Leefregel: leerklimaat

Je inschrijving

 • Je eerste inschrijving.Bij de eerste inschrijving nemen jij en je ouders kennis van het opvoedingsproject en het schoolreglement van onze school. Je inschrijving is pas geldig nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het opvoedingsproject en het schoolreglement van onze school. Je kan niet telefonisch ingeschreven worden, minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, moet aanwezig zijn bij het inschrijvingsgesprek.
 • Voorrang. Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder en/of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) hebben een recht op inschrijving in onze school en voorrang op alle andere leerlingen.
 • Campus. Op onze campus is een eerste graadschool en een zesjarige school gelegen. Beide scholen opteren er voor om de inschrijvingen van de ene school naar de andere school op dezelfde campus te laten doorlopen.
 • Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven.
 • Onze school vraagt op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling wel een herbevestiging van de inschrijving voor 3 juli.
 • De inschrijving stopt enkel als één van de volgende situaties zich voordoet:
  • Je verlaat zelf onze school.
  • Je wordt als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school gestuurd.
  • Je voldoet niet langer aan de toelatingsvoorwaarden.
  • Je bent ingeschreven onder ontbindende voorwaarde en na afweging blijkt dat het voor jou niet mogelijk is om het gemeenschappelijk curriculum te volgen. We onderscheiden daarbij twee situaties, naargelang het soort verslag:
   • Je beschikt over een verslag OV4 (opgemaakt vóór 1 september 2023) of over een OV4-verslag (opgemaakt vanaf 1 september 2023). In dat geval is een individueel aangepast curriculum geen mogelijkheid. Je inschrijving kan dan na overleg met jou, je ouders en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval ofwel op het moment dat je in een andere school ingeschreven bent en uiterlijk een maand (vakantieperioden niet inbegrepen) na onze beslissing, ofwel op het einde van het huidige schooljaar, ofwel op het einde van het daaropvolgende schooljaar.
   • Je beschikt over een verslag OV1, 2 of 3 (opgemaakt vóór 1 september 2023) of over een IAC-verslag (opgemaakt vanaf 1 september 2023). In dat geval maken we nog de afweging of een individueel aangepast curriculum mogelijk is. Alleen als we ook een individueel aangepast curriculum niet haalbaar zien, kan je inschrijving na overleg met jou, je ouders en het CLB ontbonden worden. De inschrijving stopt in dat geval ofwel op het moment dat je in een andere school ingeschreven bent en uiterlijk een maand (vakantieperioden niet inbegrepen) na onze beslissing, ofwel op het einde van het huidige schooljaar, ofwel op het einde van het daaropvolgende schooljaar.
  • Je bent reeds ingeschreven maar je noden als leerling wijzigen. We onderscheiden daarbij drie situaties:
   • Het CLB maakt een IAC-verslag op omdat ook na redelijke aanpassingen het voor jou niet mogelijk is om het gemeenschappelijk curriculum te blijven volgen. Je inschrijving kan dan na overleg met jou, je ouders en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval ofwel op het einde van het huidige schooljaar ofwel op het einde van het daaropvolgende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast curriculum haalbaar zien.
   • Het CLB maakt een OV4-verslag op. Je inschrijving kan dan na overleg met jou, je ouders en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval ofwel op het einde van het huidige schooljaar of wel op het einde van het daaropvolgende schooljaar, tenzij we een gemeenschappelijk curriculum met de nodige hulpverlening mogelijk zien.
   • Het CLB wijzigt het huidige verslag (opgemaakt vóór 1 september 2023) of IAC-verslag (opgemaakt vanaf 1 september 2023) omdat ook na redelijke aanpassingen het voor jou niet mogelijk is om het individueel aangepast curriculum te blijven volgen. De inschrijving kan dan na overleg met jou en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval ofwel op het einde van het huidige schooljaar, ofwel op het einde van het daaropvolgende schooljaar.
  • Jij en je ouders gaan niet akkoord met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving stopt dan op het einde van het lopende schooljaar.
  • Je blijft ondanks begeleiding spijbelen.
  • We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je voor de start van het schooljaar al 25 jaar bent geworden.

Maximum capaciteit

 • Sint-Rita Campus College kiest voor een leerlinggerichte schoolcultuur en wil aandacht schenken aan elke leerling. Om dit te realiseren wordt de klasgrootte van het eerste tot het zesde jaar beperkt tot 24 leerlingen per klasgroep.
 • De maximumcapaciteit voor de inschrijvingen werd door het schoolbestuur vastgelegd op 345 leerlingen in het eerste jaar.
 • In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting voor een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt. Ook voor de opties en keuzemogelijkheden binnen studierichtingen gelden de regels van de maximumcapaciteit bij een overstap.
 • De maximum capaciteit voor de hogere jaren (2de tot en met 6de jaar) staat op 0 leerlingen. Pas nadat de eigen leerlingen hun herinschrijving bevestigd hebben, bepaalt het schoolbestuur per administratieve groep hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Dit wordt op de derde werkdag van juli bepaald en vanaf de derde werkdag van juli kunnen de inschrijvingen in de hogere jaren plaatsvinden.

Administratief dossier van de leerling

 • De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ook van het grootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken.
 • Als nieuwe leerling van het eerste jaar, breng je daarom de volgende documenten binnen op het onthaal:
  • Het getuigschrift van basisonderwijs. Als je dat niet hebt behaald, bezorg je het bewijs van het gevolgde leerjaar.
  • Een kopie van je SIS-kaart of identiteitskaart met je rijksregisternummer.
  • Als nieuwe leerling in een hoger jaar, zal de directeur of zijn afgevaardigde je zeggen welke documenten je moet binnenbrengen.

Persoonlijk dossier van de leerling

 • Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam, de cel leerlingenbegeleiding en de klassenraad toegang. We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens bijhouden in je persoonlijk leerlingendossier. Meer informatie over hoe je toegang kan vragen tot deze informatie vind je in het deel leefklimaat onder de hoofding privacy.
 • Onderdelen van het persoonlijk dossier van de leerling: klas, administratief dossier, maandrapport, trimesterrapport, vakrapport, loopbaan, afwezigheden, uurrooster, leraars, studiekeuze, dossier, LO-fiche, extra zorg, vrije groep, ongeval/ziekte.

Schoolkosten

Daar de overheid niet alle kosten die een vrije school voor het onderwijs maakt vergoedt, noch alle diensten die de school levert subsidieert, dient onze school bijdragen aan je ouders te vragen voor bepaalde gemaakte onkosten en geleverde diensten. Het schoolbestuur heeft deze bijdrageregeling vastgelegd en overlegd in de schoolraad. Bij het begin van het schooljaar krijg je een gedetailleerde lijst van de kosten van je leerjaar. Deze lijsten bevatten zowel verplichte als niet verplichte uitgaven.

 • Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld het betalen van de huur- en koopboeken, tijdschriften, schriften en kaften, cursussen en kopieën, schoolagenda, vademecum, huur locker, klasfoto, rapport, excursies, vergoedingen voor gastsprekers, inkomgelden van film- en toneelvoorstellingen en tentoonstellingen, turnkledij en kosten van sportbeoefening, individueel materiaal voor bepaalde lessen…
 • Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je aankoopt of deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen.
 • Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen vermeld. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen vast. Van die prijs zullen we niet afwijken behoudens prijswijzigingen van leveranciers of dienstverleners. Bij zo’n wijziging zullen we je hiervan vooraf op de hoogte brengen. Voor sommige posten, kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte.
 • Het huurgeld voor de huurboeken vormt een vaste prijs (afhankelijk per leerjaar en per studierichting) en dient bij de eerste schoolrekening betaald te worden. De eerste schooldag krijg je huurboeken, koopboeken en schriften/papier/kaften. Het pakket huurboeken vormt een ondeelbaar geheel, dat je op het einde van het schooljaar onbeschadigd moet terugbezorgen. Bij verlies of beschadiging moet je een vergoeding betalen. Koopboeken en schriften/papier/kaften die je niet nodig hebt, bezorg je binnen de veertien dagen terug op de procure, zodat deze zaken niet in rekening worden gebracht.
 • Eind september wordt een voorschotfactuur van € 150 verstuurd voor de leerlingen van graad I en II, dit voorschot dekt grotendeels de kosten voor de schoolboeken die bij de start van het schooljaar bezorgd worden. Driemaal per jaar, in november, maart en mei, ontvangen de ouders of meerderjarige leerlingen van de econoom een schoolrekening. Deze schoolrekening wordt bezorgd via het digitaal communicatieplatform waar alle ouders toegang toe hebben. Wat de betaling van deze drie rekeningen betreft, vraagt de econoom bij betaling gebruik te maken van de gestructureerde mededeling. De rekening dient binnen een termijn van 20 dagen te worden betaald.
 • Als je afzegt voor een activiteit of op dat moment afwezig bent, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Dit geldt voor alle activiteiten en dus ook voor de eindejaarsreis van het 6de jaar. Kosten die we al gemaakt hebben, kunnen we opnemen in de schoolrekening. Als de activiteit geannuleerd wordt, zullen we kosten terugbetalen die nog te recupereren zijn. Kosten ide niet-recupereerbaar zijn, verdelen we evenwichtig over de betrokken leerlingen.
 • Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als je ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we hen allebei een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven je beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.
 • Ouders of meerderjarige leerlingen die om financiële redenen niet in de mogelijkheid verkeren om de schoolrekening binnen de voorgeschreven termijn te betalen, kunnen contact opnemen met de directeur om een aparte regeling te treffen. Wij verzekeren jou en je ouders een discrete behandeling van jullie vraag. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken over een aangepaste manier van betalen.
 • Bij een weigering om de schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instantie het gesprek aan. Zorgt dit niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Buiten de aanmaningskost van 9 €, zal in geval van wanbetaling, vanaf factuurdatum, van rechtswege en zonder noodzaak van ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand en een schadeloosstelling van 15% forfaitair met een minimum van 20 € aangerekend worden. Adresopzoeking wordt in rekening gebracht aan 10 €. De school kan uiteindelijk ook overgaan tot het inschakelen van een incassobureau. In geval van procedure zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
 • Bankrekening:
  • IBAN BE48 415-50049 2127 vzw Sint-Ritacollege Kontich
  • BIC KREDBEBB

Reclame en sponsoring

Wat betreft reclame en sponsoring gelden de volgende principes:

 • De verplichte onderwijsactiviteiten of leermiddelen zijn vrij van reclame.
 • Alle onderwijsactiviteiten zijn vrij van reclame, behalve als het enkel gaat om een verwijzing naar het feit van de tussenkomst van een persoon of een organisatie (sponsoring).
 • De reclame en sponsoring zijn kennelijk verenigbaar met de taken en doelstellingen van de school.
 • De reclame en sponsoring brengen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang.

Lesspreiding

Voormiddag8.25u – 9.15u
9.15u – 10.05u
pauze 15′
10.20u – 11.10u
11.10u – 12.00u
Middagpauze12u – 13u
Namiddag13u – 13.50u
13.50u – 14.40u
pauze 10′
14.50 – 15u40u
Achtste lesuur (enkel graad III)15.40u – 16.30u
Begeleide avondstudie15.45u – 16.45u

De woensdagnamiddag is vrij, maar er is wel gelegenheid om aan sport te doen. Middagpauze: op de hele dagen kan je tijdens de middag in het college blijven om er je lunchpakket met drank te gebruiken. Na de maaltijd kan je studeren, praten, spelen of aan sport doen.
In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de normale dagindeling.

Je aanwezigheid

 • Als je ingeschreven bent in onze school moet je vanaf 1 september tot en met 30 juni deelnemen aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. De vrije dagen vind je in de schoolkalender. Ook leef- en sportdagen, buitenschoolse activiteiten en excursies worden als normale schooldagen beschouwd, waarop alle afspraken en regels van de leefregel gelden. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen.
 • Je moet tijdig aanwezig zijn op het college. Dit betekent dat je voor het belsignaal op de speelplaats van je graad bent. Kom je te laat, dan ga je naar het leerlingenonthaal. Voor de aanvang van de lessen voorzien we in toezicht op het schooldomein vanaf 8u15. Pas vanaf dan worden jullie op school verwacht. Na de schooluren is er in toezicht voorzien tot 16u45. Voor en na die uren mogen leerlingen het schooldomein niet zonder toestemming betreden.
 • Indien je tijdens de schooluren ziek of gewond wordt, meld je je onmiddellijk op het leerlingenonthaal. Je mag de school enkel verlaten mits toelating van het leerlingenonthaal, de prefect of de directie en na contact met je ouder(s).
 • Het kan altijd gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten. In het volgend punt kan je lezen wanneer je gewettigd afwezig kan zijn.
 • De school verwacht van je ouders dat zij er mee op toezien dat jij dagelijks op school bent, dat je deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en dat je ook telkens op tijd aanwezig bent.

Als je afwezig bent

Je bent verplicht om alle dagen aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende activiteiten). Om sommige redenen mag je echter afwezig blijven. Soms is dit een recht, in andere gevallen heb je vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig van de directie.

 • Als je vooraf weet dat je de lessen niet zal kunnen bijwonen, dien je vooraf de directie daarvan op de hoogte te brengen met een door één van je ouders geschreven en getekende verantwoording op het daarvoor bestemde formulier.
 • In geval van afwezigheid wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden dienen je ouders het onthaal nog dezelfde dag voor 9u te verwittigen.
 • Bij je terugkomst bezorg je het leerlingenonthaal een geschreven verantwoording vanwege je ouders.
 • Wanneer je wegens ziekte afwezig bent tijdens de week onmiddellijk voor of na een schoolvakantie (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie) moet je hiervoor een medisch attest afleveren. Een verklaring van je ouders voor de afwezigheid tijdens deze periode volstaat wettelijk niet.
 • Om alle andere redenen mag je enkel afwezig zijn als je de toestemming hebt van de school
  Voor bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten… heb je de toestemming van de school nodig. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. Indien je de toestemming krijgt, moet je wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnen brengen.

Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?

 • Een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of dire opeenvolgende kalenderdagen. Let op dit kan maximaal vier keer per schooljaar.
 • Een medisch attest is nodig:
  • zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn;
  • wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al vier keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring;
  • als je tijdens de proefwerken ziek bent.
 • Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet?
  • uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft: “dixit de patiënt”);
  • de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van de afwezigheid;
  • begin- of einddatum zijn vervalst;
  • het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft.

Wat als: specifieke vragen rond afwezig zijn:

 • Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?
  Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een ‘medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school’ vragen, zodat de leerkracht lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan zal je een vervangtaak krijgen. Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de klassenraad beslissen je vrij te stellen van dit vak, op voorwaarde dat je een aangepast lesprogramma krijgt. Dit wil zeggen dat je een ander vak volgt of dat je het vak lichamelijke opvoeding anders (bv. theoretisch) moet behandelen. Dit aangepast lesprogramma zal opgenomen worden in de eindbeoordeling. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke opvoeding steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar.

 • Vrijstelling van vakken
  Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken, andere dan lichamelijke opvoeding, (eventueel tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad beslissen je vrijstelling te verlenen, op voorwaarde dat je vervangende activiteiten volgt. Je lesprogramma kan aangepast worden, maar zonder vermindering van het aantal lesuren. De klassenraad kan je vragen om de vakken op een andere manier te benaderen (bv. theoretisch) of kan je een ander vak opleggen. Uiteraard kan dit slechts in individuele en uitzonderlijke gevallen. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor één of meerdere vakken steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar.

 • Spreiding van het lesprogramma
  Als je wegens specifieke onderwijsbehoeften , ziekte of ongeval één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad een spreiding van het lesprogramma van een leerjaar over twee schooljaren toestaan. Ook een spreiding van een graad over drie schooljaren behoort tot de mogelijkheden. De school zal deze vraag onderzoeken, maar de spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. De klassenraad zal dan beslissen welke vakken in welk jaar moeten gevolgd worden en zal je ook tussentijds evalueren.Naargelang het geval krijg je dan op het einde van het 1ste leerjaar of op het einde van het 1ste en het 2de leerjaar geen oriënteringsattest, maar enkel een attest van regelmatige lesbijwoning. Tegen dat attest kan je niet in beroep gaan.

 • Tijdelijk onderwijs aan huis
  Als je wegens specifieke onderwijsbehoeften, ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op school, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je elke week 4 uur les krijgt thuis of waar je verblijft. De klassenraad beslist in welke vakken. Behalve voor chronisch zieke leerlingen, geldt dat je pas recht hebt op TOAH nadat je 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig bent geweest. Als je na een periode van TOAH opnieuw naar school komt, maar binnen 3 maanden hervalt, moet deze wachtperiode echter niet opnieuw worden doorlopen. Als je op 10 km of minder van de school verblijft, heb je in onze school recht op TOAH. Als je van TOAH wil gebruik maken, dan dienen je ouders een schriftelijke aanvraag in bij de directeur en voegen daar een medisch attest van een arts-specialist bij waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen maar dat je wel onderwijs mag krijgen. TOAH is gratis. Er wordt mee gestart uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin je aanvraag werd ontvangen en ontvankelijk bevonden.
  TOAH vindt bij jou thuis plaats of waar je verblijft, maar het kan ook gedeeltelijk op school worden georganiseerd. Dat is mogelijk na akkoord tussen de ouders en de school. TOAH op school vindt plaats buiten de lesuren van het structuuronderdeel waarvoor je bent ingeschreven. TOAH kan ook niet tijdens de middagpauze.

 • Je moet naar een begrafenis of huwelijk
  Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan het leerlingenonthaal dan één van de volgende documenten: een verklaring van je ouders, een doodsbericht of -brief, of een huwelijksaankondiging of -brief. Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden (zie punt 2.5.6).

 • Je bent (top)sporter
  Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen. Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie bv. op grond van een selectie door een erkende sportfederatie (zie punt 2.5.6).
 • Je bezit een topkunstenstatuut
  De selectiecommissie van het topkunstenstatuut kan je het recht verlenen om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn om deel te kunnen nemen aan wedstrijden, stages, masterclasses of andere activiteiten die rechtstreeks aanleunen bij je discipline.

 • Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid voor de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis.

 • Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen
  • je moet voor een rechtbank verschijnen
  • de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk
  • je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming
  • je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap
  • je werd preventief geschorst
  • je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten
  • je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel
  • je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je – door de grondwet erkende – levensbeschouwelijke overtuiging te beleven. Je ouders moeten dit wel vooraf en schriftelijk melden aan de school. De volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking:
   • ben je moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag)
   • ben je jood: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen)
   • ben je orthodox: Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag), voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek Paasfeest

 • Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken?
  • Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken.
  • Als je onwettig afwezig bent bij een overhoring, moet je onmiddellijk bij je terugkomst op school deze overhoring alsnog afleggen.
  • Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet je de directeur hiervan onmiddellijk verwittigen.
  • Als je één of enkele proefwerken wegens een geldige reden mist, beslist de directie of je de niet-gemaakte proefwerken moet inhalen. Als je langdurig afwezig bent, beslist de directie steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. De directie beslist ook hoe en wanneer je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld.

 • Spijbelen kan niet
  Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet. De prefecten en de leerlingenbegeleiders wil je er samen met de leerkrachten bij moeilijkheden weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jou om onze begeleidingsinspanningen zo positief mogelijk op te volgen. We rekenen er ook op dat je ouders actief meewerken bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.
  Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directie het clb en eventueel de politie inschakelen. De directie kan zelfs beslissen om je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend beschouwt, doorspelen naar het departement Onderwijs.

 • Van school veranderen tijdens het schooljaar
  Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit onmiddellijk aan de directeur. Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat schriftelijk binnen de 10 dagen na je inschrijving in een andere school laten weten.

Interactief afstandsonderwijs

 • Onze school organiseert interactief afstandsonderwijs voor alle leerjaren. Dit houdt in dat je op bepaalde dagen bepaalde lessen in principe niet op school volgt maar thuis. Het kan gaan om een klassikale online les of een zelfstandig leertraject met behulp van digitale tools.Dit interactief afstandsonderwijs wordt onder meer georganiseerd tijdens de dagen van leerlingenbespreking in oktober en maart. Uitzonderlijk kan onze school interactief afstandsonderwijs organiseren voor een individuele leerling.

Synchroon internetonderwijs

 • Als je door ziekte, ongeval of moederschapsverlof tijdelijk de lessen niet kan volgen, dan zal de school nagaan of je recht hebt op synchroon internetonderwijs. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directie.

Gebruik van artificiële intelligentie

Om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de leerervaring van onze leerlingen te verrijken, staat onze school het gebruik van AI-systemen toe binnen de klas. Het gebruik van deze technologie is onderworpen aan de volgende richtlijnen en voorwaarden:

 • Ondersteuning van Leerplandoelen:

  • AI-systemen mogen worden ingezet om specifieke leerplandoelen te bereiken, zoals het verbeteren van analytische vaardigheden, het bevorderen van creativiteit, en het vergemakkelijken van persoonlijke leertrajecten.
  • Elk gebruik van AI in de klas moet gericht zijn op het verbeteren van het leerproces en het behalen van de vastgestelde leerdoelen.
 • Begeleiding en Toezicht:

  • Het gebruik van AI-systemen moet altijd onder toezicht van een bevoegde leerkracht plaatsvinden.
  • Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen in het effectief en ethisch gebruik van AI-tools.
 • Ethisch en Verantwoord Gebruik:

  • AI-systemen mogen niet worden gebruikt om te spieken of oneerlijk voordeel te behalen.
  • Leerlingen dienen zich bewust te zijn van de privacy- en ethische implicaties van het gebruik van AI, en dienen deze technologie met respect voor de geldende regels en normen te gebruiken.
 • Privacy en Veiligheid:

  • De school zorgt ervoor dat alle AI-systemen die worden gebruikt, voldoen aan de geldende privacywetgeving en veiligheidsnormen.
  • Persoonlijke gegevens van leerlingen mogen niet worden verzameld of gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen en hun ouders of voogden.
 • Verantwoording en Evaluatie:

  • Regelmatig zal worden geëvalueerd hoe AI-systemen bijdragen aan de leerresultaten en ontwikkeling van de leerlingen.
  • Feedback van zowel leerkrachten als leerlingen wordt actief verzameld om de effectiviteit van AI-inzet continu te verbeteren.

Door AI-systemen op een verantwoorde en doordachte manier in te zetten, streven we ernaar om onze leerlingen beter voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst en hen de nodige vaardigheden bij te brengen om succesvol te zijn in een steeds digitaler wordende wereld.

Flexibele leertrajecten

 • Normaal volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele heel uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen, dit is echter nooit een afdwingbaar leerlingenrecht. Een aanvraag moet steeds gestaafd worden door een medisch attest, een advies van het CLB of van de cel leerlingenbegeleiding. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen. Elke aanpassing moet haalbaar zijn voor jezelf en voor de school.
  • Spreiding van het lesprogramma over meerdere schooljaren
   De klassenraad kan een spreiding van het lesprogramma over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren toestaan als je wegens ziekte, specifieke onderwijsbehoeften of ongeval het geheel van de vorming van een bepaald leerjaar niet binnen één schooljaar kan volgen. De school vraagt steeds een attest van een geneesheer-specialist. De wijze waarop het lesprogramma wordt opgedeeld (periodes, vakken,…) zal in functie van de haalbaarheid voor jezelf en voor de school worden vastgelegd.
  • Aanpassing van het lesprogramma
   Als je wegens ziekte, specifieke onderwijsbehoeften of ongeval bepaalde vakken niet kan volgen, kan de klassenraad vrijstelling van 1 of meer vakken toestaan op voorwaarde dat je vervangende activiteiten volgt. Een vrijstelling met vervangende activiteit kan zowel naar inhoud (vervanging van een vak door een ander) als naar vorm (alternatieve wijze van verstrekking). Lichamelijke opvoeding zou bv. kunnen worden vervangen door een ander vak, maar zou ook kunnen worden gehandhaafd door middel van een louter theoretische benadering.Het systeem van aanpassing van het lesprogramma mag gecombineerd worden met het systeem van spreiding van het lesprogramma.
  • Vrijstellingen omwille van specifieke onderwijsbehoeften van de leerling
   Dit traject is bedoeld voor leerlingen met (tijdelijke) leerstoornissen/moeilijkheden en leerlingen met hoogbegaafdheid. De begeleidende klassenraad beslist individueel en op basis van handelingsgerichte diagnostiek welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. De ouders of de meerderjarige leerling moeten hiermee akkoord gaan. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan dan bv. gaan om extra hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware) om aangepaste doelstellingen, om een spreiding van het lesprogramma. De begeleidende klassenraad kan de leerling vrijstelling geven van bepaalde vakonderdelen of activiteiten maar niet voor een volledig vak behalve wanneer het volledig vak vervangen wordt door het vak Nederlands. De vrijgekomen uren worden besteed aan een door de begeleidende klassenraad vervangend en evenwaardig individueel lesprogramma waarbij het aantal wekelijkse lesuren hetzelfde blijft als voor de overige leerlingen van de groep. Deze vrijstellingen en dit vervangingsprogramma worden schriftelijk en gemotiveerd vastgelegd in het leerlingendossier.
  • Vrijstellingen als de leerling reeds geslaagd is voor dezelfde (onderdelen van ) vakken.
   Dit traject is bedoeld voor leerlingen die binnen het secundair onderwijs reeds geslaagd zijn voor (onderdelen van) één of meer dezelfde vak(ken) in het secundair onderwijs ongeacht waar die gevolgd werden. De toelating tot dit traject is afhankelijk van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad op advies van de delibererende klassenraad van het vorig schooljaar. De vrijgekomen uren worden besteed aan een door de toelatingsklassenraad samengesteld individueel lesprogramma. Daarbij zal gefocust worden op (onderdelen van) vakken die nieuw zijn, die uitgediept of geremedieerd moeten worden. Hierbij blijft het aantal wekelijkse lesuren hetzelfde zoals voor de overige leerlingen van de groep.

Samenwerking met een leersteuncentrum

 • Het leersteuncentrum biedt leersteun aan de school op basis van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen, leraren en het schoolteam met een maximaal effect op de klasvloer. Leersteun is ondersteuning die jouw maximale ontplooiing, leerwinst, welbevinden, zelfredzaamheid en volwaardige participatie bevordert en die de competenties van leraren versterkt in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Leersteun zet in op het creëren van een inclusieve klaspraktijk en inclusieve schoolcultuur. Onze school is aangesloten bij het leersteuncentrum AntwerpenPlus.
 • De school kan leersteun aanvragen voor alle leerlingen die beschikken over een gemotiveerd verslag of verslag (opgemaakt vóór 1 september 2023) of over een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag (opgemaakt vanaf 1 september 2023). Zo een verslag wordt opgemaakt door het CLB in overleg met de school, je ouders en jijzelf.
 • De leerondersteuner komt naar je school. Hij/zij kan jou ondersteunen, je lera(a)r(en) en/of het hele schoolteam. Het leersteuncentrum geeft jouw leersteuntraject vorm in overleg met je school, jijzelf en je ouders. Het CLB kan hierbij betrokken worden als dat nodig zou zijn. Voor algemene vragen over leerondersteuning kun je terecht bij het informatiepunt van het leersteuncentrum. Wanneer je klachten zou hebben over de leersteun, dan kun je een klacht indienen bij het leersteuncentrum. Als de klacht onvoldoende zou gehoord of behandeld worden door het leersteuncentrum, dan is er bemiddeling door het CLB mogelijk.

Deconnectie

 • Voor de communicatie met ouders gelden de volgende afspraken:
  • Alle mailverkeer naar ouders verloopt via het digitaal communicatieplatform van de school.
  • De mailadressen van het schoolteam zijn terug te vinden in het vademecum van de school.
  • Ouders, leerkrachten en directie zijn digitaal bereikbaar enkel tijdens de schooluren. Er kan van hen dus niet verwacht worden een bericht te lezen/te beantwoorden buiten deze uren. Dit geldt in beide richtingen zowel zender als ontvanger.
  • Ouders kijken om de vijf werkdagen hun mailbox na.
  • Mailverkeer met ouders wordt verondersteld tegen de vijfde daaropvolgende werkdag gelezen en beantwoord te zijn (tenzij een later tijdstip aangegeven wordt.
  • In geval van nood of bij overmacht kunnen ouders steeds telefonisch contact opnemen met de directie. De telefoonnummers van de directieleden zijn terug te vinden in het vademecum van de school.
 • Voor de communicatie met de leerlingen gelden de volgende afspraken:
  • Alle mailverkeer naar leerlingen verloopt via het elo-platform van de school: voornaam.naam@llnritacollege.be.
  • Leerlingen, leerkrachten en directie zijn digitaal bereikbaar enkel tijdens de schooluren. Er kan van hen dus niet verwacht worden een bericht te lezen/te beantwoorden buiten deze uren. Dit geldt in beide richtingen zowel zender als ontvanger.
  • Leerlingen kijken op schooldagen elke dag hun mailbox na.
  • Mailverkeer met leerlingen wordt verondersteld tegen de tweede daaropvolgende werkdag gelezen en beantwoord te zijn (tenzij een later tijdstip aangegeven wordt).
  • Berichten diezelfde dag na de schooluren worden beschouwd als verstuurd de eerstvolgende schooldag.
  • In alle communicatie door en naar leerlingen worden de regels rond netiquette opgevolgd.
 • Communicatie tijdens de vakantieperiodes:
  • Vakantieperiodes zijn digitaal luwe periodes: om de rust van de personeelsleden tijden de vakantieperiodes te garanderen, worden professionele digitale berichten in die periodes tot een minimum beperkt.
  • Dit geldt met name voor de zomervakantie. Deze periode gaat in vanaf de dag dat de school gesloten wordt (einde eerste week van juli) tot het moment dat de school geopend wordt (begin voorlaatste week van augustus).

Respect en zorg voor jezelf

 • Respect krijgen en respect tonen voor elkaar vormen hoekstenen van onze visie. Dit betekent dat je je respectvol opstelt tegenover leerkrachten, ondersteunend personeel, onderhoudspersoneel en directie; dit betekent ook dat alle leden van het schoolteam respect moeten tonen tegenover jou. Dit wederzijdse respect komt ook tot uiting in je relatie met andere leerlingen.
  Wij vinden het ook enorm belangrijk dat je respectvol met jezelf en je eigen lichaam omgaat. Dit betekent dat je voor jezelf leert zorgen. Elke leerling ontmoet op school of daarbuiten wel eens problemen. Wij vinden het belangrijk dat je problemen leert aanpakken, voor nu en ook voor later. Dit betekent niet dat je hier alleen voor staat. Hulp vragen wanneer het je zelf niet lukt, is ook voor jezelf zorgen.
  Zelfzorg is erg breed. Wij bedoelen hiermee dat je zorg draagt voor je studies en je toekomst: hulp vragen wanneer het studeren moeilijk loopt, wanneer je kampt met een vak, werken aan je motivatie, de studierichting zoeken die echt aansluit bij jouw talenten….
  Zelfzorg houdt ook in dat je zorg draagt voor je lichaam: gezonde voeding, gepaste hygiëne, alchohol- of drugmisbruik, risicovolle gewoonten, zelfverwondend gedrag, te weinig sporten….
  Wanneer wij zelf de indruk krijgen dat dit voor jou moeilijk loopt, nodigen wij je uit voor een gesprek.

Persoonlijk schoolmateriaal

 • Schoolagenda
  Je vakleerkracht zorgt voor de registratie van wat je tijdens zijn les gedaan hebt. Je kan dit registratie-agenda consulteren op ELO (elektronische leeromgeving) van de school. Daarnaast heb je zelf een schoolagenda. Deze persoonlijke agenda heeft twee functies. Het is een instrument om je werk te plannen: er is plaats voorzien om je werk te plannen tijdens de lesuren én tijdens de naschoolse tijd. Je agenda is ook een communicatiemiddel tussen de school en je ouders: je noteert zelf het resultaat van je taken en toetsen, en er is plaats voorzien voor opmerkingen van leerkrachten, directie, prefect en leden van het ondersteunend personeel. Je hebt bij gewone lesactiviteiten deze schoolagenda steeds bij.
 • Notities
  Elke leraar zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit dient te gebeuren. Dateer elke les. Elke vakleraar zal geregeld je notities nakijken. Zorg ervoor dat je ze steeds nauwgezet en volledig invult. Je bewaart de notities steeds tot het einde van het volgende schooljaar. De inspectie kan alle documenten opeisen van om het even welke klas of vak, die aantonen dat je de bedoelde lessen met vrucht gevolgd hebt. Elke leerling dient de notities en toetsen dan ook gedurende 2 jaar bij te houden.
 • Persoonlijk werk
  Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Bij één dag of enkele dagen afwezigheid wordt elke taak bijgewerkt. Deze verplichting vervalt echter na overleg met de klassenraad bij een langere gemotiveerde afwezigheid.
 • Taalbeleid van onze school Wanneer je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt bij het begin van het schooljaar en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt.
  Als je het moeilijk hebt met een of meer vakken door taalproblemen, kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen, om makkelijker terug aan de sluiten bij de klas.
 • Laptop
  Alle leerlingen van het eerste tot en met het zesde jaar gebruiken een laptop tijdens de lessen. Deze laptop wordt voor een klein bedrag gehuurd van de school (behalve in het 6de jaar tot schooljaar 2023-2024). Aangezien de computers als didactisch werk- en leermiddel zullen gebruikt worden, moet elke leerling deze laptop meebrengen net zoals boeken en schriften. Het gebruik van ee laptop valt onder het schoolreglement. De algemene regels rond sociale media zijn ook van toepassing op het gebruik van het digitaal werkinstrument. De ICT-cel volgt het correct gebruik van de laptops op. Leerlingen die de hieronder beschreven gedragscodes overtreden, zullen een passende sanctie krijgen. Elke leerling huurt een locker zodat de laptop steeds veilig kan opgeborgen worden, je laat je laptop nooit onbeheerd achter.
  • Doelstelling
   Sint-Rita Campus College kiest voor een eigentijdse en krachtige leeromgeving. Laptops betekenen een didactische meerwaarde in deze omgeving: Verhoging van de digitale geletterdheid bij de leerlingen als voorbereiding op het hoger onderwijs. Realisatie van leerplandoelen voor alle vakken ( o.a. wiskunde, wetenschappen, talen …) dankzij het gebruik van dit didactisch hulpmiddel. Verhoging van de mogelijkheden tot differentiëren (meer uitdieping of meer ondersteuning) en tot activerend onderwijs. Permanente beschikbaarheid van een informatiebank: het internet en de elektronische leeromgeving van de school.
  • Huur van de laptop
   • De laptop en lader zijn en blijven te allen tijde eigendom van de school.
   • Je bent verantwoordelijk voor de goede staat van het toestel: je zorgt ervoor dat het netjes blijft, je bent er voorzichtig mee zodat het niet stuk gaat of gestolen wordt. Als er wat mee mis gaat, laat je dat onmiddellijk weten aan de ICT-verantwoordelijke die er zal voor zorgen dat het toestel hersteld wordt. Je krijgt een vervangtoestel in de tussentijd.
   • Je mag je toestellen niet uitlenen of verhuren aan iemand anders.
   • Je mag randapparatuur, zoals een printer, een camera, een extra scherm of een muis aansluiten zolang dit het toestel niet beschadigt. Alle randapparatuur en kabels – ook USB-dongles – moeten uit het toestel verwijderd worden wanneer het verplaatst wordt om te voorkomen dat de stekkers beschadigd worden.
   • Je mag het toestel niet wijzigen of demonteren.
   • Je neemt zelf een reservekopie van je bestanden.
   • Wanneer je de school verlaat, geef je het toestel en de lader onbeschadigd, netjes, vrij van stickers en de sporen ervan terug. Je wist je privé-bestanden.
   • De toestellen zijn verzekerd voor onopzettelijke schade (maximaal één schadegeval per jaar). Schade buiten deze garantie (meerdere schadegevallen, opzettelijke schade) wordt gefactureerd.
   • In geval van diefstal breng je een aangiftebewijs van de politie binnen en wordt de prijs van het toestel gefactureerd a rato van het aankoopbedrag – 1/4 van het aankoopbedrag na elk verlopen burgerlijk jaar.
  • Gebruik in de les
   Het uitgangspunt is om ongeveer 30% van de lestijd een digitaal werkinstrument te gebruiken. Het toestel hoeft daarom niet permanent open op de bank te staan – enkel volgens de richtlijnen van de vakleraar. Indien je het handig vindt om notities met het toestel te maken in plaats van op papier, vraag je daarvoor de toestemming aan je vakleraar. Tijdens de les gebruik je het toestel alleen voor zaken die met de les te maken hebben. Goed gebruik van een laptop vereist dat je geregeld een back-up aanmaakt. Je zorgt er in elk geval voor dat je het toestel elke dag bij hebt, in operationele toestand en met volle batterij. De lader kan je dan ook thuis laten. Oortjes en hoofdtelefoons stop je in je zak of tas, tenzij de leerkracht toestemming geeft om ze voor lesdoelen te gebruiken
  • Na de les
   Tijdens de pauzes, tijdens de lessen lichamelijke opvoeding of bij lesdoorbrekende activiteiten wordt het digitaal werkinstrument steeds bewaard in de persoonlijke locker van de leerling. Om diefstal te voorkomen worden bewakingscamera’s geplaatst bij de computerlockers. De randvoorwaarden voor dit elektronisch toezicht zoals bepaald in cao 68 werden door de overlegorganen goedgekeurd. Laat je computer alleszins nooit onbeheerd achter in je boekentas. Tijdens excursies wordt het digitaal werkinstrument niet meegenomen tenzij dit uitdrukkelijk zo afgesproken werd met de verantwoordelijke leerkracht.
  • Na school
   Je computer blijft nooit achter op school en dit om verschillende redenen: het is niet veilig, je kan hem thuis niet gebruiken, je kan de batterijen niet opladen. Laat hem dus nooit ‘s nachts of in het weekend achter in je locker.
  • Gebruik van het netwerk
   Het draadloze netwerk staat open. Dat is makkelijk en dat kan zo blijven, zolang er door iedereen op een faire manier mee omgegaan wordt. “Fair” houdt in dat je geen grote bestanden downloadt, dat je geen schadelijke pakketten verzendt, geen vast IP-adres instelt, niets onwettelijk of onfatsoenlijk via het netwerk doet, geen youtube of gelijkaardige netwerken gebruikt voor achtergrondmuziek. Kortom, dat je niets doet dat schade aan het netwerk aanricht, het gebruik ervan door anderen hindert of de rechten en privacy van anderen schendt. Het open staan van het netwerk houdt risico’s in. Gebruik dus zoveel mogelijk veilige verbindingen (via HTTPS).
  • Wat wordt zonder meer beschouwd als misbruik van het digitaal werkinstrument (niet limitatieve lijst)
   • illegale software downloaden of gebruiken
   • geluidsopnames, filmpjes, foto’s zonder toestemming van de betrokkene nemen en/of verspreiden
   • je paswoord uitwisselen of gebruik maken van het paswoord van iemand anders
   • ongepaste inhouden op je digitaal werkinstrument installeren (geweld, porno, seks ….)
   • inhouden installeren die vlot onderwijs belemmeren (spelletjes, films, muziek)
   • mailen, gamen, chatten en elke andere vorm van communicatie (intern/extern) tijdens de lessen zonder toestemming van je leerkracht
   • je medewerking verlenen aan cybercrime (pesten, stalken, iemand zwart maken, …) (zie ook cyberpesten)
   • bij gebruik van sociale media het goed en veilig school- en onderwijsklimaat voor participanten van de school in het gedrang brengen

Begeleiding bij je studies

 • De klasleraar
  Eén of twee van je leraars vervullen de taak van klasleraar. Bij die leraar(s) kan je, in de loop van het schooljaar, altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten. Een klasleraar volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij. Hij/zij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas.
 • De klassenraad
  Je hebt als leerling recht op een passende begeleiding. Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleraars te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een “begeleidende” klassenraad samen. Al je leerkrachten maken deel uit van deze klassenraad. Tijdens deze vergadering verstrekt je klasleraar ruime informatie of toelichting over de studie van elke leerling van zijn klas. Door bespreking van de studieresultaten zoekt de klassenraad naar een passende individuele begeleiding en kan een begeleidingsplan worden afgesproken. De klasleraar, de vakleraar of de leerlingenbegeleider zorgt voor de verdere opvolging van dit begeleidingsplan, en informeert ook indien nodig de cel leerlingenbegeleiding en de CLB-medewerker. Het hoofddoel van deze “begeleidende” klassenraad is je studievordering in de tijd te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden. De klasleraar, de vakleraar of de leerlingenbegeleider zorgt er voor dat de gegevens opgenomen worden in jouw dossier.
 • De cel leerlingenbegeleiding
  De cel leerlingenbegeleiding coördineert de begeleiding van de leerlingen, zowel leergericht als socio-emotioneel, en wat betreft de leerstoornissen. De cel vergadert wekelijks. Zij bestaat uit de leerlingenbegeleiders, de directie en de CLB-adviseur. De cel leerlingenbegeleiding zal steeds, in overleg met jou, je ouders, je klasleraar en andere leerkrachten, zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding. De cel leerlingenbegeleiding rekent daarbij op de positieve medewerking van jou en je ouders.

Evaluatie

De school communiceert op regelmatige basis of tijdig over:
 • de basisprincipes met betrekking tot leerlingenevaluatie, m.i.v. de inhouden die via interactief afstandsonderwijs worden aangeboden;
 • studievorderingen;
 • remediëring;
 • tijdstippen en vorm van de evaluatie en te beheersen materie.
 • Wegens overmacht kan een eerder gecommuniceerd tijdstip of evaluatievorm aangepast worden. In geval van een aanpassing, brengen we je tijdig op de hoogte.
 • Evaluatie van het dagelijks werk:
  Ze omvat de beoordeling van je persoonlijk werk en de resultaten van je toetsen. Deze evaluatie verstrekt aan de leraar informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en -ontwikkeling. De leraar bepaalt, in afspraak met de begeleidende klassenraad, zowel het aantal als de spreiding van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Bij de planning van taken en toetsen word je in de mate van het haalbare betrokken. Door gespreide en vooraf bepaalde overhoringen over grotere leerstofonderdelen leer je overzichtelijk een ruimer gedeelte van de leerstof verwerken. Indien je afwezig bent bij een aangekondigde herhalingstoets, dan meld je je de volgende les bij de vakleraar en vraag je hem wanneer je de gemiste herhalingstoets mag doen. Indien je onwettig afwezig bent bij een toets, dan dien je onmiddellijk bij je terugkomst op school alsnog deze toets af te leggen. In het zesde jaar wordt gewerkt met een flexibel evaluatiesysteem ter voorbereiding op het hoger onderwijs. In dit flexibel evaluatiesysteem word je zelf verantwoordelijk gesteld voor de punten dagelijks werk.
 • Proefwerken:
  De bedoeling hiervan is na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kan verwerken. Er zijn twee semesters en dus twee reeksen proefwerken voor alle jaren. De periodes van de proefwerken worden in je jaarkalender opgenomen. De school behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken.
  Twee weken voor het begin van je proefwerken krijg je een proefwerkrooster.
  De week voor de proefwerken mogen er geen toetsen worden afgenomen zodat je je goed kan voorbereiden op de proefwerken. De leerlingen van de eerste graad krijgen een bundel met de leerstofoverzichten van elk vak. Deze bundel gebruik je voortdurend als leidraad bij je voorbereidingen voor het proefwerk. De leerlingen van de hogere jaren maken zelf hun leerstofoverzichten op. Het proefwerk begint om 8u25 en eindigt om 9u15, 10u05, 11u10 of 12u. Uitzonderlijk zijn er ook sommige schriftelijke proefwerken die om 10u20 starten. De proefwerken zijn zo opgesteld dat je de volledige periode nodig hebt om het proefwerk te maken. Normaal worden de proefwerken pas op het einde van de periode opgehaald. Neem toch een boek of een tijdschrift mee om de periode die eventueel overblijft, nadat je je proefwerk afgelegd hebt, zinvol te gebruiken. Vooraleer je je proefwerk afgeeft, lees je het nog eens na en controleer je of je wel alle vragen beantwoord hebt.
  Als je proefwerk eindigt om 9u15 of 11u10 verlaat je dadelijk de school of ga je naar de studiezaal. Blijven praten op de speelplaats is immers storend voor de leerlingen die nog proefwerk hebben. Bij mondelinge proefwerken kom je minstens een kwartier voor de afgesproken tijd naar het proefwerklokaal en verlaat je na het proefwerk de school of ga je naar de studiezaal.
  Het lokaal waar je je proefwerk moet afleggen vind je bovenaan op het proefwerkrooster. Let wel, soms moet je voor een bepaalde dag naar een ander lokaal; ook deze informatie vind je terug op het rooster. Je krijgt een vaste plaats toegewezen. Je laat je boekentas en je jas buiten in de gang achter. Indien je atlas, bijbel of woordenboek nodig hebt, zorg je ervoor dat er niets in steekt of geschreven staat.
  Op je tafel leg je je schrijfgerei, je pennenzak laat je in je boekentas zitten.
  Indien je samen met je klasgenoten vindt dat een proefwerkvraag onmogelijk te beantwoorden was (bv. leerstof niet gezien), dien je onmiddellijk na het proefwerk de klasleraar of de directie te verwittigen. De directie zal dan zo nodig een onderzoek instellen of je klacht gegrond is. Kom je tijdens de proefwerkperiode in problemen, verwittig dan zo snel mogelijk je klasleraar of de directie. Afwezigheden tijdens de proefwerken moeten door de ouders vooraf gemeld worden en nadien gestaafd door een doktersattest. Een leerling mag na een afwezigheid dadelijk terug deelnemen aan de proefwerken.
  Leerlingen die tijdens de proefwerkenperiode op school willen studeren moeten zich hiervoor inschrijven. Deze studie loopt elke dag (ook op woensdagnamiddag maar niet op vrijdagmiddag) tot 15u40.
 • Wat bij spieken of fraude?
  Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op spieken, kan de leraar beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven;
  Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassen-raad bezorgd. Die zal oordelen of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak waardoor je het vormen van een juist oordeel omtrent je kennis, inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bv. aan: spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, … Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan tot gevolg hebben dat je voor de bewuste proef het cijfer nul krijgt of dat de bewuste proef nietig wordt verklaard (en je dus geen cijfer krijgt voor de proef). Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten. De delibererende klassenraad kan uitgaan van de veronderstelling dat je gefraudeerd hebt omdat je de leerstof die werd getoetst niet kende. Hij kan ook beslissen je voor dit vak een bijkomende proef toe te kennen. Om spieken te voorkomen worden hulpmiddelen die tijdens de proefwerken mogen gebruikt worden (atlassen, woordenboeken, rekentoestellen), bij het begin van het proefwerk opgehaald en in willekeurige volgorde uitgedeeld. Zorg ervoor dat je hulpmiddel gemerkt is.
 • Rapporten
  Het rapport is een schriftelijk verslag van je dagelijks werk en je proefwerkresultaten. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school te volgen, te evalueren, bij te sturen, ja zelfs te belonen. In de loop van het schooljaar worden er vier tot vijf rapporten uitgedeeld, die een tussenstand van de resultaten van je dagelijks werk weergeven. Naast deze rapporten kan je je resultaten ook opvolgen via de elektronische leeromgeving.
  De klasleraar overhandigt je dit rapport op de data die vermeld staan in je jaarkalender. Elk rapport laat je door je vader of moeder (*) handtekenen. Je bezorgt het de eerstvolgende schooldag terug aan je klasleraar die verantwoordelijk is voor het tussentijds bewaren ervan. Het semesterrapport met de resultaten van de proefwerken wordt door je ouders afgehaald de laatste dag van het semester. Bij het begin van het volgend semester bezorg je het aan de klasleraar terug. Het jaarrapport bevat naast de jaarresultaten van al je vakken ook het behaalde oriënteringsattest, de adviezen, de bijkomende proef, de remediëringstaak of de waarschuwing.
  Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en proefwerken die je hebt afgelegd. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie vragen. Dit kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.
 • Oudercontacten:
  Bij het begin van je schoolloopbaan organiseert de school een contact met je ouders om hen kennis te laten maken met de school, directie en leraars. Zij krijgen dan heel wat nuttige informatie over het pedagogisch project, de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het rapport, de schoolagenda, enz… Elk jaar zijn er eveneens individuele contactmogelijkheden:
  • in oktober voor alle leerjaren na het eerste maandrapport: je ouders kunnen dan zowel de klasleraar als vakleraars spreken
  • na de kerstproefwerken voor alle leerjaren: de klasleraar geeft dan aan jou en je ouders informatie bij het rapport
  • in januari voor alle leerjaren: je ouders kunnen dan met de vakleraars spreken
  • ook in januari voor de zesdejaars: de directie geeft dan aan je ouders uitleg over het evaluatiebeleid en de studiekeuze naar het hoger onderwijs toe
  • in mei voor het tweede en het vierde leerjaar: de directie geeft informatie aan je ouders ivm. de studiekeuze, klasleraar licht het voorlopige advies toe
  • op het einde van het schooljaar: de klasleraar bespreekt dan samen met jou en je ouders je eindresultaat
  De school rekent erop dat wanneer je ouders expliciet worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op een oudercontact, je ouders op die uitnodiging ook ingaan. Maar om contact op te nemen met de school, hoeven je ouders niet te wachten tot de oudercontacten.

Deliberatie

 • Hoe functioneert de delibererende klassenraad?
  • De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit al de leraars die dit schooljaar bij je opleiding betrokken zijn, en wordt voorgezeten door de directeur. Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven of waarmee hij bloed- of aanverwant is tot en met de vierde graad (dit betekent dat een leerkracht niet mag delibereren over zijn kinderen (eerste graad), zijn kleinkinderen of broers en zussen (tweede graad), de kinderen van zijn broers en zussen (derde graad), zijn ne-en en nichten (vierde graad) en al hun aanverwanten).
  • Voor de eindbeslissing houdt de klassenraad rekening met het globale resultaat van de leerling maar naargelang de studierichting die de leerling volgt, zullen bepaalde vakken meer gewicht in de schaal werpen. Zo zal een tekort voor een vak behorend tot het fundamentele gedeelte van een studierichting steeds ernstig besproken worden. Zelfs als dit het enige tekort is, zal de delibererende klassenraad onderzoeken of dit tekort niet de overgang naar het hogere leerjaar in gevaar brengt. Ook vakken waarvoor de leerling tijdens de deliberatie van het eraan voorafgaande studiejaar een waarschuwing kreeg, krijgen extra aandacht tijdens het deliberatieproces.
  • Op het einde van het schooljaar of uitzonderlijk in de loop van het schooljaar beslist deze vergadering volledig autonoom over:
   • je slagen of niet slagen in een bepaald leerjaar
   • het toekennen van attesten en getuigschriften
   • het geven van adviezen voor je verdere studie of andere mogelijkheden
   De delibererende klassenraad steunt zich daarbij op:
   • het resultaat van je globale evaluatie
   • beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar
   • je mogelijkheden i.v.m. verdere studies
   De personen die je beoordelen, hebben je gedurende een volledig schooljaar gevolgd en begeleid. Beslissingen van de delibererende klassenraad zijn steeds prospectief gericht op het volgende leerjaar. De beraadslagingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.
  • Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je kampt met een ernstig tekort voor een vak en best een onderdeel van dat vak tijdens de vakantie wat uitdiept of op peil houdt, dan kan hij je als studiehulp een remediëringstaak geven. Je wordt hiervan via het eindrapport verwittigd. De kwaliteit van het afgeleverde werk is belangrijk voor het volgende schooljaar.
  • De klassenraad kan via het eindrapport bij een fundamenteel tekort voor een vak je voor dit vak uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks dit tekort, wordt toch een positieve beslissing genomen. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. Een waarschuwing gaat steeds vergezeld van een remediëringstaak en een vorderingstoets begin september, die meetelt voor het dagelijks werk van het eerste maandrapport van het nieuwe schooljaar. De school zal je gedurende het volgende schooljaar begeleiden, in de mate dat je zelf inspanningen doet. Komt er echter geen merkbare positieve evolutie, en blijft het fundamenteel tekort bestaan, dan kan de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar een B- of C-attest toekennen.
  • De eindbeslissing, al dan niet met waarschuwing en/of remediëringstaak, wordt aan jou en je ouders meegedeeld via het eindrapport. Uiteraard kunnen jij en je ouders met hun vragen steeds terecht bij de directeur, bij de klasleraar en de vakleraars, en bij de CLB-afgevaardigde.
  • Soms kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad niet in staat is eind juni een eindbeslissing te nemen. Je deliberatiedossier is onvolledig en/of niet eenduidig. De klassenraad heeft meer gegevens nodig. Hij kan je dan een bijkomende proef opleggen op het einde van de zomervakantie en pas dan een beslissing nemen. Je wordt hiervan via het eindrapport verwittigd. Dit is echter zeer uitzonderlijk, behalve in het zesde leerjaar, omdat er hier geen waarschuwingen kunnen uitgesproken worden. In de loop van de laatste week van augustus zal de klassenraad in dit geval een beslissing nemen (zie schoolkalender).
 • Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende klassenraad zich in de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar. Er is een verschil tussen het 1ste leerjaar van de eerste graad en de hogere leerjaren. In het 1ste leerjaar van de eerste graad:
  • als je geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest A waarin de klassen je
   • ofwel zonder beperkingen toelaat tot het volgende leerjaar;
   • ofwel toelaat tot het volgende leerjaar, maar
    • niet naar om het even welke basisoptie of pakket; en/of
    • je in het 2de leerjaar verplicht bent om je tekorten bij te werken aan de hand van een remediëringstraject.
   • de delibererende klassenraad bezorgt je samen je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.
  • als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.
  Vanaf het 2de leerjaar van de eerste graad:
  • als je geslaagd bent, krijg je
   • een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar;
   • een oriënteringsattest B, je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar niet naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben en bezorgt je samen met het rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.
  • als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C. Je kan dan niet overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen van die beslissing.
  Een oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert.
 • Overweeg je om je leerjaar over te zitten? Voor het overzitten van een leerjaar heb je meestal een gunstig advies van de delibererende klassenraad nodig. Bij een gunstig advies van die klassenraad moet je ook (een niet-bindend) advies vragen aan het CLB dat jou zal ondersteunen in jouw beslissing om al dan niet over te zitten. Dat is het geval vanaf het 2de jaar van de eerste graad als je een oriënteringsattest B behaalde en je je leerjaar (in dezelfde of in een andere studierichting) wil overzitten. Behaalde je een oriënteringsattest C, dan kan je weliswaar steeds het leerjaar overzitten.
 • Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs:
  • een getuigschrift van de eerste graad
  • een getuigschrift van de tweede graad
  • een diploma van secundair onderwijs
 • Volg je een individueel aangepast curriculum? Dan ontvang je op het einde van het schooljaar een attest van verworven bekwaamheden. Uitzonderlijk kan de delibererende klassenraad alsnog de gewone studiebekrachtiging uitreiken op voorwaarde dat hij de vooropgestelde doelen van het individueel aangepast curriculum als gelijkwaardig beschouwt met die van het gevolgde structuuronderdeel. Volg je een individueel aangepast curriculum met een verslag (opgemaakt vóór 1 september 2023) of IAC-verslag (opgemaakt vanaf 1 september 2023) voor OV3 dan kan de delibererende klassenraad onder bepaalde voorwaarden een getuigschrift van opleidingsvorm 3 geven.
 • Adviezen
  Een geschreven advies wordt door de delibererende klassenraad zowel bij een attest A, B of C geformuleerd en via je rapport aan je ouders worden meegedeeld. Dit advies bevat de aanbeveling van een studierichting voor het volgende schooljaar. Een advies van de delibererende klassenraad is niet bindend maar het geeft je wel een ernstige aanduiding en wordt dan ook het best opgevolgd.
 • Betwisting van de genomen beslissing door je ouders
  • De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissingen door je ouders worden aangevochten. Mocht dit bij jou toch het geval zijn, dan kunnen je ouders volgende procedure volgen. Uiterlijk op de derde werkdag na de uitdeling van de rapporten (zie schoolkalender), kunnen zij een persoonlijk onderhoud aanvragen met de directeur als voorzitter van de delibererende klassenraad. Dit gebeurt ofwel persoonlijk aan de directeur, ofwel via e-mail op het adres info@ritacollege.be. Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde werkdag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld (zie schoolkalender). Tijdens dit overleg maken je ouders hun bezwaren kenbaar en verklaart de directeur aan de hand van je dossier de genomen beslissing. Dit overleg, waarvan het resultaat per aangetekende brief aan je ouders wordt meegedeeld, leidt tot één van de drie volgende conclusies:
   • de directeur (voorzitter van de delibererende klassenraad) heeft je ouders er inderdaad kunnen van overtuigen dat de genomen beslissing gegrond is: er is geen betwisting meer?
   • de directeur (voorzitter van de delibererende klassenraad) oordeelt dat de door je ouders aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen, maar je ouders zijn het daar niet mee eens; de betwisting blijft bestaan.
   • de directeur (voorzitter van de delibererende klassenraad) is van oordeel dat de redenen die je ouders bij hun betwisting aandragen, het overwegen waard zijn. In dit geval roept de directeur zo spoedig mogelijk de delibererende klassenraad opnieuw samen; de betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. Afhankelijk van het resultaat van deze bijeenkomst, die aan je ouders per aangetekende brief wordt meegedeeld, blijft de betwisting al dan niet bestaan
  • Als de betwisting blijft bestaan, dan kunnen je ouders schriftelijk beroep instellen bij: Schoolbestuur VZW SINT-RITACOLLEGE, Pierstraat 3, 2550 Kontich Dit moet gebeuren uiterlijk op de derde werkdag na verzending (poststempel) van het resultaat van:
   • hetzij het overleg waarbij de betwiste beslissing bevestigd werd.
   • hetzij de nieuwe klassenraad, bijeengeroepen op basis van elementen van het overleg, waarmee je ouders echter nog niet akkoord kunnen gaan.
  • Er is dus een termijn van drie dagen, die begint te lopen nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend.
   Als het beroep te laat verstuurd of afgegeven wordt, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum.
   We verwachten dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de beslissing van de delibererende klassenraad betwisten. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: het beroep is gedateerd en ondertekend.
   Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat over een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
   De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen.
   Als je op het einde van een eerste leerjaar van de graad een attest van regelmatige lesbijwoning hebt gekregen, kan het zijn dat je bij school- of studieverandering toch een oriënteringsattest krijgt van de delibererende klassenraad van dat 1ste leerjaar. Als je ouders die beslissing betwisten, wordt de hele procedure afgerond binnen de 20 dagen.
  • Maar hopelijk komt het allemaal zo ver niet en slaag je erin op 30 juni het schooljaar succesvol af te sluiten zodat jezelf en je ouders best tevreden zijn met je resultaat. Dat succes wensen wij allen je persoonlijk ook van ganser harte toe!

Inzage evaluatiedocumenten

Leerkrachten bespreken op geregelde tijdstippen de resultaten van toetsen of examens met de leerlingen. Zo’n leerlingencontact is meestal erg verhelderend en draagt ook bij tot de begeleiding van de leerling op het vlak van studiemethode en studiehouding. Ook ouders kunnen toelichting krijgen bij de evaluatiedocumenten: de oudercontacten zijn daarvoor een goede gelegenheid. In uitzonderlijke gevallen vragen ouders of leerlingen een kopie van een afgelegd examen op basis van het recht van openbaarheid. Het openbaarheidsdecreet omschrijft het recht van openbaarheid als het recht om

 • inzage te krijgen van;
 • uitleg te krijgen over;
 • en een kopie te krijgen van een bestuursdocument.
Deze drie manieren waarop een bestuursdocument openbaar gemaakt kan worden, zijn evenwaardig. De inzage en de uitleg zijn kosteloos. Voor het afleveren van kopieën mag de school een vergoeding vragen. Daarnaast moet een strikte aanvraagprocedure gevolgd worden:
 • De aanvraag moet schriftelijk gebeuren bij de directie.
 • De aanvraag moet het gewenste document, de identiteit en het adres van de aanvrager vermelden. Het belang van de gevraagde documenten moet duidelijk zijn.
 • De aanvraag mag afgewezen worden als de vraag onredelijk blijft na een verzoek tot herformulering of als de gewenste documenten nog niet af of onvolledig zijn.
 • Bij de vraag naar kopieën van een toets of een examen hoort automatisch vooraf een toelichting bij de toets of het examen door de vakleraar.
 • De aanvrager verbindt er zich toe dat de gevraagde documenten niet aan derden worden doorgegeven (op welke wijze dan ook).

Binnen 15 dagen na de aanvraag, zal de directie antwoorden op de aanvraag tot openbaarmaking. Dit antwoord mag schriftelijk of per mail aan de aanvrager bezorgd worden. Enkel wanneer de directie van oordeel is dat de gevraagde informatie moeilijk tijdig te verzamelen is, kan de termijn van antwoord verlengd worden tot 30 kalenderdagen, maar dan wordt dit ook gemeld aan de aanvrager, met vermelding van de redenen van het uitstel. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.