SintRita_Website_V2-06

Leerlingenbegeleiding


Op onze school werken we via ons zorgbeleid aan optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen. Een duidelijke en geïntegreerde aanpak behoort tot de kernopdracht van de school. Ons opvoedingsproject en het zorgcontinuüm zijn hierbij steeds het uitgangspunt.

Fase 0: Brede basiszorg

In de brede basiszorg zorgen we ervoor dat alle leerlingen zich volgens hun mogelijkheden en talenten kunnen ontplooien en stimuleren we ieders ontwikkeling. Daarbij benutten we de diversiteit in de klas als meerwaarde voor een sterk leerproces. We trachten tegemoet te komen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van onze leerlingen om de leerdoelen te bereiken. Het hele schoolteam  is hierbij betrokken: de klasleraar en vakleerkracht nemen de eerstelijnszorg op zich, waar nodig ondersteund door een uitgebreid graadteam. Dit team bestaat uit een graaddirecteur, leercoach, leerlingenbegeleiders en de zorgcoördinator.
De school zet in op:
1. een krachtige leeromgeving

2. het systematisch opvolgen van leerlingen
3. een positief, veilig leer- en leefklimaat

 

Enkele voorbeelden van deze brede basiszorg situeren zich in klaseigen of klasdoorbrekende activiteiten, maar ook in vakremediëring, differentiatie, leerlingcontacten, onthaaldag 1ste jaar, SOVA,  relatiedag, uitstappen, digitaal leerlingendossier, …

Fase 1: verhoogde zorg

Sommige leerlingen ervaren moeilijkheden bij het leren of kunnen moeilijker participeren aan het onderwijsgebeuren. Voor hen bekijken leerkrachten- en graadteam welke stappen we nog kunnen zetten om hun ontwikkeling een extra stimulans te geven.
Eventuele compenserende en dispenserende maatregelen worden steeds toegevoegd aan het digitale leerlingendossier. In uitzonderlijke gevallen wordt er overgegaan tot een flexibel individueel leertraject.
Enkele voorbeelden van verhoogde zorg zijn o.a. socio-emotionele begeleiding bij demotivatie en moeilijke thuissituatie, gebruik van voorleessoftware, extra tijd bij de examens, faalangsttraining, het verscherpen van studievaardigheden, vrijstellen van bepaalde taken bij topsportstatuut, …

Fase 2: Uitbreiding van zorg

Voor sommige leerlingen zijn de voorgaande fases ontoereikend. Het CLB krijgt een actieve rol en onderzoekt wat de leerling, de leerkrachten en de ouders kunnen doen en wat zij nodig hebben. Het CLB neemt de regie om de ondersteuning uit te breiden, maar blijft de verantwoordelijkheid voor de zorg delen binnen met de school. Het CLB stelt nadien eventueel een gemotiveerd verslag op, waarin het de nood aan uitbreiding van zorg motiveert. Dan kan de school ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk via een leersteuncentrum inschakelen.
Enkele voorbeelden van uitbreiding van zorg zijn o.a. een gesprek met een CLB-medewerker, het inschakelen van een trajectbegeleider, een maatschappelijk werker of leerondersteuner, een onderzoek door de CLB-arts, …