SintRita_Website_V2-06

Leefregel: inleiding

Dit schoolreglement bestaat uit vijf delen. Het eerste deel betreft het opvoedingsproject. In het tweede deel wordt de leefregel gesitueerd en wordt de engagementsverklaring tussen het Sint-Rita Campus College en je ouders opgenomen. In het derde deel tref je de leefregel rond het leerklimaat aan, het vierde deel handelt over het leefklimaat met onder andere afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. In het vijfde deel vind je het orde – en tuchtreglement.

Al deze delen werden besproken op de schoolraad, wijzigingen in deze leidraad worden ook steeds ter goedkeuring voorgelegd aan de schoolraad. Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over de directeur of zijn afgevaardigde. Het kan gaan om een ander lid van het directieteam, een prefect of een leerlingenbegeleider.

Delen leefregel Sint-Rita Campus College

Engagementsverklaring

Beste ouders In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die we bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw zoon of dochter bij ons is ingeschreven. Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van het Sint-Rita Campus College. Sint-Rita Campus College kiest voor een opvoedingsproject dat uitdagend én leerlinggericht onderwijs wil bieden aan leerlingen. Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om uw zoon of dochter zo goed mogelijk te begeleiden in zijn of haar school- en studieloopbaan. Wij willen werken in een partnerschap en rekenen daarom ook op uw medewerking. De school organiseert een aantal oudercontacten zodat ouders en het schoolteam rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren. In de kalender van de school vindt u op welke dagen deze oudercontacten georganiseerd worden. Zeker wanneer u door een lid van het schoolteam expliciet wordt uitgenodigd, rekenen wij erop dat u op deze uitnodiging voor een oudercontact ingaat.