Zoekveld

U bent hier

Keuzevakken 6de jaar

In het 6de jaar krijgen leerlingen de kans om een keuzevak van twee lestijden te volgen. Dit keuzevak vormt een aanvulling of een uitbreiding op de studierichting.

  1. Belangstelling en /of een toekomstige studierichting kunnen de leerling leiden bij het kiezen van een keuzevak voor het zesde jaar
  2. Je kan een keuzevak kiezen omdat het vak je interesseert, wat je altijd al wilde doen, maar waar je nooit de kans toe had?
  3. Je kan een keuzevak ook kiezen in functie van je verdere opleiding.


Volgende keuzevakken worden aangeboden:

Op het einde van het 5de jaar krijgen de leerlingen een voorstelling van
de keuzewaaier van het hoger onderwijs en ook dan pas maken zij een
persoonlijke keuze uit de lijst van keuzevakken.De werking van de
keuzevakken sluit aan bij de seminaries dat wil zeggen dat ook hier het
begeleid zelfstandig leren aan bod komt. De leerstof staat centraal:
vanuit een theoretische achtergrond wordt er aan kennisoverdracht
gedaan. Op het einde van de rit wordt er getoetst in hoeverre de
leerlingen de leerstof verwerkt hebben. Attitude en (onderzoeks-,
organisatie-, presentatie-)vaardigheden komen veel aan bod maar vormen
niet de kern van de evaluatie.

Begin

Verdieping wetenschappen

Dit keuzevak is bestemd voor leerlingen die gebeten zijn door wetenschap en willen weten wat een verdere wetenschappelijke studie voor hen zoal in petto kan hebben.
Enerzijds behandelen we alledaagse zaken vanuit een wetenschappelijke invalshoek, zoals bijv. koken, infectieziekten en dan vooral het opsporen ervan, de werking van onze hersenen, … De leerlingen moeten via literatuur en/of andere bronnen de verschillende wetenschappelijke aspecten rond deze thema's zelf uitpluizen en leren ook de bekomen resultaten op een correcte manier weer te geven.
Daarnaast wordt ook extra tijd en ruimte gemaakt om studenten die later willen kiezen voor een medische of wetenschappelijke richting, extra bagage mee te geven en hen voor te bereiden op mogelijke ingangsexamens. Via topics, wetenschappelijke literatuur en via oefeningensessies frissen we de reeds gezien leerstof op en wordt nieuwe leerstof aangeboden.
Voorts krijgen de leerlingen de kans om een keer mee te draaien in een (onderzoeks)labo om zo kennis te maken met “echt” wetenschappelijk werk.

Dit keuzevak staat open voor alle leerlingen uit de wetenschaps- en wiskunderichtingen (richtingen die geen natuurwetenschappen hebben)
Begin

Aanvulling wetenschappen

Benieuwd naar hoe ons immuniteitssysteem werkt? Of ben je overtuigd dat we via zelfmedicatie ons lichaam beter dienen? Werk je graag aan een betere conditie en kijk je hoe Oscar Pistorius tot zulke prachtresultaten kwam? Of buig je je liever over de resultaten van een DNA-electroforese om te bepalen of Pistorius nu echt schuldig is aan moord?

Het vak natuurwetenschappen in de derde graad is voor sommigen een noodzakelijk kwaad, voor jou misschien net dat ietsje te weinig. Zeker als je vanuit je interessegebied graag een maatschappijgerichte hogere studie wil aanvangen met een wetenschappelijk accent: verpleegkunde, logopedie, kinesitherapie, ergotherapie, dieetleer, …

In dit vak zal het wetenschappelijk handelen en denken centraal staan: omgaan met wetenschappelijke informatie en hierover communiceren. Dit kan aan de hand van eenvoudige wetenschappelijke experimentjes waarbij je zelf aan de slag gaat en je onderzoekscompetenties oefent. Maar ook door actuele artikel kritisch te lezen en te analyseren. Je kan hierbij zelf aangeven waarin je je graag zou verdiepen.

Voor sommige wetenschappelijk aspecten zal het misschien een eerste kennismaking zijn, zoals bij anatomie of pathologie. In dit geval zal er eerst een basiskennis aangereikt worden. Voor andere aspecten wordt er verder gebouwd op de reeds verworven kennis binnen de lessen (zoals voor genetica of de fysiologie van de mens). Het zal al snel duidelijk zijn dat veel domeinen aan elkaar gelinkt zijn en in elkaar overvloeien.

Het vak heeft als doel je onder te dompelen in een meer wetenschappelijk denken, gericht op het starten in een studie met wetenschappelijk karakter en het beroep dat je later zou willen uitoefenen.

Dit keuzevak richt zich tot leerlingen uit richtingen met natuurwetenschappen.

Begin

Economie

Heel wat leerlingen worden in hun verdere studies geconfronteerd met een cursus economie (rechten, communicatiewetenschappen, geschiedenis, …). Voor leerlingen zonder voorkennis is dit echter vaak een hele opgave. Uiteraard is dit keuzevak ook bedoeld voor leerlingen die interesse hebben voor een zuiver economische opleiding in het hoger onderwijs en die willen te weten komen of de economische wetenschap hen ligt.
Veel economische verschijnselen zijn jullie al bekend uit het dagelijks leven denk maar aan werkloosheid, overheidsbeleid, inflatie, loonberekening, belastingen, enz. Met deze cursus willen we een brug slaan tussen de economische theorie, de bedrijfswetenschappen en de actualiteit. De economie is in onze maatschappij immers zo belangrijk dat iedereen een economische bagage nodig heeft. Er bestaan verschillende benaderingen van het vak economie, bovendien verandert de inhoud van het vak regelmatig; dit alles maakt dat de drempel om kennis te maken met de economische wetenschap soms te hoog ligt. En daar willen wij juist verandering in brengen door zeer casusgericht, actualiteitsgebonden en via zelfstudie jullie de beginselen van de algemene economie uit te leggen. Het is niet mogelijk en ook niet wenselijk om alles te behandelen, een van de eerste taken is uit te zoeken waar jullie interesses liggen en in te spelen op nieuwe tendensen die economie juist zo boeiend maken.

Dit keuzevak richt zich tot leerlingen uit alle studierichtingen, behalve de studierichting economie.

Begin

Wijsgerige vraagstukken

Filosofie is de oudste wetenschap en ook vandaag komt filosofie aan bod in de meeste opleidingen in het hoger onderwijs. Filosoferen is van alle tijden, maar toch blijken altijd weer dezelfde (grote) vragen op te duiken, soms in andere formuleringen weliswaar, maar in de kern blijft de mens geboeid door dezelfde wonderbare werkelijkheid die hem omringt.
Voor het keuzevak “wijsgerige vraagstukken” is vereist dat leerlingen een fundamentele bereidheid hebben om mee na te denken en geïnteresseerd zijn in brede en maatschappelijke problemen.
De aandacht zal uitgaan naar goed begrip van verschillende stromingen in de filosofie en de ideeëngeschiedenis (hoe filosofische ideeën invloed hebben gehad of nog hebben) aan de hand van oorspronkelijke documenten; zelf (leren) filosoferen en nadenken over “onze” eigentijdse problemen en - logisch daarbij aansluitend - (leren) argumenteren, logisch redeneren, de eigen gedachten formuleren,…
Voorbeeld uit de praktijk: Plato’s werk wordt zeer hoog geschat over zowat alle filosofische stromingen heen. Waarom was hij zo belangrijk, en wat kan Plato ons nog vertellen over de vraag of moslimvrouwen hun sluier moeten dragen of niet?

Dit keuzevak richt zich tot leerlingen uit alle studierichtingen, behalve de studierichting humane wetenschappen.

Begin

Psychologie

Het keuzevak psychologie wil een kennismaking bieden met de psychologie als wetenschappelijke discipline. Hiertoe bestuderen we o.a. het ontstaan van de psychologie zoals ze is gegroeid uit de filosofie en maken we verder kennis met enkele deelgebieden van de functieleer (ook wel psychonomie genoemd), alsook met de benadering en verklaringswijze van verschillende scholen en stromingen. In de inleiding wordt ook stilgestaan bij de methode van de experimentele psychologie.
Een belangrijk deel van de kennis en inzichten die worden opgedaan in het vak zal door zelfstandig werk van de leerlingen tot stand komen: zelfstudie, groepsoverleg. Hiertoe wordt een handboek gebruikt, en moeten de leerlingen verder zelf op zoek naar bruikbare informatie. Uiteraard bepalen de leerlingen voor een stuk zelf welk domein van de functieleer zij verder wensen uit te diepen. Per leerstofonderdeel voeren de leerlingen een klein onderzoek of experiment uit. Na enkele weken brengen de groepjes verslag uit aan de hele klasgroep over het thema dat zij hebben bestudeerd.
Verder zullen we uitgebreid stilstaan bij enkele onderwerpen vanuit de klinische psychologie. Wat is normaal gedrag en wat niet? Wat kunnen de oorzaken zijn van afwijkend gedrag en hoe probeert men in de hulpverlening hier iets aan te doen? Tijdens dit onderdeel zullen we voornamelijk werken adhv uitgebreide casussen die klassikaal besproken worden.

Dit keuzevak richt zich tot leerlingen uit alle studierichtingen behalve uit de richting humane wetenschappen.

Begin

Verdieping wiskunde

Heel veel boeiende onderwerpen uit de wiskunde komen niet aan bod in het secundair onderwijs. Dikwijls veronderstellen deze onderwerpen te veel voorkennis. Maar ook met de gewone basiskennis kan je al met veel van die onderwerpen kennismaken: hoger-dimensionale ruimten, discrete wiskunde, codetheorie, relativiteitstheorie, …
Deze onderwerpen vragen wel een goed abstractievermogen. De onderwerpen zullen steeds gekaderd en ingeoefend worden aan de hand van problemen, die in groep besproken worden. Er zal ook veel aandacht gaan naar het zelfstandig en individueel oplossen van (moeilijkere) problemen. Het jaar wordt afgerond met een eigen studiepakketje. Dat stel je zelf samen. Op basis van je eigen interesses probeer je zelf een wiskunde-onderdeel onder de knie te krijgen.

Dit keuzevak richt zich uitsluitend tot leerlingen uit richtingen met 6 lestijden wiskunde.

Begin

Aanvulling wiskunde

Zeer veel leerlingen worden in hun verdere studies geconfronteerd met een cursus wiskunde of statistiek. Voor leerlingen uit de 3-uurs of 4-uursrichting is dit soms een hele opgave. Het kan dan ook een struikelsteen vormen voor studenten die voor de andere vakken hoge cijfers halen. Dit kan meerdere oorzaken hebben: sommige leerlingen hebben moeite met de zuiver wiskundige technieken, anderen hebben problemen met de vertaalproblematiek: hoe kan je een woordprobleem mathematiseren?
In de gewone wiskundelessen wordt daar reeds aandacht aan gegeven en er werd reeds een inleiding gegeven tot de statistiek. Het zal er op aan komen om die kennis te verdiepen en bruikbaar te maken bij de analyse van moeilijker problemen. Daarnaast kunnen bepaalde veelgebruikte concepten aan bod komen, die niet behandeld werden in de 3- of 4uurs-richting. Ook hier is verdieping belangrijker dan het aanbieden van nieuw materiaal.
Er zal gewerkt worden met een probleem-gestuurde methode. Wiskundige en statistische problemen worden gebruikt als materiaal om logische vaardigheden en analyse van woordproblemen te oefenen.

Dit keuzevak richt zich uitsluitend tot leerlingen uit richtingen met 3 of 4 lestijden wiskunde, op uitzondering van de leerlingen Humane met extensie wiskunde.

Begin

Informatica

Computers en het internet hebben de laatste 20 jaar meer en meer een invloed in onze samenleving. Ook de ontwikkeling van de software, die er voor zorgt dat je daadwerkelijk iets kan doen met deze machines, heeft niet stil gestaan. Hierdoor worden studenten tijdens hun hogere opleiding (bv. Informatica, wiskunde, ingenieurswetenschappen, industrieel ingenieur, handelsingenieur, bio-informatica, …) geconfronteerd met één of andere vorm van programmeren. In dit keuzevak gaan we in het eerste semester enkele basisprincipes aanleren a.d.h.v. de educatieve programmeertaal “scratch”. Tijdens het examen moet iedere leerling zijn individueel project voorstellen.
Tijdens de 2de semester zal de focus liggen op het aanleren en gebruiken van een “echte” populaire programmeertaal om uiteindelijk een eigen project te realiseren. Hierbij wordt er gewerkt met de web gebaseerde talen (html, javascript, css, php, mysql). Na een ruime klassikale introductie zal er projectmatig in groepjes gewerkt worden. De onderwerpen van de projecten zijn zeer breed opgesteld en kunnen steeds uitgebreid worden door de leerlingen zelf, zodat ze eventuele problemen uit hun eigen omgeving kunnen oplossen of eigen interesses kunnen uitdiepen. Deze onderwerpen omvatten ook enkele meer wiskundige opdrachten. Tijdens het examen stellen de groepjes hun project voor.
Een goed abstractievermogen is aangeraden voor dit keuzevak.

Dit keuzevak richt zich uitsluitend tot leerlingen uit richtingen met 6 lestijden wiskunde.

Begin

Beeldende creatieve vorming

Dit keuzevak biedt je de kans om zicht te krijgen op je eigen creatief scheppingsproces. Gericht op het hoger onderwijs is dit keuzevak interessant voor opleidingen zoals productontwikkeling, interieurvormgeving, een aantal onderwijsopleidingen en richtingen in de agogische sector.

Vanuit persoonlijke inspiratiebronnen leer je je inspiratie uitdrukken dankzij een verdieping in verschillende technieken in verband met beeldende vorming. Een belangrijk aspect van de creatieve vorming bestaat uit reflectie: ontdekken van je talenten, omgaan met je beperkingen, materiële mogelijkheden en beperkingen aanvaarden en realistische plannen in verband met de tijdsinvestering uitwerken. Het sluitstuk van deze reflectie wordt gevormd door de kritische beoordeling van het eindproduct.
Van elke stap wordt een weergave verwacht in een portfolio: bepaling van doelstellingen, uitwerken van inspiratiebronnen, keuze van technieken, reflectie, bijsturing en tenslotte een grondige kritische beoordeling. Er wordt gestart met een beperkt project en oefeningen in de beeldende vorming, later wordt overgestapt naar een groter project en eventueel een samenwerkingsopdracht. Telkens wordt de volledige cyclus van het creatieve proces doorlopen.

Dit keuzevak richt zich tot leerlingen uit alle studierichtingen.

Begin

Verbale creatieve vorming

Als we communiceren, focussen we vaak op snelheid en zijn we heel vaak zeer visueel ingesteld. Een sms moet je onmiddellijk beantwoorden, via je mail komt er dagelijks een massa aan boodschappen op je af. Gewoon luisteren naar een boodschap zonder beeld is vaak heel moeilijk. Het vak verbale creatieve vorming wil zich net met het omgekeerde bezighouden: traagheid , schoonheid en creativiteit staan hier voorop.
Traagheid zit in de aandacht die je zal besteden om iets over te brengen, aandacht vraagt tijd. Het begint allemaal bij een goede dictie , een mooie uitspraak, het hanteren van een mooi verzorgde taal, dat is ons basisinstrument. Je zal dus echt aan je uitspraak werken via de klassieke uitspraakoefeningen. Het is de bedoeling dat je in dit keuzevak een natuurlijke spreektechniek verkrijgt. Om in het creatieve proces te komen, zullen we tijdens de lessen veel aandacht besteden aan improvisatie. Deze oefeningen zullen je leren om op een natuurlijke manier te bewegen en te zijn op de scène, om te durven spreken op een scène, om al sprekend in de ruimte te bewegen.
En tot slot komt ook het inhoudelijke , de tekst , de literatuur en dus de schoonheid in dit keuzevak aan bod. We zullen werken met poëzie, met poëtische teksten, met theaterteksten. Zo ga je mee naar de theaterstukken die het cultuurbad voor de derde graad aanbiedt. Het aantal stukken wordt je in het begin van het schooljaar meegedeeld, maar je mag toch uitgaan van een 5-tal stukken. Met deze stukken gaan we aan de slag in de lessen.

Samenvattend, je speelt creatief en expressief met taal en lichaam: gedichten voordragen, ontspanningsoefeningen, improviseren, lichaamsexpressie staan op het programma. Een vorm van spreken, van verbaal communiceren waar aandacht , schoonheid en creativiteit zowel op het vormelijke als op het inhoudelijke vlak voorop staan.

Dit keuzevak richt zich tot leerlingen uit alle studierichtingen.

Begin

Esthetica

Kunst is voor watjes? Dat had je gedacht. Kunst is voor losers!

Kunst is het zout op de patatten des levens.

Zonder Kunst is onze wereld saai:
geen muziek om de ogen te sluiten,
geen film om in te duiken,
geen mode om te verbloemen,
geen dans om te verleiden,
geen architectuur om thuis in te komen,
geen beeld om te omarmen,
geen roman om in te vergeten,
geen theater om te verwonderen.
Dan is alles gewoon gewoon
en gaat niemand op zoek naar iets anders.

In dit keuzevak gaan we op zoek naar het hoe en waarom creatief denken de wereld kan beïnvloeden. We proberen de processen in de kunst te begrijpen en theoretisch te plaatsen. Maar daar blijft het niet bij. We zullen proberen om met onze creatieve geesten de bange wereld te bemoedigen. Wij breien een vervolg aan het principe van Maestro da Vinci: durf te falen, en faal. Hij sprak niet over ‘losers’ maar hij zei dat de mens die faalt tenminste diegene is die probeert. Hij die probeert die innoveert. Hij die niet probeert is dom.
Dus: leve de losers. En dat, dat is kunst. Leve de kunst.

Dit keuzevak richt zich tot leerlingen die in het zesde jaar geen esthetica hebben (6H – HW – TWE – LWE en WEWe)

Begin

Spaans-Italiaans

In het hoger onderwijs zal je merken dat heel wat teksten en studiemateriaal in een vreemde taal aangeboden worden, het Nederlands als taal bestrijkt immers een veel te klein terrein voor de meeste vakgebieden. In het beroepsleven wordt het helemaal duidelijk dat een ruime kennis van vreemde talen belangrijk is: voor Vlaanderen is dat in de eerste plaats Frans en Engels, in tweede instantie Duits en tenslotte talen zoals Spaans en Italiaans. Uiteraard zijn talen ook interessant voor leerlingen die uitkijken naar taalstudies of filologische opleidingen in het hoger onderwijs. Uitgaande van je persoonlijke motivatie voor deze “nieuwe” vreemde taal, word je gecoacht bij het behalen van de minimale Europese taalniveaus en dit in reële communicatieve situaties. Het Europees taalportfolio (een soort taalpaspoort dat kan gebruikt worden in een cv) hanteert 6 taalniveaus voor de beheersing van taalvaardigheden: begrijpen (luisteren en lezen), spreken (productie en interactie) en schrijven. Voor Spaans en Italiaans moet je voor deze vaardigheden het minimumniveau bereiken eind december.
Voor Italiaans wordt er van je verwacht dat je tegen het proefwerk van kerstmis en dat van juni een aantal thematische dossiers zelfstandig verwerkt. Je bepaalt zelf je werk-en toetsritme in overleg met je leerkracht-coach. Tijdens het tweede semester combineer je deze dossiers met een schrijf- en spreekopdracht bv. ivm Italië.
Voor Spaans wordt de nadruk gelegd op communicatievaardigheden: zich uit de slag kunnen trekken in dagdagelijkse situaties en daarbij zichzelf kunnen uitdrukken en verstaanbaar maken voor Spaanstaligen. Verwacht je dus aan een Spaans taalbad!
We hanteren voor de twee keuzevakken thematisch leermateriaal dat jullie door de vreemde taal en haar cultuur gidst. Op deze tocht maken we gebruik van o.a. audiovisuele media en de elektronische leeromgeving.
Spaans en Italiaans richten zich tot leerlingen uit alle studierichtingen.

Begin