanning neemt. De toetsenweek blijft een gewone lesweek, afwisselend tijdens de eerste twee of de laatste twee lesuren van de dag worden de leerlingen lesvrij gemaakt, de andere lessen gaan door. Leerlingen die toetsen moeten afleggen melden zich in het juiste lokaal, voor de andere leerlingen staat een studie-
  en werkruimte ter beschikking. Organisatorisch brengt dit natuurlijk wat werk met zich mee: de inschrijvingen worden verwerkt in een gegevensbank, er wordt nagegaan of de vrijheidsgraden gerespecteerd werden en dan worden er lijsten aangemaakt per vakleerkracht, klasleraar en toetsenlokaal. Na elke toetsenweek krijgen de leerlingen hun resultaten en worden de toetsen geëvalueerd; de leerlingen die niet deelnamen krijgen de vragen. Een rapport volgt pas op het einde van het semester, namelijk als het volledige proces doorlopen is.

Door de leerling volledig en consequent verantwoordelijk te stellen willen wij een leerproces rond verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid opstarten. In eerste instantie is dit leerproces gefocust op de bevordering van de zelfsturing als regulatiestrategie: leerlingen bepalen zelf wat zij wanneer studeren en ervaren concreet waartoe stuurloosheid en uitstelgedrag kan leiden. In tweede instantie richt het leerproces zich op de diepteverwerking als verwerkingsstrategie: leerlingen moeten zelf hun leerstof structureren , op zoek gaan naar verbanden in de leerstof (relateren) en leren kennis kritisch verwerken. In derde instantie gaat er aandacht naar leermotivatie en wordt er gewerkt aan een ambivalente leerhouding. Onderzoek heeft angetoond dat deze doelstellingen bereikt worden en dat de leerlingen hun leerbekwaamheid verhogen op leerstijlaspecten die net verband houden met goede studieresultaten in het hoger onderwijs. Voor alle leerlingen vormt het flexibel taken- en toetsenbeleid een ervaringsgerichte leersituatie die hen leerbekwaamheid bijbrengt. Op deze manier wordt de kloof tussen secundair onderwijs en hoger onderwijs kleiner.

Flexibel takenbeleid: eerste semester

 • Bij de start van het schooljaar krijg je het volledige overzicht van de taken die je moet maken tijdens het eerste semester en het tweede semester. De vakleerkrachten lichten bij het begin van het semester de taken toe en de leerlingen vinden ook alle uitleg op de elektronische leeromgeving
 • Je bepaalt zelf wanneer je welke taak wenst af te geven. Er zijn drie inleverdatums voorzien: begin oktober, eind oktober, half november.
 • Eén week voor de inleverdatum moet je je inschrijven voor die taken die je op de inleverdatum wil afgeven. Deze inschrijving kan in geen enkel geval herroepen worden, uitschrijven is niet mogelijk.
 • Een leerling die de deadline respecteert, maakt aanspraak op 100% van de punten. Bij problemen (taak vergeten, printer defect) moet je onmiddellijk contact opnemen met de graaddirecteur. Vanaf de dag na de deadline tot het einde van de week kunnen taken nog afgegeven worden, dit moet persoonlijk gebeuren aan de graaddirecteur of de leerlingenbegeleider. Een leerling maakt dan nog aanspraak op 50% van de punten. Na deze week krijgt een leerling geen punten meer voor de taak. In het kader van de leerplanrealisatie moet de taak steeds afgegeven worden. Elke taak wordt verbeterd door de vakleraar.
 • Na de tweede inleverdatum moet minimaal 2/3 van alle taken afgegeven zijn.
 • Leerlingen kunnen tijdens het eerste semester al starten met de taken van het tweede semester.
 • Voor sommige vakken vraagt de vakleerkracht je te werken met een portfoliosysteem, bv. voor practicaverslagen voor chemie in de wetenschapsrichtingen. Voor dit portfoliosysteem maak je een eigen planning op. Je geeft je portfolio tijdens één takenmoment naar keuze af voor een tussentijdse controle. De beoordeling komt aan het einde van de rit.

Flexibel taken- en toetsenbeleid: tweede semester

 • Er worden drie toetsenweken voorzien verspreid over het tweede semester. Je bepaalt zelf welke toetsen je wil afleggen. Een week voor de toetsenweek moet je je inschrijven, een inschrijving is definitief, uitschrijven is niet mogelijk.
 • De leerstof

  De vakleerkrachten leggen de leerstof vast voor elke toets. De vakleerkracht bakent een logisch geheel af, maar het is niet zo dat bij de tweede toets automatisch de leerstof overhoord wordt van twee periodes,. Enkel voor de 1-uursvakken geldt de volgende regel: de eerste toets behandelt de leerstof van de eerste periode, de tweede toets gaat over de leerstof van de eerste én de tweede periode, de derde toets bestrijkt de leerstof van de tweede én de derde periode. De toetsen zijn telkens representatief: reproductie, toepassing en inzicht worden telkens gepeild.

 • De vrijheidsgraden
  1. Voor alle vakken: minimaal 1 toets afleggen.
  2. Voor richtingsvakken: minimaal 2 toetsen afleggen .
  3. Voor waarschuwingsvakken (waarschuwing opgelopen in het 5e jaar) of voor onvoldoendes van de proefwerkenreeks in december (onvoldoende op het totaalcijfer van dagelijks werk en proefwerk): verplicht 3 toetsen afleggen. Als je na de tweede toetsenweek een totaalresultaat van +70% behaalt, valt de verplichting om een 3de toets af te leggen weg.
 • Het flexibel takenbeleid van het eerste semester loopt verder. De inleverdatum van de taken valt telkens samen met de start van de toetsenweek.