Leefregel: leefklimaat

Aankomst op school

 • Je bent ten laatste op het belteken dat de aanvang van de lessen aankondigt (8u25) op de speelplaats.
 • Je mag niet fietsen op de speelplaats of onder de luifel.
 • Je zet je fiets steeds in je eigen fietsrek en je gebruikt steeds een fietsslot.
 • Motorfietsen parkeren steeds aan de sporthal en worden met een slot vastgelegd.

Activiteiten buiten de school

 • Leerlingen, ouders en leerkrachten zullen erover waken dat er geen activiteiten worden georganiseerd zonder goedkeuring van de directie, noch de schijn wekken dat dergelijke activiteiten van de school uitgaan.

Avondstudie

 • Leerlingen die de begeleide avondstudie willen bijwonen, schrijven daarvoor in voor de duur van een schooljaar.
 • De avondstudie begint om 15u55 en eindigt om 16u45.
 • Tijdens deze avondstudie krijg je geen persoonlijke begeleiding bij je studies onder de vorm van bijles, we zorgen wel voor de nodige rust en helpen je bij de planning van je schoolwerk.

Bij het belteken

 • Bij het belteken verzamel je in rij bij het lokaalnummer op de speelplaats.
 • Je blijft zeker niet meer op een bank zitten of rondlopen op de speelplaats.
 • Enkel als je les hebt in de A-, B- of D-blok mag je het gebouw binnengaan, behalve voor de lokalen in de A-gang beneden die zich aan de kant van de speelplaats bevinden en de vaklokalen voor beeld, techniek en informatica.
 • Op het einde van elke pauze gelden dezelfde regels qua verzamelen.

Bewakingscamera’s

 • De school maakt gebruik van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staat worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden.

Doorzoeken van lockers

 • Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt, dan heeft ze het recht om de inhoud van je locker in jouw bijzijn te controleren.

Monitoringssoftware

 • Wanneer je tijdens de schooltijd gebruik maakt van een computer, kan de leraar of een ander lid van het schoolteam werken met een computerprogramma, waarmee hij onder meer je scherm kan blokkeren, bekijken, projecteren of overnemen of er screenshots van kan nemen. Dit heeft als doel om het leren zo gericht en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
 • De leraar zorgt ervoor dat zijn gebruik hiervan redelijk is en tot doel heeft jouw werkzaamheden op te volgen, bij te sturen en te evalueren.
 • We verwachten van jou dat je jouw computer tijdens de schooltijd enkel gebruikt voor de taken of opdrachten die je krijgt.

Boekentassen

 • Voor 8u25 blijf je met je boekentas op de speelplaats.
 • Als je in de eerste graad zit, plaats je je boekentas onder de luifel van de L-blok in de boekentasrekken.
 • Je mag geen slappe rugzakken gebruiken om je boeken en schriften in op te bergen anders loopt je schoolmateriaal te veel schade op.
 • Waardevol materiaal zoals je laptop, geld of sleutels laat je nooit onbeheerd achter. Je plaatst dit in je persoonlijke locker

Drukwerken

 • Drukwerken en mededelingen mogen enkel verspreid worden mits toestemming van de directeur.
 • Dit geldt ook aan de schoolpoort en in de onmiddellijke omgeving van de school.

EHBO, zieken- en rustkamer

 • De EHBO-post en de ziekenkamer bevinden zich in het leerlingenonthaal. Leerlingen die ziek zijn of een kwetsuur hebben opgelopen melden zich daar. Er wordt door de school geen medicatie verstrekt
 • Op de eerste verdieping van het hoofdgebouw bevindt zich een rustkamer voor de leerlingen (lokaal B114).
 • Leerlingen die rust behoeven mogen er, mits toestemming van de directie of een prefect, gebruik van maken.
 • Op de derde verdieping van het kloostergebouw bevindt zich de kamer van het CLB en van de schoolarts (lokaal B313). De CLB-verantwoordelijke is daar elke donderdag bereikbaar. Leerlingen die de CLB-verantwoordelijke of de schoolarts wensen te spreken, laten dit weten door een kaartje in hun brievenbus (lokaal B313) te steken.

Geld en waardevolle voorwerpen

 • Alle geldinzamelingen gebeuren na overleg met de directeur.
 • Ruil, koop of verkoop onder alle vormen is niet toegelaten zonder de toestemming van de directeur.
 • Breng zo weinig mogelijk geld en waardevolle voorwerpen mee naar school en laat dit nooit onbeheerd achter in de gangen of op de speelplaats.
 • Als je geld of waardevolle voorwerpen vindt die niet van jou zijn (handboek, schrijfgerei, rekentoestel, laptop, jas, …), breng je deze onmiddellijk naar het leerlingenonthaal.
 • Boeken, schriften, agenda’s, brooddozen, jassen, sportkledij en -schoenen worden gemerkt met je naam. Als je toch spullen kwijt raakt, kunnen wij ze zo aan jou teruggeven.
 • Indien je geld of waardevolle voorwerpen in de gangen, op de speelplaats of elders onbeheerd achterlaat, valt diefstal of beschadiging buiten de verantwoordelijkheid van de school.
 • Wie schade toebrengt aan materiaal van derden moet deze schade vergoeden.
 • Indien je een GSM meeneemt naar school, zet je dit toestel volledig uit tijdens de les, tijdens de studie en tijdens de refter. Indien je GSM tijdens het maken van een toets of proefwerk niet is uitgezet, staat dit gelijk aan het plegen van fraude.
 • Radio’s, CD-spelers, breekmesjes en wapens mogen niet meegebracht worden naar de school.

Inspraak op school

De school wordt bestuurd door de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en de afgevaardigd bestuurder. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur en de andere leden van het directieteam. Personeelsleden, leerlingen en ouders kunnen participeren aan dit bestuur en krijgen inspraak. Het hoogste participatie-orgaan is de schoolraad. Hierin zijn zowel de personeelsleden, de leerlingen als de ouders vertegenwoordigd.

 1. Personeelsraad
  De personeelsraad is hét overlegorgaan en vergadert viermaal per jaar in plenum of in overlegvergaderingen per graad. Deze personeelsraad stelt het advies van het personeel op voor de schoolraad. De leerkrachten en het ondersteunend personeel maken er deel van uit. De leerkrachten vergaderen volgens een vooraf vastgelegde kalender per leerjaar (zie schoolkalender). Deze vergadering noemen wij ‘jaarteam’. Een aantal jaarteams worden besteed aan leerlingenbesprekingen (‘begeleidende klassenraden’), andere jaarteams aan het organiseren van leerjaaractiviteiten of aan het bespreken van vooral pedagogische thema’s. Deze vergaderingen geven de leerkrachten de kans tot participatie en inspraak. Het ondersteunend personeel vergadert in werkgroepen. De voorzitter van de stuurgroep (verkozen mandaatsfunctie van 2 jaar) en de zes voorzitters van de jaarteams (verkozen mandaatsfunctie van 2 jaar) komen wekelijks bijeen in de ‘stuurgroep’. De stuurgroep adviseert de directie bij de dagelijkse leiding van de school en zorgt voor de coördinatie en samenwerking van de diverse jaarteams.
 2. Oudervereniging
  De oudervereniging wil op een opbouwende wijze meewerken aan de opvoeding van al de leerlingen op de school. Door inschrijving van hun kind worden ouders automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging organiseert vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt de parascolaire schoolwerking. De oudervereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een ouderraad. Dit bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en afgevaardigden van elke klas. De ouderraad vergadert maandelijks. De ouderraad oudercomité beheert ook een eigen website www.ouderrita.be De ouderraad heeft drie vertegenwoordigers in de schoolraad.
 3. Leerlingenraad
  De leerlingenraad heeft als doel de leerlingen actief te betrekken bij het schoolgebeuren en bij het schoolbeleid. Er is een leerlingenraad per graad en elke leerlingenraad vergadert ongeveer om de twee maanden, extra vergaderingen zijn steeds mogelijk. De graaddirecteurs wonen de vergaderingen van de leerlingenraad bij en ondersteunen de werking. Bij de start van het schooljaar wordt een oproep gedaan in elke klas om afgevaardigden te sturen naar de leerlingenraad. De leerlingenraad van de derde graad vaardigt drie vertegenwoordigers af voor de schoolraad. De leerlingenraad krijgt steeds de kans om alle leerlingen te informeren of te consulteren in verband met hun werking en met het schoolbeleid. Verder werkt de leerlingenraad allerlei initiatieven uit op het vlak van animatie en vorming.
 4. Schoolraad
  De schoolraad is het participatie-orgaan van de school. Alle geledingen van de school zijn er in vertegenwoordigd: oudervereniging, personeelsraad, leerlingenraad en parascolaire organisaties. Ook de inrichtende macht en de directieleden wonen de schoolraad bij met adviserende stem. De schoolraad vergadert elk trimester.
  Voorzitter: Paul Catteeuw, schoolraad.voorzitter@ritacollege.be .

Kledij

 • Je hebt in alle omstandigheden een verzorgd voorkomen.
 • Opzichtige kledij en haartooi zijn niet toegelaten.
 • Niet alle vrijetijdskledij is passend voor schooltijd. Sportkledij o.a. jogging wordt niet in de klas gedragen.
 • In de klas- en vaklokalen en in de refters is het dragen van petten, hoeden en hoofddoeken niet toegestaan.

Leerlingenkaart

 • Elke leerling krijgt bij het begin van het schooljaar een leerlingenkaart.
 • Je hebt deze leerlingenkaart steeds bij je.
 • Je hebt deze leerlingenkaart nodig op het leerlingenonthaal als je te laat komt, voor de verzekering documenten nodig hebt, als je schoolmateriaal koopt en in de bibliotheek als je een boek ontleent.
 • Op vraag van een personeelslid laat je je leerlingenkaart zien, zowel in de school als in de onmiddellijke omgeving van de school.

Leraarslokaal

 • Ook tijdens de pauzes of na 16u staan de leerkrachten klaar voor jou. Aarzel niet om een leerkracht aan te spreken bij een vraag of een probleem.
 • Je kan leerkrachten spreken aan het leraarslokaal. Je klopt aan de deur van A031 en dan zal een leerkracht je verder helpen.
 • Tussen 12u en 12u30 genieten de leerkrachten van hun lunchpauze, na 12.30u kan je steeds vragen om een leerkracht te spreken.

Leslokalen

 • Je mag niet in de leslokalen blijven zonder toestemming.
 • Bij het verlaten van het lokaal na het vierde en zevende lesuur worden alle ramen gesloten en alle lichten gedoofd.
 • Het bord moet elk lesuur volledig schoongeveegd worden. Bordvegers mogen niet tegen de buitenmuren uitgeklopt worden, hiervoor gebruik je een lineaal.
 • Indien er door de prefect mededelingen meegegeven worden, bestemd voor de ouders, moet dit in je schoolagenda bij de rubriek ‘communicatie’ vermeld worden en door de ouders getekend worden.
 • Bij het einde van de lesdag wordt het leslokaal opgeruimd, en de stoelen op de banken geplaatst.

Leswisselingen

 • Je verlaat de klas niet voor het belteken en voordat de leerkracht toelating gegeven heeft.
 • Tijdens de leswisselingen mag je geen eten uit de automaten halen.
 • Tijdens de les of bij de leswisseling mag je enkel naar het toilet gaan als je toelating krijgt van de leerkracht.
 • Tijdens de pauze ben je op de speelplaats en blijf je niet rondhangen in de gangen.
 • Tijdens de vakantieperioden mag er niets in de gangen blijven hangen, ook geen turnkledij.

Materiaal van de school

 • Breng steeds waardering op voor jouw materiaal, voor het materiaal van anderen en voor het materiaal van de school.
 • Al dit materiaal is er voor de leerlingen, als jij iets beschadigt, betekent dit dat anderen hier niet langer gebruik van kunnen maken. Wie schade toebrengt aan gebouwen, meubilering, boeken, enz., moet deze schade dan ook vergoeden.
 • Je schrijft nooit op banken, muren of deuren.
 • Kauwgom en verpakkingen gooi je in de prullenmand.
 • Schriften, boeken en ander schoolgerief worden steeds opgeborgen in voldoende stevige boekentassen. Plastic-zakken e.d. zijn niet geschikt om gebruikt te worden als boekentas.
 • >De huurboeken en je schoolagenda moet je kaften en met zorg behandelen. Schade aan huurboeken zal je op het einde van het schooljaar moeten vergoeden.

Middagpauze

 • De buitendeuren van de E-D-F-K-L- en M-blok worden om 12u20 gesloten.
 • Het belsignaal van 12.30u geldt als startsein voor elke activiteit. Voor die tijd mag je niet in de A- of B-gangen komen, tenzij je naar de procure gaat.

Open leercentrum

 • Jassen laat je achter in de gang aan het OLC.
 • In het OLC heerst een werksfeer: je komt het OLC rustig binnen en je stoort geen andere gebruikers.
 • Eten en drinken zijn verboden in het OLC.
 • Ook de satellieten zijn werklokalen: niet eten of drinken, rustig werken, deuren niet op slot tijdens het werken, laat alles netjes achter, sluit de deur en breng de sleutel naar het OLC.
 • Als je een satelliet betreedt die niet in orde is, moet je dit onmiddellijk melden; anders word jij verantwoordelijk gesteld.
 • Het internetgebruik in het OLC is beperkt: enkel educatieve webpagina’s mogen worden geraadpleegd; spelletjes, chatten (tenzij als lesopdracht) en minderwaardige informatiebronnen worden niet toegelaten.
 • Het gebruik van een printer is niet mogelijk: je kan onafgewerkte taken doormailen naar thuis of in je persoonlijke map bewaren.

Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag

 • Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag werken enorm negatief in op het welbevinden van leerlingen. Systematisch vijandig gedrag tegenover steeds dezelfde leerling, die geïsoleerd wordt en geen weerstand kan bieden, kunnen we niet tolereren.
 • We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook.
 • Als je slachtoffer bent van pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag op school, door leerlingen of personeelsleden van de school, neem dan contact op met hetzij je klasleraar, hetzij een prefect, hetzij de directie. Samen met jou kan er dan naar een oplossing gezocht worden en kunnen er zo nodig maatregelen getroffen worden.Wij zullen een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen.
 • Als je zelf betrapt wordt op pesten, geweldpleging of ongewenst seksueel gedrag, zullen we onmiddellijk tussenkomen en het orde- en tuchtreglement toepassen; in bepaalde gevallen zullen je ouders onmiddellijk worden ingelicht…
 • Als je merkt dat een andere leerling het slachtoffer is van pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag op school, signaleer dit dan aan je klasleraar, aan een prefect of aan de directie… Mensen die pesten, geweld plegen of ongewenst seksueel gedrag plegen, kunnen dit blijven doen omdat hun slachtoffers en getuigen ten onrechte ‘zwijgen’…
 • Ook ‘cyberpesten’ is ontoelaatbaar. Je kan een onderscheid maken tussen directe en indirecte vormen van cyberpesten. Het aanrichten van schade aan een computer door met opzet virussen te versturen is een vorm van direct pesten. Andere voorbeelden zijn het e-mailadres van het slachtoffer hacken, zijn of haar wachtwoord veranderen, uitschelden en bedreigen via e-mail, chat of sms. Indirect pesten kan tot uiting komen door gevoelige informatie via e-mail te verspreiden, de elektronische identiteit van het slachtoffer over te nemen door zich als die persoon voor te doen in chatboxen, beledigende of vernederende boodschappen over een persoon op een website of blog te plaatsen of een aparte website aan het slachtoffer te wijden, filmpjes of foto’s op het internet te publiceren.

Portretrecht

 • Wij houden ons aan het niet publiceren van foto’s.
 • Bij de start van het schooljaar vraagt de school echter wel van de ouders een principegoedkeuring om foto’s van groepsactiviteiten te mogen publiceren op de website van de school. Als het doel van de foto de activiteit is en niet de leerling is er geen schending van de privacy. Met die beelden willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten informeren over onze werking en activiteiten.
 • We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Privacy

 • Voor de leerlingenadministratie en -begeleiding verwerken wij gegevens van al onze leerlingen met behulp van de computer. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming nodig (zie ook leerklimaat\begeleiding bij je studies) Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. In eerste instantie gaat het om inzage in en uitleg bij die gegevens. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je ouders.

Refter

 • Je kan ’s middags je lunchpakket gebruiken op school. Suikerhoudende dranken zijn verboden in het kader van de gezondheidseducatie.
 • Als je je eten vergeten hebt, kan je in E001 een broodje kopen aan de automaat met een bankkaart.
 • Tussen 12u15 en 12u45 mag er zich geen enkele leerling bevinden in de onmiddellijke omgeving van de school: ofwel blijf je op school en dan mag je enkel mits toelating de school verlaten, ofwel ga je met de toestemming van je ouders naar huis.
 • Het gebruik van brooddozen wordt om milieuvriendelijke redenen uitdrukkelijk aanbevolen.
 • De school kan slechts toezicht op de leerlingen uitoefenen voor zover werkelijk in de school aanwezig zijn tijdens de middaguren.
 • De school wijst nadrukkelijk alle verantwoordelijkheid af voor elke gebeurtenis, die zich mocht voordoen buiten de school zelfs indien de ouders in de mening verkeren dat hun kind in de school verblijft.
 • Enkel mits toestemming van de directie of de leerlingenbegeleider mogen middageters de school verlaten.
 • Vijfde- en zesdejaars mogen altijd zonder toelating tijdens de middagpauze de school verlaten, maar ook voor hen geldt dat zij niet in de omgeving van de school blijven rondhangen. Vijfde- en zesdejaars en leerlingen die ‘s middags elders eten dienen hun leerlingenkaart steeds bij zich te hebben en dienen zich steeds gepast te gedragen. Het gebruik van alcohol of andere risicovolle genotsmiddelen tijdens de schoolactiviteiten, op vrije momenten en tijdens de middagpauze is verboden. Bij een vermoeden van gebruik of bij hinderlijk gedrag tijdens de middagpauze zal de school onmiddellijk contact opnemen met de ouders.

Speelplaats

 • Je blijft tijdens de pauze op speelplaats van je eigen graad.
 • De klassen en gangen, de sportvelden en ruimten achter de sportzalen en de schoolgebouwen, de fietsen- en bromfietsenstallingen, en de toegangswegen behoren niet tot de speelplaats.
 • Enkel mits toelating en onder begeleiding van een surveillant zijn klaslokalen, sportzalen en sportvelden tijdens de pauze toegankelijk.
 • Ook op de speelplaats moet je je behoorlijk gedragen: je valt niemand lastig, je vecht niet, je gebruikt geen ruwe taal.
 • Papieren, verpakkingen, flesjes en blikken gooi je in de juiste vuilnisbak.
 • Je mag niet met sneeuwballen noch met bladeren naar elkaar werpen.
 • Het gebruik van een lederen voetbal, frisbee, tennis- of golfbal op de speelplaats is niet toegelaten. Enkel ballen van de school mogen gebruikt worden.
 • Rolschaatsen, skateborden, fietsen en andere voertuigen zijn niet toegelaten op de speelplaats, tenzij bij speciale activiteiten als de directie daar toelating voor geeft.
 • Bij klassencompetities op de speelplaats wordt er steeds sportkledij gedragen.
 • Als je tijdens een balspel met opzet een venster beschadigt, moet je de volledige schade betalen.
 • Meisjes en jongens mogen enkel de hun toegewezen toiletten betreden.
 • Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op de campus van de school. Bovendien geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30u en 18.30u op het volledige schoolterrein. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u en 18.30u.

Sporthal

 • In de sporthal en de turnzaal draag je steeds je turnuniform en is enkel schoeisel met rode veters toegelaten.
 • In de sporthal kan je na de les lichamelijke opvoeding douchen.
 • Neem je sportkledij en -schoeisel mee naar huis.
 • Je sportkledij en -schoeisel is steeds voorzien van je naam.
 • Geld en waardevolle voorwerpen laat je niet achter in de kleedkamer, maar neem je mee in de sporthal of turnzaal waar de leerkracht een mandje klaarzet om waardevolle zaken in te bewaren.
 • De school is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en schade op de privé-parkings van de school.

Taal

 • Leerkrachten en leerlingen moeten streven naar een correct geschreven en gesproken taalgebruik in alle vakken. Dit betekent dat je tijdens de les de standaardtaal gebruikt.
 • Leerkrachten en leerlingen moeten zich bewust zijn van taalregisters en het juiste taalregister kunnen hanteren in de juiste omstandigheid.
 • Onze school is een Nederlandstalige school. Wanneer je enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren, is je Nederlands ontoereikend als schooltaal.Wij verwachten daarnaast ook dat je instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist.

Te laat komen

 • Je begrijpt dat wie te laat komt in de les het klasgebeuren stoort. Vertrek dus tijdig.
 • Kom je na het belteken op school, dan ga je naar het leerlingenonthaal, waar je vooraan in je schoolagenda een te-laat-stempel krijgt.
 • Kom je te laat met een doktersbewijs dan meld je je ook op het leerlingenonthaal.
 • Ook wanneer je na een leswisseling duidelijk te laat in de volgende les verschijnt, kan de leerkracht je naar de prefect van de graad sturen voor een te-laat-stempel.
 • De schoolagenda met te-laat-melding of een briefje van het onthaal wordt steeds aan de leraar getoond en moet door je ouders ondertekend worden.
 • Driemaal te laat komen betekent dat je je de twee volgende schooldagen om 8u ’s morgens moet melden op het leerlingenonthaal. Ook andere sancties zijn mogelijk bij geregeld te laat komen.

Van en naar school

 • Je neemt van huis naar de school en van de school naar huis steeds de kortste weg. Dit is noodzakelijk voor de schoolverzekering, die de risico’s dekt in verband met lichamelijke veiligheid.
 • Je moet je steeds behoorlijk gedragen. In de onmiddellijke omgeving van de school vragen we zeker aandacht voor een veilige verkeerssituatie en respect voor het verkeersreglement. We verwachten ook dat leerlingen afval milieubewust in afvalcontainers deponeren en niet op straat en in het park laten rondslingeren. De rijweg en de fietspaden moeten te allen tijde vrij blijven en er mogen zeker geen fietsen op gestald worden. Wij vragen ook nadrukkelijk respect voor de buurtbewoners van de school.
 • Fietsers nemen ofwel de weg naast de kerk ofwel de vijverweg al naargelang waar hun fietsstalling is. Ze plaatsen hun fiets in de fietsenrekken op de hun toegekende plaatsen. De fietsen moeten op slot gedaan worden. Het fietsen op de speelplaats is niet toegelaten. Motorfietsen moeten langs Rompelei naar de parking aan de sporthal rijden.
 • Fietsen, motorfietsen en rijtuigen waarmee de leerlingen naar school komen, moeten technisch volledig in orde zijn. Wij wijzen hier expliciet op de verlichting tijdens de wintermaanden.
 • Het dragen van een fietshelm, een fluorescerend hesje en een fluorescerende boekentashoes dragen sterk bij tot de veiligheid.

Veiligheid en gezondheid op school

 • De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er leven en werken. De school engageert zich dan ook uitdrukkelijk inzake veiligheid, gezondheid en milieu, en streeft naar een actieve betrokkenheid van alle personeelsleden en leerlingen, ter voorkoming van schadegevallen en van risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van leerlingen en personeelsleden.
 • In het leerlingenonthaal kan je in geval van pijn en/of kwetsuur verzorging krijgen. Er wordt door de school geen medicatie verstrekt.
 • In het kader van veiligheid, treft de school maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je je mee inzet om de veiligheid op school te bevorderen.
 • Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig snoepen, drinken, roken en voor het misbruik van genees- en genotsmiddelen. Zij wil jongeren weerbaar maken zodat deze jongeren niet onder sociale druk dingen doen die schade toebrengen aan hun lichamelijke en/of geestelijke gezondheid, of die hun toekomst hypothekeren.
 • Sommige genees- en genotsmiddelen zijn door de wet niet toegelaten of verboden. Op onze school zijn het bezit, het gebruik en zeker het verhandelen van dergelijke genees- en genotsmiddelen dan ook verboden.
 • Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met bepaalde genees- en genotsmiddelen, dan zal onze school op de eerste plaats een hulpverleningsaanbod doen.
 • Dit neemt echter niet weg dat we conform het orde- en tuchtreglement sancties kunnen nemen. Dit zal o.m. het geval zijn wanneer je niet meewerkt met dit hulpverleningsaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen op school of in de onmiddellijke schoolomgeving betrekt bij het gebruik van genees- en genotsmiddelen die door de wet niet toegelaten of verboden zijn.

Wacht- en springuren

 • Wachturen zijn uren dat je leerkracht van dat lesuur niet aanwezig is (wegens ziekte, excursie, nascholing…), springuren zijn uren waarop je volgens het lessenrooster nooit les hebt (enkel in de derde graad).
 • Wanneer gemeld is dat je leerkracht niet aanwezig is en dat je dus een wachtuur hebt, ga je naar de studiezaal.
 • Wanneer een leerkracht niet aanwezig is zonder dat dit gemeld is, gaat een leerling naar het leerlingenonthaal om dit te melden.
 • Je gaat de studiezaal pas binnen wanneer de surveillant aanwezig is.
 • In de studiezaal ga je zitten op de toegewezen plaats en werk je in volledige stilte. Muziek beluisteren is niet toegelaten.
 • Als de lesuren wegvallen mogen de leerlingen mits voorafgaande verwittiging en toelating de eerste lesuren thuis blijven en de laatste lesuren naar huis gaan.
 • Leerlingen die een springuur hebben kunnen steeds terecht in lokaal A008 of een toegewezen lokaal. Indien de weersomstandigheden het toelaten, mogen zij ook aan sport doen op de speelplaats, op voorwaarde dat zij de andere klassen niet storen.