Zoekveld

U bent hier

STEM@ritacollege en META@ritacollege

STEM@ritacollege
science - technology - engineering - mathematics
META@ritacollege
mens - taal
Het Sint-Ritacollege kiest bewust voor het opbouwen van wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten en vaardigheden bij de leerlingen. Leerlingen worden uitgedaagd om met de nodige wiskundig-wetenschappelijke achtergrond complexe vragen en relevante problemen op te lossen. Zij bereiden zich ook grondig voor op STEM-opleidingen in het hoger onderwijs. STEM is uitgebouwd van het eerste tot en met het zesde jaar in onze school. Het Sint-Ritacollege kiest bewust voor het opbouwen van sociale, talige, interculturele, kunstzinnige en levensbeschouwelijke inzichten en vaardigheden bij de leerlingen. Leerlingen worden uitgedaagd om met de nodige talige en menswetenschappelijke achtergrond complexe vragen en relevante problemen op te lossen en een visie te ontwikkelen. Zij bereiden zich ook grondig voor op META-opleidingen in het hoger onderwijs. META is uitgebouwd van het eerste tot en met het zesde jaar in onze school.
STEM@
De school daagt je uit met de volgende extra's:
META@
De school daagt je uit met de volgende extra's:
Graad I
 • Versterkt basispakket wiskunde in het 2de jaar (5u) met een lesuur in kleine groepen.
 • Cluster rond wetenschappen en techniek met natuurwetenschappen, techniek, aardrijkskunde en het vak informatica (2u).
 • Aanbod van de basisoptie STEM Wetenschappen in het tweede jaar
Graad I
 • Klassieke studies met een grondige taal- en culturele vorming vanuit Latijn en Grieks-Latijn.
 • Taalinitiatie Engels met een programma van 2 lestijden en het vak culturele vorming in de eerste moderne.
 • Cluster rond artistieke vorming met beeld, drama en muziek.
 • Versterkt pakket Frans in het 1ste jaar (4u) met een lesuur in kleine groepen.
 • Aanbod van de basisopties Grieks-Latijn, Latijn, economie en maatschappij in het tweede jaar.
Graad II
 • Cluster natuurwetenschappen voor alle studierichtingen.
 • Sterk geprofileerde studierichting natuurwetenschappen met een extra seminarie wetenschappen met labo-oefeningen rond boeiende wetenschappelijke thema's.
Graad II
 • Grondige uitbouw van de studierichtingen Latijn en Grieks-Latijn met aandacht voor taal, probleemoplossen in taal en cultuur.
 • Aanbod van een studierichting Moderne Talen met Duits vanaf het 3de jaar en een versterkt pakket Frans en Engels.
 • Bewuste keuze voor het vak artistieke vorming in het 3de en het 4de jaar
Graad III
 • Sterk geprofileerde studierichting wetenschappen-wiskunde: 6u wiskunde en een versterkt pakket van 9u exacte wetenschappen.
 • Mogelijkheid in de humane wetenschappen voor een extensie wiskunde.
 • Themadagen rond onderzoekscompetenties voor wiskunde en wetenschappen.
 • Seminaries probleemoplossend en innovatief denken in de wiskunde of de exacte wetenschappen (5de jaar).
 • Keuzevakken verdieping en uitbreiding wetenschappen, verdieping en uitbreiding wiskunde en programmeren (6de jaar).
 • Olympiades in wiskunde en exacte wetenschappen.
Graad III
 • Sterk geprofileerde talenrichtingen met communicatief onderwijs rond levensechte taaltaken.
 • Sterk geprofileerde richtingen humane wetenschappen, ook met aandacht voor communicatiewetenschappen en een versterkt aanbod filosofie.
 • Themadagen rond onderzoekscompetenties talen, economie en humane wetenschappen en literatuurprojecten voor de talenrichtingen.
 • Seminaries klassieke culturele vorming, taalprojecten en taaluitwisseling, sociologische casestudies en interculturaliteit (5de jaar).
 • Keuzevakken Spaans, Italiaans, filosofie, psychologie, beeldende en verbale creatieve vorming (6de jaar).
 • Uitdagende aanpak in vakken zoals geschiedenis, godsdienst en esthetica met aandacht voor maatschappelijke duiding en religieus-ethisch denken.
STEM-uitrusting:
 • Goed uitgeruste vaklokalen techniek in graad I gericht op zelfstandig werken.
 • Volwaardige labo's chemie, biologie en fysica voor graad II en III.
 • Invoering van een eigen laptop voor alle leerlingen van het 1ste tot en met het 6de jaar.
META-uitrusting:
 • Goed uitgeruste bibliotheek voor jeugd- en adolescentenliteratuur.
 • Open-leercentrum met satellieten voor zelfstandig werk en teamwerk.
 • Audio- en visuele-media in alle vaklokalen.

STEM@ritacollege en META@ritacollege

Het Sint-Ritacollege wil bewust leerlingen uitdagen op wetenschappelijk-wiskundig vlak én op talig-menswetenschappelijk vlak. Vanuit deze brede, polyvalente vorming willen wij leerlingen kritisch en creatief leren denken. Zo bereiden wij onze leerlingen voor op alle richtingen van het hoger onderwijs en kunnen onze oud-leerlingen uitstekende resultaten behalen.