Zoekveld

U bent hier

Overzicht studierichtingen

STEM@ritacollege en META@ritacollege Graad I Graad II Graad III Profilering studierichtingen van de tweede graad Profilering studierichtingen van de derde graad

GRAAD I

1A Klassieke vorming
Moderne vorming
2A

Basisoptie Economie

Basisoptie Griek-Latijn

Basisoptie Latijn

Basisoptie Maatschappij

Basisoptie STEM Wetenschappen

Profilering eerste jaar

De eerste twee jaren vormen de eerste graad. In deze graad legt elke leerling een sterke basis aan de hand van een gemeenschappelijke vorming. De drie basisvakken in het eerste jaar zijn Nederlands, wiskunde en Frans. Voor deze vakken voorzien we een lesuur per week waarin je in kleinere groepen werkt. Met artistieke vorming ontwikkel je je op creatief vlak via de vakken beeld en drama. Bij godsdienst sta je stil bij belangrijke zaken van je leven en denk je mee na over het christelijke verhaal. Kijken naar de prehistorie doe je in het vak geschiedenis en daarna verdiep je je in het oude Egypte, in de Grieken en de Romeinen. Het aanbod rond wetenschappen en techniek bestaat uit verschillende vakken. In natuurwetenschappen verklaar je hoe natuurverschijnselen in elkaar zitten. Je ontdekt het vak aardrijkskunde waarin je leert over streken en landen, kaarten en landschappen. Binnen het vak informatica werk je aan jouw computervaardigheden: je krijgt inzicht in de werking van een computer, je leert enkele basisprogramma’s en je zet je eerste stappen in het programmeren. Tenslotte ontdek je bij techniek hoe heel wat zaken in elkaar zitten en ga je ook zelf aan de slag. Je ontwikkelt je ook op sportief vlak met het vak lichamelijke opvoeding.

Naast dit ruim gemeenschappelijk pakket kiest de leerling in het eerste jaar nog een uitdagende optie. Met moderne wetenschappen bestaat die uitdaging uit twee lesuren culturele vorming en twee lesuren taalinitiatie Engels. De optie Latijn gaat voor vier lesuren klassieke taal en cultuur.

Profilering tweede jaar

De vakken van het eerste jaar vind je ook terug in het tweede jaar: iedereen krijgt een stevige basisvorming van 26 of 27 lesuren. Nieuw in het tweede jaar zijn de vakken muziek en economie. Wiskunde krijg je nu in een uitgebreid pakket van vijf lesuren. Tijdens het vijfde lesuur wordt een bijkomende leerkracht wiskunde ingeschakeld zodat ook hier gedifferentieerd gewerkt kan worden.

In het tweede jaar krijg je ook de kans om een eigen basisoptie te kiezen. We bieden vijf opties aan zodat je echt een keuze kan maken op basis van jouw interesses en talenten.

Basisoptie Economie
Hoe komen bananen en sinaasappelen op onze tafel? Waarom betalen wij met de euro? Hoe maakt een bedrijf winst? Hoe worden prijzen van een product bepaald? Stuk voor stuk vragen om zelf te onderzoeken in deze basisoptie. Verder denk je na over milieu, duurzaamheid en andere maatschappelijke thema’s.

Basisoptie Grieks-Latijn
Als je in het eerste jaar de klassieke vorming hebt gevolgd, kan je in het tweede jaar ook nog Grieks in je pakket opnemen. Je bestudeert nu twee klassieke talen. Een uitstekende manier om je denkvermogen, je taalverwerking en je geheugen te ontwikkelen. Grieks en Latijn krijg je van één leerkracht en zo ontstaat een echt project klassieke talen.

Basisoptie Latijn
Deze basisoptie vormt een aansluiting met de klassieke vorming van het eerste jaar. Je bestudeert verder de Latijnse taal met haar woordenschat en grammatica, je vertaalt en ontleedt teksten en je wordt geconfronteerd met de cultuur van de klassieke oudheid.

Basisoptie Maatschappij
In deze basisoptie ga je zelfstandig leren rond gezonde levensstijl, menselijk gedrag, culturele verschillen en gelijkenissen. Je zal ook zelf een project opzetten rond een actueel thema en leren hoe je je eigen  standpunt kan voorstellen en verdedigen. In deze basisoptie ga je zeker ook op onderzoek in de omgeving om het standpunt van anderen te leren kennen.

Basisoptie STEM-Wetenschappen  
In deze basisoptie staat het onderzoekend leren rond wetenschappen centraal. Je zal zelf moeten meten, observeren, experimenteren en interpreteren rond verschillende onderwerpen uit de wetenschappen: energie, krachten, hefbomen, constructies, mengsels, kleuren, voeding en nog zoveel meer. Ook jouw ict-vaardigheden worden aangesproken.

Bovendien organiseren we in het tweede jaar wisselweken waarin je kennis maakt met de andere basisopties. Zo ontdek je nog meer waar jouw mogelijkheden liggen. In het tweede jaar ben je dus sterk bezig met de studierichtingen die jou boeien in de tweede graad.

Met de nieuwe lesurentabel van de eerste graad kiest het Sint-Ritacollege bewust voor vaardigheden van de 21ste eeuw.  We kiezen voor klemtonen die het creatief denken, het probleem oplossen, de ict-vaardigheden en het computationeel denken op de voorgrond plaatsen.

 

 

 

Zo biedt het studieaanbod van de eerste graad een brede vorming waarbij de focus ligt op de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling. In het tweede jaar ontdek je nog meer waar jouw interesses en mogelijkheden liggen en zo kan je op zoek gaan naar de studierichting van het 3de en 4de jaar die jou het meeste boeit.

Begin

GRAAD II

Economie
Economie
met 4 lestijden wiskunde
met 5 lestijden wiskunde
Grieks-Latijn
Grieks-Latijn
met 4 lestijden wiskunde
met 5 lestijden wiskunde
Humane Wetenschappen
Humane Wetenschappen
met 4 lestijden wiskunde
met 5 lestijden wiskunde
Latijn
Latijn
met 4 lestijden wiskunde
met 5 lestijden wiskunde
Wetenschappen met 5 lestijden wiskunde

Profilering Graad II

De tweede graad bestaat uit vijf studierichtingen van de ASO-vorming: algemeen secundair onderwijs. Ook hier staat een ruim gemeenschappelijk pakket centraal met een gelijkwaardig aanbod rond moderne vreemde talen, wiskunde, exacte wetenschappen en algemene vakken. De basisvorming loopt dus nog volledig door in de tweede graad. De naam van de studierichting maakt duidelijk op welk bijkomend hoofdvak de klemtoon wordt gelegd: economie, Grieks-Latijn, humane wetenschappen, Latijn of wetenschappen. Daarnaast wordt de tweede graad gekenmerkt door twee opties wiskunde: een beperkter lestijdenpakket met vier uren wiskunde en een uitgebreider pakket met vijf lesuren. De doorstroming naar de derde graad hangt af van de keuzes die gemaakt werden in de tweede graad.

Zo ontwikkelt de leerling zich in de tweede graad meer en meer tot een zelfstandige leerder die zicht heeft op zijn eigen aanpak en mogelijkheden.

Begin

GRAAD III

Economie - Moderne vreemde talen Economie - Wiskunde
Grieks - Latijn Grieks - Wiskunde
Humane Wetenschappen Latijn - Moderne vreemde talen
Latijn - Wetenschappen Latijn - Wiskunde
Moderne vreemde talen - Wetenschappen Moderne vreemde talen - Wiskunde
Wetenschappen - Wiskunde  

Profilering Graad III

In de derde graad wordt een bewuste keuze gemaakt uit een aanbod van elf geprofileerde ASO-studierichtingen. De gemeenschappelijke vorming blijft, maar de vakken eigen aan de studierichting vormen nu de ruggengraat. De derde graad wil leerlingen voorbereiden op een doorstroming naar het hoger onderwijs. Naast een keuze voor een studierichting kiest de leerling in het vijfde jaar nog voor een seminarie en in het zesde jaar voor een keuzevak: op deze manier kan een leerling de studierichting die hij volgt versterken of aanvullen met leerinhouden van een andere studierichting. Zo krijgt elke leerling in de derde graad de kans zich te ontwikkelen tot een zelfverantwoordelijke leerder.

Naast de vakken en de studierichtingen wordt het studieaanbod van het Sint-Ritacollege nog sterk gekenmerkt door tal van projecten en excursies die een sociale, culturele, sportieve en ethische vorming beogen. In dit hele traject wordt de leerling persoonlijk begeleid van het eerste tot en met het zesde jaar. Het Sint-Ritacollege kiest voor uitdagend en leerlinggericht onderwijs.

Begin

Profilering studierichtingen van de tweede graad

Studierichting economie in graad II

Als je weet dat het economisch nieuws haast dagelijks in het middelpunt van de actualiteit staat, begrijp je dat dit vak veel aandacht besteedt aan actueel economisch nieuws: de beurs, de evolutie van de euro, enz ... In het vak economie werk je vaak met cijfers: je moet statistische gegevens verwerken, balansen lezen en interpreteren, cijfers omzetten in grafische voorstellingen. Ook het lezen van economische teksten en omgaan met informaticatoepassingen komen aan bod Binnen het pakket economische wetenschappen wordt aan de studie van de 'algemene economie' veel aandacht besteed. Een bedrijf leeft niet op een eiland, maar ondergaat de invloed van de maatschappij. Daarom bestudeer je hier lonen, buitenlandse handel, werkloosheid, enz. Omdat theorieën nooit voor 100% de realiteit weergeven, wordt er voortdurend vergeleken met actuele economische situaties. Een volgend groot onderdeel vormt het vak 'bedrijfswetenschappen', waarin aandacht besteed wordt aan de organisatie van een bedrijf, verkoopstrategieën, personeelsbeleid, ... Tenslotte is er nog het vakonderdeel 'recht'. Hierin worden onder andere de rechten en plichten van burgers en bedrijven bekeken, zoals verkoopscontracten, verzekeringen, verplichtingen ten overstaan van de overheid en het personeel, enz. Rond de economische studierichtingen leven er soms verkeerde opvattingen: onze economische studierichtingen behoren tot het aso, terwijl de 'handel' een technische opleiding is, dit wil zeggen praktijkgericht met boekhouden, handelscorrespondentie, dactylo enz. Profiel van de leerling: Naast het algemene profiel voor een studierichting uit de tweede graad ASO moet je in een economische richting sterk zijn in het oplossen van problemen, het lezen en begrijpen van actuele teksten, het begrijpen en kunnen toepassen van economische begrippen en het werken met cijfergegevens. Doorstroming naar de derde graad: Vanuit de richting economie kan je in de derde graad doorstromen naar de richtingen Economie-Moderne Talen of Economie-Wiskunde afhankelijk van de optie wiskunde die je gekozen hebt. In het eerste geval verbind je economie met een uitgebreid pakket moderne vreemde talen; in het andere geval krijg je naast economie een zwaar pakket wiskunde. Ook de richtingen Moderne Talen-Wetenschappen, Moderne Talen-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde staan voor je open, opnieuw afhankelijk van de optie wiskunde die je gekozen hebt. Voor de richting Humane Wetenschappen moet je een inhaalbeweging maken. Begin

Studierichting Grieks-Latijn in graad II

Door middel van de studie van het Grieks en het Latijn oefen je je in het analyseren en in taalvaardigheid; zo krijg je inzicht in de structuur en het functioneren van klassieke talen. Vooraleer je vlot met Griekse en Latijnse teksten zal kunnen omspringen, moet je voldoende woordenschat en spraakkunst onder de knie krijgen. In de derde graad kan je dan de vruchten plukken van je opgedane taalkennis. Maar reeds vanaf het 4de jaar ontleed je teksten in de oorspronkelijke taal en bespreek je de menselijke vraagstukken die aan bod komen. Zo krijg je een training in het probleemoplossend denken. In de Grieks-Latijnse studierichting krijg je een ruime algemene vorming, je gaat terug naar de bronnen van onze Westerse beschaving. Via de studie van de Griekse en Latijnse teksten maak je immers grondig kennis met de klassieke oudheid, die de bakermat is van onze cultuur. Je zal de rijkdom van deze beschaving herontdekken: de Atheense democratie, de Griekse filosofie en wetenschap, de Helleense kunst, het Romeinse recht, het jonge Christendom. Vanuit de Griekse en Romeinse oudheid worden relaties gelegd met onze huidige cultuur. Profiel van de leerling: Naast het algemene profiel voor een studierichting uit de tweede graad aso moet je in een in een Grieks-Latijnse richting kritisch kunnen omgaan met bronnen, teksten grondig en zelfstandig kunnen verwerken en een groot tekstinzicht tonen, een redenering en bewijsvoering zelf kunnen ontwikkelen en tenslotte belangstelling ontwikkelen voor cultuur en filosofie. Doorstroming naar de derde graad: Vanuit de richting Grieks-Latijn kan je in de derde graad doorstromen naar de richtingen Grieks-Latijn of Grieks-Wiskunde afhankelijk van de optie wiskunde die je gekozen hebt. Maar ook alle andere richtingen van de derde graad staan voor je open. Enkel voor de economische studierichtingen en voor humane wetenschappen moet je een inhaalbeweging maken. Begin

Studierichting humane wetenschappen in graad II

Jongeren, cultuur en communicatie. Zo zou je de inhoud van het vak cultuurwetenschappen in de studierichting Humane Wetenschappen kunnen omschrijven. We beperken ons niet tot de cultuur met de grote ‘C’ alhoewel de wereld van theater, literatuur, tv, film, musea,… vaak het uitgangspunt vormt van de lessen. De manier waarop een groep mensen samen denken en leven is een boeiend en steeds veranderend gegeven. Taal, kunst, godsdienst, filosofie, kleding- en voedingsgewoonten, beleefdheidsvormen, feesten, rechtspraak, media, economie, … zijn onderwerpen die in de lessen “onderzocht” worden. We leggen in het derde jaar vooral de nadruk op het verzamelen, ordenen en bestuderen van info over een onderzoeksonderwerp. Hierbij doorbreken we de grenzen van onze eigen leefwereld. Ook niet-Westerse culturen en de wereld van onze voorouders geven hun geheimen prijs. Cultuurwetenschappen wil dus prikkelen, inspireren en uitdagen om een kritische blik op mens en maatschappij te ontwikkelen. De gedragswetenschappen in de studierichting Humane Wetenschappen bestuderen de mens als individu en als lid van de samenleving. Zo wordt er in het derde jaar heel wat aandacht besteed aan de ontwikkeling van de mens. Vragen als : “Waarom huilen baby’s?, Wanneer begint een peuter te spreken?, Welk speelgoed is geschikt voor een zesjarig meisje? “ komen hierbij uitgebreid aan bod. In een tweede deel vragen we ons af hoe je je kind best kan opvoeden en wat de eventuele gevolgen zijn voor het kind als er in z’n relatie met z’n ouders iets mis gaat. Zowel in de cultuur- als de gedragswetenschappen wordt er heel wat van je verwacht: je moet niet alleen een aantal fenomenen onderzoeken, je moet ook de theorie achter deze fenomenen doorgronden en dan van daaruit zelf stappen kunnen zetten. In deze studierichting leer je zo zelfstandig en kritisch te denken en te werken. Profiel van de leerling: Naast het algemene profiel voor een studierichting uit de tweede graad aso moet je in een in studierichting humane wetenschappen een open blikveld ontwikkelen, interesse tonen voor alle aspecten van de mens en de samenleving: cognitief, sociaal en affectief, een groot tekstinzicht verwerven, zorgvuldig kunnen formuleren, verbanden en relaties kunnen leggen, vanuit een theorie zelf een toepassing kunnen ontleden. Doorstroming naar de derde graad: Vanuit de richting Humane Wetenschappen kan je in de derde graad doorstromen naar de richting Humane Wetenschappen met optie communicatie of , indien je vijf uur wiskunde gevolgd hebt in de tweede graad, optie extensie wiskunde. Je kan ook naar andere studierichtingen van de moderne afdeling afhankelijk van de leerweg wiskunde die je gekozen hebt. Enkel voor de economische studierichtingen moet je een inhaalbeweging maken. Begin

Studierichting Latijn in graad II

Latijn

Het belang van de taal staat ook in de tweede graad voorop: via de woordenschat en de grammatica krijg je inzicht in de structuur en het functioneren van een klassieke taal. Waar in de eerste graad en ook nog in de tweede graad het Latijn als taalstudie op de eerste plaats komt, zal in de derde graad de verworven praktijk getoetst worden in de schoonheid en de kracht van de Latijnse poëzie, welsprekendheid en wijsbegeerte die door de eeuwen heen de mensen zijn blijven aanspreken. Je maakt niet alleen kennis met de Romeinse oudheid maar ontdekt ook hoe deze cultuur ‘doorleeft’ en ‘naleeft’ in onze huidige cultuur. Het gaat hier zeker niet om het onmiddellijke nut, wel om de algemeen vormende waarde: leren analyseren, taalvaardigheid als basis voor omgang tussen mensen, kennismaking met een culturele wereld. Het specifieke van de studie van het Latijn als wetenschap is wel het volgende: zoals de wiskunde leert denken met symbolen, zal het Latijn leren denken met taalkundige bouwstenen en met menselijke waarden. In de loop van het derde jaar duik je onder in oorspronkelijke Latijnse teksten. Je scherpt hierdoor je taalinzicht aan, je speelt met grammaticale bouwstenen om zinnen en teksten te vertalen. De teksten winnen meer en meer aan belang: van de taal ga je naar de auteur en de ideeën, en ontdek je het belang van die teksten in de maatschappij en de cultuur. Profiel van de leerling: Naast het algemene profiel voor een studierichting uit de tweede graad aso moet je in een in een Latijnse richting kritisch kunnen omgaan met bronnen, teksten grondig en zelfstandig kunnen verwerken en een groot tekstinzicht tonen, een redenering en bewijsvoering zelf kunnen ontwikkelen, belangstelling ontwikkelen voor cultuur en filosofie. Doorstroming naar de derde graad: Vanuit de richting Latijn kan je in de derde graad doorstromen naar de richtingen Latijn-Wetenschappen of Latijn-Moderne talen indien je de optie met 4 lesuren wiskunde gekozen hebt of naar de richting Latijn-Wiskunde als je het pakket van 5 lesuren wiskunde goed onder de knie hebt. Maar ook alle andere richtingen van de derde graad staan voor je open; enkel voor de economische studierichtingen en voor humane wetenschappen moet je een inhaalbeweging maken. Begin

Studierichting wetenschappen in graad II

Deze studierichting biedt voor elke exacte wetenschap – fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde – een extra lesuur aan. Deze extra uren worden gericht op ervaringsleren via zelfstandig werk en laboproeven, steeds vanuit een theoretische basis die je moet verwerven. Uitgevoerde proeven en probleemoplossend denken (met o.a. vraagstukken) leiden tot een dieper inzicht en een betere verwerking van de basisleerstof. In de lessen biologie van het derde jaar gaan we na hoe organismen in staat zijn om prikkels uit hun omgeving op te vangen en hoe ze op die prikkels reageren. We doen dit aan de hand van eenvoudige experimenten in verband met zintuiglijke waarnemingen, een dissectie en microscopie-oefeningen. Biosociale problemen zoals bepaalde ziekten, afwijkingen en doping worden op zelfstandige basis bestudeerd door middel van een takenbundel waarin ook internetopdrachten zitten. Het vierde jaar begint met een biotoopstudie. Deze studie is de vertrekbasis voor de rest van de leerstof van het vierde jaar. Zo leer je via allerlei opdrachten en microscopie-oefeningen hoe organismen ingedeeld worden en wat de relaties tussen de organismen onderling zijn. Uiteraard heeft de mens ook zijn plaats in dit geheel. Zijn positie wordt hierbij kritisch onder de loep genomen waarbij we vertrekken vanuit de actualiteit. De theoretische leerstof voor het vak biologie in de tweede graad van de richting wetenschappen is uitgebreider dan die in de andere richtingen. Dit, samen met de taken en opdrachten, vraagt dan ook een extra inzet en motivatie van de leerlingen die voor deze richting kiezen. In het vak chemie ga je via proeven die je zelf mag uitvoeren op zoek naar antwoorden op allerlei vragen. Hoe ontstaat zure regen en wat is het effect daarvan? Waarom voelen metalen koud aan? Waarom is de waterleiding van koper? Je maakt ook gebruik van het Internet om bijvoorbeeld de structuur van een zoutkristal op te zoeken of de werking van een waterzuiveringsinstallatie uit te klaren. Waarom drijft een ijsberg op water? Hoe zit diamant in elkaar? In de lessen fysica zoek je hierop een antwoord. De leraar begeleidt, maar jij voert het onderzoek: je leert meten, resultaten lezen, grafieken opstellen en wetten maken. Hiervoor steun je op je kritische zin, je correct taalgebruik en de rekentechnieken die je in de lessen wiskunde hebt ingeoefend. Daarnaast bestuderen we toepassingen van de fysica in ons dagelijks leven, de biologie en de chemie. Op die manier word je snel duidelijk dat de wetten van de fysica overal aanwezig zijn. In het vak aardrijkskunde wordt door analyse van beelden, kaarten en andere informatiebronnen de fysische en menselijke aardrijkskundige kenmerken van een regio (bijv. Australië) beschreven. Verder worden de natuur en de cultuurlandschappen van landen zoals Turkije of Marokko bestudeerd. Voor Latijns Amerika kan de relatie tussen plantagelandbouw en de fysische en sociale omstandigheden nagegaan worden. Profiel van de leerling: Naast het algemene profiel voor een studierichting uit de tweede graad aso moet je in een in de studierichting wetenschappen een uitgesproken belangstelling voor exacte wetenschappen tonen, een grote interesse hebben voor de theoretische achtergrond en de proefondervindelijke methode, cijfergegevens kunnen lezen en verwerken en tenslotte sterk zijn in het probleemoplossend denken. Doorstroming naar de derde graad: Vanuit deze richting kan je in de derde graad doorstromen naar de richting Moderne Talen-Wetenschappen, Moderne Talen-Wiskunde of Wetenschappen-Wiskunde. Voor de economische studierichtingen en voor de humane wetenschappen moet je een inhaalbeweging maken. Begin

Profilering studierichtingen van de derde graad

Begin

Studierichting economie - moderne vreemde talen in graad III

In de studierichting Economie-Moderne Talen wordt je gemeenschappe­lijke vorming aange­vuld met economie en een uitbreiding van het talen­pakket. Je krijgt 4 uur economie in het vijfde en in het zesde jaar. Voor Frans (4 uur), Engels (3 uur) en Duits (2 uur) krijg je het maximum-pakket, zodat je talenvorming in deze richting sterk is. De talen leggen heel sterk de nadruk op actieve communicatie. Voor wiskunde (3 uur) en natuurwe­ten­schap­pen (2 uur) is het pakket weliswaar minimaal, maar toch voldoende volgens aso-normen. Dit laatste houdt wel in dat de aansluiting met richtingen in het hoger onderwijs waar wiskunde of wetenschappen belangrijk zijn, moeilijk verloopt. Deze richting bereidt in de eerste plaats voor op professionele bacheloropleidingen van drie jaar: bachelor in communicatiemanagement, bachelor in officemanagement, bachelor in bedrijfsmanagement, bachelor in kleuter, lager of secundair onderwijs…Naast deze voorbeelden staan er nog tal van richtingen voor jou open: de waaier is afhankelijk van jouw mogelijkheden. Begin

Studierichting economie - wiskunde in graad III

Economie - Wiskunde In de studierichting Economie-Wiskunde wordt je gemeenschap­pelijke vorming aangevuld met economie en een uitbreiding van het pakket wiskunde. Je ­krijgt 4 uur economie in het vijfde en in het zesde jaar. Het aantal uren wiskunde wordt opgetrokken tot zes, zodat je een volledige wiskundige bagage meekrijgt. Dit betekent dat de richting Economie-Wiskunde in de derde graad op wiskundig vlak behoorlijk zwaarder is dan de tweede graad. Kiezen voor een 6-uren pakket wiskunde houdt in voluit kiezen voor wiskunde en voor hoge eisen wat betreft aanleg én inzet. Voor Frans en Engels krijg je nu het minimum aantal lesuren, maar toch blijven de moderne talen in deze richting belangrijk. Voor de exacte weten­schappen krijg je een pakket van drie lesuren waarin fysica, biologie en chemie aan bod komen. Dankzij het wiskundig pakket kan je vanuit deze studierichting naar economische richtingen op academische bachelor- en masterniveau en ook naar bedrijfsbeheer, informatica, industriële en technologische opleidingen. Gesteld natuurlijk dat je binnen dit studiegebied wil blijven. Begin

Studierichting Grieks - Latijn in graad III

Grieks - Latijn In de studierichting Grieks-Latijn wordt je gemeenschappelijke vorming aangevuld met Grieks en Latijn. Deze klassieke richting biedt 4 uur Grieks en 4 uur Latijn in de twee studiejaren. Dankzij dit ruim pakket is de Grieks-Latijnse een filologische richting waarin alle aandacht naar literatuur, kunst en cultuur kan gaan. Ook de moderne vreemde talen krijgen een stevige plaats in deze studierichting: Frans (3 lesuren) en Engels (2 lesuren). Het wiskundig-wetenschappelijk pakket staan hier op de minimale aso-norm, waardoor je hier geen geschikte voorbereiding doormaakt voor exact-wetenschappelijke studies in het hoger onderwijs. Op basis van dit leerstofpakket stromen leerlingen vanuit deze richting vooral door naar de sociale, culturele, psychologische en pedagogische sector en naar vertaalkunde, klassieke of moderne talenrichtingen in elke vorm van hoger onderwijs. Ook exact wetenschappelijke gebieden zijn mits inhaalbewegingen mogelijk. Begin

Studierichting Grieks - wiskunde in graad III

In de studierichting Grieks-Wiskunde wordt je gemeenschappe­lijke vorming aange­vuld met Grieks en een uitbreiding van het pakket wiskunde. Je krijgt in het vijfde en het zesde jaar telkens 4 uur Grieks. Wat wiskunde betreft, krijg je een pakket van 6 lestijden en kies je voor zware wiskunde. Deze rich­ting biedt zo een volledige, sterke wis­kun­dige basis. Kiezen voor een 6-uren pakket wiskunde houdt in voluit kiezen voor wiskunde en voor hoge eisen wat betreft aanleg én inzet. Het pakket Frans-Engels en het pakket natuur­weten­schap­pen is beperkt tot het aso-mini­mum. Deze aso-richting met wiskunde en een klassieke taal geeft jou een heel ruime waaier aan studiemogelijkheden in het hoger onderwijs: van wiskunde en wetenschappen over gezondheidszorg tot de economische of humane sector. Het is een studierichting voor echte allrounders. Begin

Studierichting humane wetenschappen in graad III

Het specifieke van deze afdeling wordt gevormd door de vakken gedragswetenschappen (3 uur) en cultuurwetenschappen (3 uur). In het vak gedragswetenschappen maken de leerlingen kennis met interpretatiekaders en verklaringsmodellen uit verschillende disciplines - zoals psychologie, sociologie en antropologie - die de studie van de mens en de samenleving mogelijk maken. Zo komen in het vijfde jaar thema’s als “zichzelf worden, een vanzelfsprekendheid?” en “met verschillen samenleven” aan bod. De manier waarop een groep mensen samen denkt en leeft is een boeiend en steeds veranderend gegeven. In het vak cultuurwetenschappen is dit het uitgangspunt en staan thema’s rond media, filosofie en ethiek dan ook centraal. In de richting humane wetenschappen mag je nog een optievak kiezen van twee lestijden: communicatiewetenschappen of extensie wiskunde. De communicatiewetenschappen worden benaderd vanuit vier modules gespreid over het 5de en 6de jaar: visuele, auditieve, mediale en tenslotte ict-communicatie. Het optievak extensie wiskunde staat open voor leerlingen die in de tweede graad de leerweg met 5 lesuren wiskunde gevolgd hebben. Het vak extensie wiskunde versterkt je wiskundige basis door het normale wiskundeprogramma van drie uur stelselmatig uit te breiden met meer statistiek, meer abstract wiskundig denken, extra toepassingen en extra oefeningen. Dit vak start in het 5de jaar en bouwt verder op in het 6de jaar. Deze extensie is interessant voor leerlingen die belangstelling hebben om humane wetenschappen te studeren op universitair niveau (academische bachelor). Zowel in de cultuur- als de gedragswetenschappen wordt er heel wat van je verwacht: je moet niet alleen een aantal fenomenen onderzoeken, je moet ook de theorie achter deze fenomenen doorgronden en dan van daaruit zelf stappen kunnen zetten. In deze studierichting leer je zo zelfstandig en kritisch denken en werken. Deze afdeling richt zich dan ook tot leerlingen met een sterke sociale en culturele belangstelling, die zich wensen voor te bereiden op psychologie, sociologie, filosofie, geschiedenis, politieke en sociale wetenschappen. Leerlingen die na de tweede graad de overstap willen maken naar Humane Wetenschappen moeten wel bereid zijn om tijdens de zomervakantie een instappakket te verwerken. Begin

Studierichting Latijn - moderne vreemde talen in graad III

In de studierichting Latijn-Moderne Talen wordt je gemeenschappelijke vorming aangevuld met Latijn en een uitbreiding van het talen­pakket. Zowel in het vijfde als in het zesde jaar krijg je 4 uur Latijn. Voor Frans (4 uur), Engels (3 uur) en Duits (2 uur) verwerk je het maximum-pakket, zodat je in deze richting de sterkste talenvorming van het aso hebt. In deze studierichting wordt ook heel bewust veel aandacht besteed aan literatuur, kunst en cultuur. Voor wiskunde (3 uur) en natuurwetenschappen (2 uur) is het pakket mini­maal naar aso-norm. Met dit minimum programma mis je de basis om een wiskundige of wetenschappelijke richting aan te vatten in het hoger onderwijs. De doorstroming ligt meer op het vlak van westerse en niet-westerse talen, vertaalkunde, geschiedenis, de juridische of sociale sector. Uiteraard zijn dit slechts voorbeelden. Begin

Studierichting Latijn - wetenschappen in graad III

In de studierichting Latijn-Wetenschappen wordt je gemeen­schappelijke vorming aangevuld een uitbreiding van het pakket exacte weten­schappen en met Latijn. Voor de moderne talen krijg je hier het minimum-aso-pakket. Het pakket exacte wetenschappen krijgt in deze studierichting een uitbreiding: je krijgt voor fysica en chemie zowel in het vijfde als in het zesde jaar 2 uur. Ook biologie en aardrijkskunde worden in deze studierichting meer uitgediept en deze vakken volgen een graadprogramma van 3 lestijden. Dat brengt je wetenschap­pe­lijke vorming op 7 uur per week in het 5de jaar en het 6de jaar. Dit urenpakket laat toe om de wetenschappen op een inzichtelijke manier te benaderen. De cursus wiskunde is beperkt tot 4 uur per week, niet veel meer dan het minimum-aso-pakket. Hier geldt de opmerking dat je voor gespecialiseerde studies wetenschappen of wiskunde in het hoger onderwijs te weinig wiskundig gevormd bent. Denk echter niet dat hierdoor jouw keuzemogelijkheden na het secundair onderwijs drastisch beperkt worden, de waaier van het hoger onderwijs in bachelor-opleidingen en academische master-opleidingen zonder zware wiskunde blijft immers meer dan ruim genoeg. Begin

Studierichting Latijn - wiskunde in graad III

In de studierichting Latijn-Wiskunde wordt je gemeenschappe­lijke vorming aange­vuld met Latijn en een uitbreiding van het pakket wiskunde. Je krijgt in het vijfde en het zesde jaar telkens 4 uur Latijn. Wat wiskunde betreft, kies je met 6 uur wiskunde voor een zwaar programma. Kiezen voor een 6-uren pakket wiskunde houdt in voluit kiezen voor wiskunde en voor hoge eisen wat betreft aanleg én inzet. Het pakket Frans-Engels bestaat in totaal uit 5 lesuren en het pakket natuur­weten­schap­pen is beperkt tot het aso-mini­mum. Deze aso-richting met wiskunde en een klassieke taal geeft jou een heel ruime waaier aan studiemogelijkheden in het hoger onderwijs: van wiskunde en wetenschappen over gezondheidszorg tot de economische of humane sector. Het is een studierichting voor echte allrounders. Begin

Studierichting moderne vreemde talen - wetenschappen in graad III

In de studierichting Moderne Talen-Wetenschappen wordt je gemeenschappelijke vorming aangevuld met een uitbreiding van het talen­pakket en van het pakket exacte we­tenschappen. Voor Frans (4 uur), Engels (3 uur) en Duits (2 uur) krijg je het maximum-aanbod, zodat je talenvorming ook in deze richting sterk is. Hetzelfde kan gezegd worden van de exacte wetenschappen: je krijgt voor fysica en chemie zowel in het vijfde als in het zesde jaar 2 uur. Ook biologie en aardrijkskunde worden in deze studierichting meer uitgediept en deze vakken volgen een graadprogramma van 3 lestijden. Dat brengt je wetenschap­pe­lijke vorming op 7 uur per week in het 5de jaar en het 6de jaar. Dit urenpakket laat toe om de exacte wetenschappen op een inzichtelijke manier te benaderen. De cursus wiskunde is beperkt tot 4 uur per week. Als je je echter in het hoger onderwijs specifiek wil richten op de wetenschappen dan heb je met dit 4 uur-pakket wiskunde een vrij krappe basis. Industrie en technologie in het hoger onderwijs op het niveau van professionele bachelor (3-jarige opleiding) behoren sowieso tot de mogelijkheden naast het economisch, paramedisch, sociaal en pedagogisch hoger onderwijs. Je kan ook denken aan academische bachelor-master opleidingen met een beperking voor wiskunde en wetenschappen. Begin

Studierichting moderne vreemde talen - wiskunde in graad III

In de studierichting Moderne Talen-Wiskunde wordt je gemeenschappe­lijke vorming aange­vuld met een uitbreiding van het talenpak­ket en van het pakket wiskun­de. Voor Frans (4 uur), Engels (3 uur) en Duits (2 uur) krijg je het maximum-pakket, zodat je talenvor­ming sterk is. Voor wiskunde krijg je 6 uur per week, je verwerkt dus het volledige programma van de wiskunde. Dit betekent dat de richting Moderne Talen-Wiskunde in de derde graad op wiskundig vlak behoorlijk zwaarder is dan de tweede graad. Kiezen voor een 6-uren pakket wiskunde houdt in voluit kiezen voor wiskunde en voor hoge eisen wat betreft aanleg én inzet. Voor de exacte weten­schappen krijg je een pakket van drie lesuren waarin fysica, biologie en chemie aan bod komen. Deze aso-opleiding beperkt jouw keuzewaaier voor het hoger onderwijs nauwelijks. Je kan zowel een exact wetenschappelijke als een humane richting uit: van landbouw en biotechniek over geneeskunde en sociale gezondheidswetenschappen naar talen en humane wetenschappen. Begin

Studierichting wetenschappen - wiskunde in graad III

In de studierichting Wetenschappen-Wiskunde wordt je gemeen­schappelijke vorming aangevuld met een uitbreiding van het pakket wiskunde en een sterke uitbreiding van het pakket exacte wetenschappen. Deze studie­richting is dan ook de exact weten­schappelijke richting bij uitstek, bovendien krijg je in deze richting ook nog een behoorlijk pakket talen. Voor wiskunde krijg je 6 uur per week, je verwerkt dus het volledig programma wiskunde. Dit betekent dat de richting Wetenschappen-Wiskunde in de derde graad op wiskundig vlak behoorlijk zwaarder is dan de tweede graad. Kiezen voor een 6-uren pakket wiskunde houdt in voluit kiezen voor wiskunde en voor hoge eisen wat betreft aanleg én inzet. In deze studierichting krijg je het ruimste pakket exacte we­ten­schap­pen: biolo­gie (2 uur), fysica (3 uur) en chemie (2 uur in het 5de jaar en 3 uur in het 6de jaar). Het pakket aardrijkskunde omvat 3 lestijden in de derde graad waardoor dit vak grondiger en met wetenschappelijke diepgang kan benaderd worden. De stevige wetenschappelijk-wiskundige basis die hier gelegd wordt, biedt jou de kans om uit te kijken naar wiskundige, wetenschappelijke en industriële richtingen of gezondheidszorg op elk niveau van het hoger onderwijs. Hiermee willen we niet stellen dat je keuzewaaier hiertoe zou beperkt worden, ook de humane wetenschappen blijven tot de mogelijkheden behoren.