SintRita_Website_V2-06

Opvoedingsproject

… samen praten, samen lachen, elkander vriendelijk terwille zijn, samen boeken in mooie taal lezen, samen speels zijn en samen eer behalen, bij tijd en wijle van mening verschillen, zonder haat, alsof iemand het oneens was met zichzelf, en juist door die schaars voorkomende onenigheid fleur geven aan de eensgezindheid van meestal, aan of van elkaar iets leren …

(Augustinus, Belijdenissen IV, 8)

De Paters Augustijnen hebben Sint-Rita Campus College opgericht om vrij onderwijs met christelijk karakter aan te bieden. Als christelijke school wil Sint-Rita Campus College niet alleen zorgen voor de intellectuele vorming van jongeren, maar ook bijdragen tot de overdracht van humane waarden eigen aan onze samenleving en aan de christelijke levensvisie. Het christelijk karakter van onze school moet vooral tot uiting komen in het gezamenlijk nastreven van deze waarden en in het zich verbonden weten met elkaar en met de samenleving. Als school willen wij getuigen van onze christelijke geloofsovertuiging, leerlingen ethisch-religieus vormen en hen uitnodigen tot het ontwikkelen van een eigen religieuze identiteit. Vanuit deze overtuiging willen wij openstaan voor het zinzoeken van mensen. Wij kiezen ervoor jongeren de nodige kansen te geven om zich vanuit hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Wij willen jongeren helpen zich te bekwamen om samen te leven en samen te werken met anderen in een wereld die voortdurend in verandering is. Daarom moet onze school een leergemeenschap én een leefgemeenschap zijn.

Leefgemeenschap

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in onze school met respect voor zichzelf, de andere(n) en de omgeving. Wij kiezen hiermee voor een fundamenteel leerlinggerichte school. Wij willen elke leerling respecteren en opvangen naar zijn of haar noden. Onze school wil leerlingen een veilige ruimte bieden waar zij kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Elke leerling krijgt de kans zijn/haar eigen persoonlijkheid te ontdekken en te vormen en op zoek te gaan naar een eigen levensproject. Wij willen de groei naar eigenheid, vrijheid en zelfstandigheid stimuleren en begeleiden. Met belangstelling kijken wij uit naar de mogelijkheden en talenten van elke leerling. Wij willen daartoe een klimaat van openheid bieden waarin jongeren zich kunnen uiten, zich ook kunnen vergissen en zich dan laten bijsturen. Wij kiezen voor een leerlingbetrokken school. Dit veronderstelt van ons allen, ouders, leraars, ondersteunend personeel, onderhoudspersoneel en directie, een respectvolle en levensechte houding, een open dialoog en een bereidheid om zich steeds opnieuw aan te passen. Dit betekent ook dat de school zelf zich wil in vraag stellen en poogt zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen. Wij ijveren voor een school waarin iedereen erkend en gerespecteerd wordt als een uniek persoon. Wij willen steeds in dialoog treden en elke leerling begeleiden bij zijn/haar zoektocht. Wij willen leerlingen verantwoordelijkheid bijbrengen voor henzelf, de groep en de samenleving, hen laten oefenen in sociale vaardigheden. Een jongere moet zich bewust worden dat hij/zij tegenover zichzelf, de anderen en de samenleving plichten te vervullen heeft. Zo helpen we elkaar, leerlingen en begeleiders, om vanuit zelfkennis hoopvol uit te groeien tot bekwame, geëngageerde en solidaire mensen.

Leergemeenschap

Als leergemeenschap wil Sint-Rita Campus College alle dimensies van de leerling tot ontplooiing laten komen: zowel de levensbeschouwelijke, morele, intellectuele, sociale, affectieve, lichamelijke als creatieve dimensies zijn daarbij belangrijk. Elk vak bekleedt dan ook een belangrijke plaats in het curriculum van de leerling. Leerlingen respecteren houdt in dat we leerlingen willen uitdagen verder te gaan én dat we leerlingen willen helpen bij moeilijkheden. Zo heeft elke leerling recht op een ondersteuning van en begeleiding bij zijn of haar leerpad. We kiezen voor authentiek leren waarbij we leerlingen enerzijds een degelijke basis van kennis, vaardigheden en attitudes willen aanbieden en hen anderzijds willen opleiden tot zelfstandige leerders die de verantwoordelijkheid voor hun eigen studies en ontwikkeling kunnen opnemen. Wij willen zowel aandacht besteden aan de weg die wij hier met hen gaan, als aan het doel dat wij met hen willen bereiken. Wij willen ook aandacht besteden aan de sociale aspecten van het leren door leerlingen te leren goed met elkaar samen te werken. Wij willen leerlingen ook leren kritisch te zijn en een eigen antwoord op een eerlijke manier te verdedigen.

Opvoedingsproject

Deze onderwijsvisie wil Sint-Rita Campus College hanteren als leidraad. Bij de dagelijkse opvang van leerlingen, bij het lesgeven, bij het evalueren en beoordelen van leerlingen, bij elke beleidsdaad willen wij ons de vraag stellen of dit bijdraagt tot en beantwoordt aan de fundamentele doelen en missie van onze school als leef- en als leergemeenschap. Door te leren ‘leren en leven’, door zich te vormen, door open te staan voor elkaar hopen we gelukkige mensen te vormen. Mensen die zich niet laten afschrikken door een samenleving in verandering, mensen die eerlijk pogen goede mensen te worden. Zo biedt Sint-Rita Campus College uitdagend én leerlinggericht onderwijs.