Zoekveld

U bent hier

Leerzorg

Opvang leerstoornissen

Sommige leerlingen volgen een iets anders traject: dankzij gerichte leerzorg vinden zij hun weg op het Sint-Ritacollege.
Leerlingen die kampen met leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, dyspraxie, ADHD, NLD, ...) krijgen op basis van een geattesteerde diagnose een individuele en gerichte afsprakennota om hun leerstoornis op te vangen. Deze afsprakennota wordt opgenomen in hun individueel leerlingendossier en besproken op de klassenraad zodat alle leerkrachten op de hoogte zijn. De afsprakennota bevat gerichte STICORDI-maatregelen. Sticordi is een letterwoord voor: stimuleren, compenseren, remediëren, differentiëren en dispenseren. Dat zijn diverse maatregelen die leerlingen met een beperking kunnen ondersteunen, om leerachterstand te vermijden.

  • Stimuleren: leerlingen aanmoedigen en het positieve benadrukken.
  • Compenseren: het gebruik van bepaalde (technische) hulpmiddelen toelaten, bijvoorbeeld een laptop met leessoftware en spellingcorrector voor een leerling met dyslexie.
  • Remediëren: individuele leerhulp aanbieden om zo leerachterstand te vermijden.
  • Differentiëren: variatie aanbrengen in de leerstof en aanpak om zo beter te kunnen inspelen op de noden van individuele leerlingen.
  • Dispenseren: bepaalde onderdelen van het leerprogramma laten vallen en waar mogelijk vervangen door iets gelijkwaardigs.

Bij de inschrijving worden ouders uitgenodigd om een extra-zorg formulier in te vullen. Langs dit kanaal kunnen vragen rond leerzorg gesteld worden. Voor de start van het schooljaar vindt er een intakegesprek plaats zodat de aangepaste leerzorg al vanaf de eerste schooldag kan opgestart worden. (Coördinatie leerzorg: zorgcoördinator Ingrid De Gezelle)

Sommige leerlingen hebben ook recht op een GON-traject (geïntegreerd onderwijs). Dit traject wordt aangevraagd bij en begeleid door het CLB. Bij een GON-traject wordt een externe GON-begeleider aangesteld die de leerling individueel ondersteunt en begeleidt. De GON-begeleider pleegt geregeld overleg met de ouders, de CLB-medewerker, de klasleraar en de directie.

Derdelijnszorg

Voor sommige problemen worden externe hulpverleners ingeschakeld. Dit gebeurt steeds op initiatief van de ouders. De school tracht zo goed mogelijk contact te houden met de derdelijnszorg opdat het traject de leerling vlot verloopt.