Zoekveld

U bent hier

Seminaries 5de jaar

Naast de belangrijke keuze van een studierichting mag een leerling in het 5de jaar nog een seminarievak van 2 lestijden kiezen. Dit seminarievak behoort tot de vrije ruimte, dit wil zeggen dat de leerling kiest voor een bepaalde module, de module is niet volledig verbonden aan de studierichting.

Keuzemogelijkheden:

Seminarie ondernemerschap

Wie heeft er zin voor ondernemen? Wie heeft er zin voor initiatief? Wie heeft er zin voor creativiteit? Wie wil zelf eens manager spelen? Wie heeft er zin om economische inzichten te verwerven aan de hand van het oprichten van een (fictief) eigen bedrijf? Wie ... ? Het seminarie economie zal ervoor zorgen dat je economische kennis verwerft aan de hand van het uitschrijven van een ondernemingsplan, waarbinnen je de kans krijgt om je interessegebieden te doorgronden en je vaardigheden te optimaliseren. Je gaat zelf (in kleine groepjes) aan de slag met concreet bedrijfsmateriaal. Zo raak je meert huis in de verschillende kennisdomeinen zoals marketing, aan-en verkooptechnieken, promotiebeleid, personeelsbeleid, boekhouding, kosten-batenanalyse, financiële planning, het bouwen van een eigen website, onderzoek van de concurrenten en de potentiële vragers (comsumenten), … Dit seminarie is dus niet enkel gericht op het verwerven van kennis, maar ook tal van vaardigheden komen aan bod (gaande van brainstormen, verslag schrijven, vergaderen, kritisch nadenken, ICT-vaardigheden, marktonderzoek, presenteren,…); Daarnaast neem je ook deel aan de Vlaamse ondernemerswedstrijd van UNIZO om zo theorie en praktijk nog beter op elkaar af te stemmen. Zo krijg je feedback van mensen uit de bedrijfswereld en bezoek je ook een bedrijf. Daarnaast zal je als potentiële ondernemer regelmatig ervaringen buiten de school opdoen, waarbij initiatief en verantwoordelijkheidszin primeren. Kortom: jij bent aan zet, je leerkracht treedt op als coach. Jij bepaalt met je groep de doelen en stappen die nodig zijn om de onderneming van je dromen op te richten. Begin

Seminarie probleem oplossen in de wiskunde

Het probleemoplossen is een van de meest fascinerende en boeiende aspecten van de wiskunde. Het is een plezierige, soms frustrerende bezigheid. Het is in elk geval de drijvende kracht achter nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Na dit seminarie zal je meer methodes kennen om wiskundige problemen aan te pakken, je zal je oplossingen beter kunnen verwoorden, verdedigen en presenteren. Om een probleem op te lossen moet je al je kennis mobiliseren, je moet zoeken naar nieuwe wegen om een probleem voor te stellen en je moet een goede strategie volgen. Om dit te trainen, bespreken we in groep eerst verschillende problemen uit verschillende gebieden van de wiskunde. Door het bestuderen van de problemen kom je dan in contact met een veelheid aan technieken en methodes. In het tweede semester pas je deze inzichten toe op nieuwe wiskundige theorieën en methodes. We gaan in op praktijkgerichte problemen en onderzoeken de wiskundige theorieën achter alledaagse verschijnselen. Om die problemen op te lossen zal je die wiskundige theorieën ook moeten bestuderen en uitwerken. Centraal in de lessen staat echter een heel jaar lang het zelfstandig en in groep bestuderen van problemen. Daarom zal de leraar weinig aan het woord zijn, jullie zullen des te meer de lessen moeten dragen. Begin

Seminarie talenproject Engels

Gezocht: M/V met een voorliefde voor de Engelse taal, interesse in andere culturen, een stevige dosis organisatietalent en zin voor avontuur.  In het seminarie talenproject Engels hangt veel af van jullie eigen ondernemingszin en creativiteit. We werken aan onze "21st century skills" (communication - collaboration - creativity en critical thinking): kies zelf aan welke skills jij wil sleutelen en zoek een project waarin je dit kan realiseren en waarin je je Engelse vaardigheden kan oefenen.  We willen in dit seminarie vooral de nadruk leggen op taal als middel tot communicatie: we zetten een eTwinning-project op met andere Europese scholen en gaan op zoek naar Engelstalige organisaties en contacten in binnen-en buitenland om mee te communiceren en indien mogelijk te bezoeken. Interesse in andere culturen en mensen is dus zeker een must! Uiteraard is de voertaal tijdens het seminarie steeds Engels, dus zijn er voldoende mogelijkheden om je kennis van de Engelse taal te oefenen en uit te testen, zowel mondeling als schriftelijk.  "If you can dream it, you can do it!" Begin

Seminarie sociaal uitwisselingsproject Frans

• Wil jij je blik op de wereld verruimen? Ben jij een sociaal (geëngageerd) beest? Heb je bovendien zin in een Frans taalbad? Dan is dit uitwisselingsproject geknipt voor jou. Dit seminarie vormt de perfecte match tussen een taaluitwisseling en een kennismaking met de sociale sector. In het eerste semester gaan we op zoek naar Franstalige correspondenten die ons tijdens de uitwisseling in hun gezin willen verwelkomen. We draaien ook proef in het Nederlands in enkele sociale instellingen in de buurt van de school. In het tweede semester dompelen we ons volledig onder in het Frans en bereiden we onze sociale dagen samen voor. Hoe die er precies zullen uitzien, bepalen jullie grotendeels zelf. Zetten we een themafeest in een Brussels bejaardentehuis op poten? Draaien we mee in een Waalse kleuterschool? Organiseren we een sporttornooi voor kansarme leeftijdgenoten? Er zijn tal van mogelijkheden en veel hangt af van jullie eigen talenten en interesses. In elk geval krijg je de kans om je organisatietalent en sociale vaardigheden aan te scherpen, leer je omgaan met verschillen en ontdek je de sociale sector van binnenuit. Uiteraard zal ook je Frans een positieve boost krijgen dankzij de voorbereidingen en het sociaal project zelf enerzijds en het contact met de correspondent en zijn gezin anderzijds. Wil je deelnemen aan deze bijzondere uitwisseling, check dan even of je in het profiel past: - Je bent open-minded en hebt zin in nieuwe ervaringen en ontmoetingen. - Je bent bereid enkele dagen deel uit te maken van een Franstalig gezin. - Je kan je correspondent een warm welkom bieden en van een slaapplaats voorzien indien nodig. Begin

Seminarie probleem oplossen in de exacte wetenschappen

Deze module staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in het oplossen van exact wetenschappelijke problemen. Vooral leerlingen die leergierig zijn en eens iets nieuws willen proberen, vinden hier volop gelegenheid om hun creativiteit en inventiviteit aan te spreken. De leerkracht heeft een begeleidende rol en zal je ondersteunen met de nodige raadgevingen en tips om de opdrachten tot een goed eind te brengen. We starten met het leren opstellen van een goede onderzoeksvraag, en bekijken we hoe een probleem vanuit verschillende standpunten kan opgelost worden. Ook nemen we ruim de tijd om ict-vaardigheden bij te schaven, deze zijn essentieel voor een wetenschapper in spe.  Vervolgens los je zelf een opgelegd theoretisch probleem op uit de biologie, de fysica en de chemie, bv.: “Welke verschijnselen treden er op in de buurt van zwarte gaten?”, “Hoe kan je afvalwater zuiveren?”, "Wat is de milieuvriendelijkste vaatwastablet?", enz. Je werkt zelfstandig in kleine groepjes en komt door middel van een uitgekiemd proces van onderling overleg, opzoekingswerk en het uitvoeren van opdrachten tot een antwoord op het probleem. Op het einde maak je een verslag over de manier waarop je bent te werk gegaan en wat het eindresultaat is van jullie aanpak. In een volgende fase verleggen we de focus naar hoe je onderzoek organisatorisch aanpakt en hierover met medestudenten communiceert. Een presentatie aan medestudenten zal ook niet ontbreken. Vakoverschrijdende projecten zoals o.a een klimaatconferentie waar je de leiding zal hebben over een bepaald land in de wereld, gastsprekers, ect behoren hier zeker tot de mogelijkheden.  Tijdens de laatste fase mag je al je verworven vaardigheden gebruiken om een zelf gekozen onderzoeksvraag theoretisch en experimenteel uitwerken en uitvoeren. Afhankelijk van de aard van het onderzoek werk je in het biologie-, chemie- of fysicalokaal. Op het einde presenteer je het uitgevoerde experiment aan de hele groep en lever je een verslag in. Enkele reeds uitgevoerde onderwerpen: “Reageren fruitvliegjes op muziek?”, “De aerodynamica van het ideale papieren vliegtuigje”, “Evolutie van de smaakzin bij pubers”, enz.  Wij kijken in ieder geval al naar jullie uit!  Begin

Seminarie klassieke culturele vorming

“ Als je de tocht aanvaardt naar Ithaka wens dan dat de weg lang mag zijn , vol avonturen , vol ervaringen.” K.P.Kavafis Het seminarie Klassiek culturele vorming wil je een reis aanbieden. Een reis langs diep-menselijke thema’s zoals liefde en dood , angst , vertrouwen , wraak… Thema’s waar de oude Grieken en Romeinen zich heel bewust mee bezig hielden. Zij getuigden hierover in talloze kunstwerken : beelden , gedichten , tragedies , verhalen… We bestuderen samen deze kunstwerken uit de oudheid om na te gaan hoe deze kunstvormen een enorme invloed hebben uitgeoefend op de Westers maatschappij tot vandaag. In het eerste semester gaan jullie op zoek naar actuele kunstvormen ( beeldhouwkunst , schilderkunst , poëzie ) waarin figuren en thema’s uit de klassieke oudheid tot leven komen. In het tweede semester voelen jullie zelf welk thema jullie aanspreekt en creëren jullie zelf één of meerdere creatieve vormen van dit thema. Wij starten onze reis dichtbij in het Middelheim beeldenpark … Benieuwd waarheen de reis ons verder brengt …. Begin

Seminarie interculturele vraagstukken

Het seminarie actuele vraagstukken valt uiteen in drie verschillende luiken.   Een eerste groot thema dat dit jaar zal uitgediept worden is onze multiculturele samenleving waarover dagelijks berichten in de kranten verschijnen. Waarom ervaren wij onze multiculturele maatschappij (soms) als problematisch? Is het samenleven met andere culturen mogelijk? Kunnen de contacten tussen verschillende volkeren onze wereld verrijken? We leren wat het inhoudt om asielzoeker te zijn en onderzoeken waarom mensen hun eigen land ontvluchten. We bekijken op basis van welke criteria er wordt beslist wie in België mag blijven en wie niet, want hierover bestaan nog veel misvattingen en we bestuderen ook hoe het leven in een asielcentrum verloopt. We focussen niet enkel op de wisselwerking met het Westen, maar proberen deze culturen ook vanuit hun eigenheid te bekijken. Het tweede belangrijk onderdeel van ons seminarie zal door jou zelf bepaald worden. Welk actueel vraagstuk interesseert jou en wil jij verder onderzoeken? Ben je geïnteresseerd in de spanningen tussen de V.S. en Iran? De economische gevolgen van de Me Too- beweging? Het internationale terrorisme dat ook België reeds heeft getroffen? De effecten van de alomtegenwoordige aanwezigheid van porno in onze samenleving? Een derde thema dat we zullen behandelen is de klimaatopwarming. Dit zal echter wel een kleiner project zijn dat minder lesuren in beslag zal nemen dan de twee andere onderwerpen. Hier onderzoeken we hoe het met onze planeet is gesteld en wat de internationale gemeenschap doet aan deze problematiek. We bekijken welke maatregelen er genomen moeten worden om ons klimaat te redden. Dit alles zullen we onderzoeken en uiteindelijk organiseren jullie een klimaatconferentie waarin je een land vertegenwoordigt en met elkaar in debat gaat. Hoe proberen we al deze moeilijke vragen op te lossen?  Er is geen leerkracht of cursus die als leidraad dient: jullie eigen denkpistes en ideeën vormen de basis van dit seminarie.  Samen zoeken we informatie op, bespreken dit in groep en maken er nadien een verslag over. Jullie mogen soms ook zelf de school in kleine groepjes verlaten om zelf op onderzoek uit te gaan. Ook externen zullen ons begeleiden in deze zoektocht. We nodigen gastsprekers uit die ons onder andere kennis laten maken met de Joodse en Arabische cultuur of ons iets meer vertellen over de klimaatopwarming. We bezoeken ook het asielcentrum in Lint en wat later nodigen we een aantal asielzoekers uit op onze school. We ontvangen hen een hele dag en boksen activiteiten in elkaar om hen beter te leren kennen en te interviewen. We bespreken deze ervaringen telkens uitvoerig, debatteren erover en verdiepen ons in de aspecten die ons het meest interesseren.   Begin

Seminarie sociologische casestudies

In het seminarie sociologie spitsen we het grootste deel van het jaar onze aandacht toe op twee actuele thema’s: duurzaamheid en seksualiteit. Op het einde van het jaar onderzoeken jullie een actueel onderwerp naar keuze. Hoe gaan jongeren om met relaties en seksualiteit? Leiden ze een losbandig leven of zijn ze eerder preuts? Hoe kan je je weerbaarder maken voor grensoverschrijdend gedrag? Zijn we ons bewust van de vooroordelen en stereotypen die we zelf gebruiken over het verschil tussen mannen en vrouwen? Welk effect heeft dit op een persoon, relaties en de samenleving? Welke invloed heeft onze levensstijl op onze leefomgeving? Op welke manier kunnen wij in ons dagelijks leven voor een evenwicht zorgen tussen mens, natuur en economie? Hoe kunnen we anderen aanzetten om mee de transitie naar een duurzame samenleving te maken? In het seminarie sociologische casestudies stellen we ons dus heel actuele, uiteenlopende en kritische vragen m.b.t. onze samenleving. Andere disciplines zoals psychologie, demografie, gezondheidswetenschappen, ecologie of journalistiek zullen ons op weg helpen om de antwoorden te vinden. In kleine groepjes gaan jullie steeds op dezelfde, systematische manier op onderzoek uit. Hierbij maken jullie gebruik van de wetenschappelijke onderzoeksmethoden die eigen zijn aan de sociologie: buurtonderzoek, bronnenonderzoek, interviews en enquêtes. Het resultaat kan een debat, reportage, campagne of workshop zijn. Begin

Seminarie gezondheids- en bewegingswetenschappen

Waarom kan Remco Evenepoel een uur lang aan een snelheid fietsen die een gewone sterveling maar enkele seconden kan volhouden? Hoe geraakt zijn lichaam aan de nodige energie en wat is het belang van een goede voeding bij een dergelijke inspanning? Wat is de betekenis van het begrippen als VO2-max, anaerobe drempel en supercompensatie? Maar ook: hoe komt het dat Evenepoel in een spurt altijd zal verliezen van iemand als Wout Van Aert? Hoe slaagt turnster Nina Derwael erin om zo vlot van rekstok naar rekstok te vliegen? Waarom buigt ze eerst haar lichaam om het later dan weer te strekken? Welke rol spelen begrippen als rotatie en moment in deze discipline? Dit zijn maar enkele van de vragen waarop we in dit seminarie een antwoord zoeken. Uiteraard bekijken we dit niet alles vanop afstand, maar gaan we zelf ook op onderzoek. Bewegingen filmen en analyseren, lichaamsmetingen uitvoeren om zo je eigen lichaamstype te bepalen, je eigen omslagpunt bepalen, een sportdieet opstellen, … allemaal zaken die in dit seminarie aan bod kunnen komen. Liggen ook jouw interesses in de wetenschap? Ben je eventueel zelf sportief of heb je een meer dan gemiddelde interesse in sport? Boeit de wetenschap en het onderzoek in de wereld van de sport jou? Of wil je er meer over te weten komen? Dan is dit seminarie zeker iets voor jou. Want sport = wetenschap. Begin

Seminarie lab sciences

Blijf je wat practica en experimenten uitvoeren betreft wat op je honger zitten? Zou je graag wat meer zelf aan de slag gaan? Dan is het seminarie “Lab Sciences” misschien wel iets voor jou. Praktisch werk is een belangrijk, zo niet onontbeerlijk, onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Protocollen opstellen, labowerk uitvoeren, reflecteren over de resultaten,… zijn vaardigheden die je als onderzoeker maar beter onder de knie hebt. In dit seminarie ga je voor drie wetenschapsvakken, fysica, chemie en biologie, practica uitvoeren. In het begin krijg je de protocollen van je leerkracht, na verloop van tijd ga je die, onder begeleiding uiteraard, zelf opstellen. Je voert dan in groepjes de proeven uit en nadien maak je er ook een verslag van. De practica sluiten zo veel mogelijk aan bij de leerstof van de wetenschapsvakken. De theoretische achtergrond blijft dan ook beperkt tot hetgeen je nodig hebt om de proef te begrijpen. Maar dat is nog niet alles. De meeste wetenschappelijke publicaties verschijnen in het Engels, ook in het hoger onderwijs wordt vanaf het eerste jaar lesgegeven in het Engels of worden Engelstalige boeken gebruikt. Om die redenen zal de voertaal van dit seminarie, jawel, Engels zijn. Maar maak je geen zorgen, je wordt niet afgerekend op taalfouten, het maakt niet uit of je eens niet op een woord kan komen of de vertaling niet kent. Ook dat maakt allemaal deel uit van het leerproces. Begin