Zoekveld

U bent hier

Overzicht studierichtingen

STEM@ritacollege en META@ritacollege Graad I Graad II Graad III Profilering studierichtingen van de tweede graad Profilering studierichtingen van de derde graad

GRAAD I

1A Klassieke vorming
Moderne vorming
2A

Basisoptie Economie

Basisoptie Griek-Latijn

Basisoptie Latijn

Basisoptie Maatschappij

Basisoptie STEM Wetenschappen

Profilering eerste jaar

De eerste twee jaren vormen de eerste graad. In deze graad legt elke leerling een sterke basis aan de hand van een gemeenschappelijke vorming. De drie basisvakken in het eerste jaar zijn Nederlands, wiskunde en Frans. Voor deze vakken voorzien we een lesuur per week waarin je in kleinere groepen werkt. Met artistieke vorming ontwikkel je je op creatief vlak via de vakken beeld en drama. Bij godsdienst sta je stil bij belangrijke zaken van je leven en denk je mee na over het christelijke verhaal. Kijken naar de prehistorie doe je in het vak geschiedenis en daarna verdiep je je in het oude Egypte, in de Grieken en de Romeinen. Het aanbod rond wetenschappen en techniek bestaat uit verschillende vakken. In natuurwetenschappen verklaar je hoe natuurverschijnselen in elkaar zitten. Je ontdekt het vak aardrijkskunde waarin je leert over streken en landen, kaarten en landschappen. Binnen het vak informatica werk je aan jouw computervaardigheden: je krijgt inzicht in de werking van een computer, je leert enkele basisprogramma’s en je zet je eerste stappen in het programmeren. Tenslotte ontdek je bij techniek hoe heel wat zaken in elkaar zitten en ga je ook zelf aan de slag. Je ontwikkelt je ook op sportief vlak met het vak lichamelijke opvoeding.

Naast dit ruim gemeenschappelijk pakket kiest de leerling in het eerste jaar nog een uitdagende optie. Met moderne wetenschappen bestaat die uitdaging uit twee lesuren culturele vorming en twee lesuren taalinitiatie Engels. De optie Latijn gaat voor vier lesuren klassieke taal en cultuur.

Profilering tweede jaar

De vakken van het eerste jaar vind je ook terug in het tweede jaar: iedereen krijgt een stevige basisvorming van 26 of 27 lesuren. Nieuw in het tweede jaar zijn de vakken muziek en economie. Wiskunde krijg je nu in een uitgebreid pakket van vijf lesuren. Tijdens het vijfde lesuur wordt een bijkomende leerkracht wiskunde ingeschakeld zodat ook hier gedifferentieerd gewerkt kan worden.

In het tweede jaar krijg je ook de kans om een eigen basisoptie te kiezen. We bieden vijf opties aan zodat je echt een keuze kan maken op basis van jouw interesses en talenten.

Basisoptie Economie
Hoe komen bananen en sinaasappelen op onze tafel? Waarom betalen wij met de euro? Hoe maakt een bedrijf winst? Hoe worden prijzen van een product bepaald? Stuk voor stuk vragen om zelf te onderzoeken in deze basisoptie. Verder denk je na over milieu, duurzaamheid en andere maatschappelijke thema’s.

Basisoptie Grieks-Latijn
Als je in het eerste jaar de klassieke vorming hebt gevolgd, kan je in het tweede jaar ook nog Grieks in je pakket opnemen. Je bestudeert nu twee klassieke talen. Een uitstekende manier om je denkvermogen, je taalverwerking en je geheugen te ontwikkelen. Grieks en Latijn krijg je van één leerkracht en zo ontstaat een echt project klassieke talen.

Basisoptie Latijn
Deze basisoptie vormt een aansluiting met de klassieke vorming van het eerste jaar. Je bestudeert verder de Latijnse taal met haar woordenschat en grammatica, je vertaalt en ontleedt teksten en je wordt geconfronteerd met de cultuur van de klassieke oudheid.

Basisoptie Maatschappij
In deze basisoptie ga je zelfstandig leren rond gezonde levensstijl, menselijk gedrag, culturele verschillen en gelijkenissen. Je zal ook zelf een project opzetten rond een actueel thema en leren hoe je je eigen  standpunt kan voorstellen en verdedigen. In deze basisoptie ga je zeker ook op onderzoek in de omgeving om het standpunt van anderen te leren kennen.

Basisoptie STEM-Wetenschappen  
In deze basisoptie staat het onderzoekend leren rond wetenschappen centraal. Je zal zelf moeten meten, observeren, experimenteren en interpreteren rond verschillende onderwerpen uit de wetenschappen: energie, krachten, hefbomen, constructies, mengsels, kleuren, voeding en nog zoveel meer. Ook jouw ict-vaardigheden worden aangesproken.

Bovendien organiseren we in het tweede jaar wisselweken waarin je kennis maakt met de andere basisopties. Zo ontdek je nog meer waar jouw mogelijkheden liggen. In het tweede jaar ben je dus sterk bezig met de studierichtingen die jou boeien in de tweede graad.

Met de nieuwe lesurentabel van de eerste graad kiest het Sint-Ritacollege bewust voor vaardigheden van de 21ste eeuw.  We kiezen voor klemtonen die het creatief denken, het probleem oplossen, de ict-vaardigheden en het computationeel denken op de voorgrond plaatsen.

 

 

 

Zo biedt het studieaanbod van de eerste graad een brede vorming waarbij de focus ligt op de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling. In het tweede jaar ontdek je nog meer waar jouw interesses en mogelijkheden liggen en zo kan je op zoek gaan naar de studierichting van het 3de en 4de jaar die jou het meeste boeit.

Begin

GRAAD II

Economische Wetenschappen
Grieks-Latijn
Humane Wetenschappen
Latijn
Natuurwetenschappen
Moderne Talen

Profilering Graad II

De tweede graad bestaat uit zes studierichtingen van de finaliteit doorstroming. Ook hier staat een ruim gemeenschappelijk pakket centraal met een belangrijk aanbod rond moderne vreemde talen, wiskunde, exacte wetenschappen en algemene vakken. De basisvorming loopt dus nog volledig door in de tweede graad. De naam van de studierichting maakt duidelijk op welk bijkomend richtingsvak de klemtoon wordt gelegd: economie, Grieks-Latijn, humane wetenschappen, Latijn, wetenschappen of moderne vreemde talen. De doorstroming naar de derde graad hangt af van de keuzes die gemaakt werden in de tweede graad.

Zo ontwikkelt de leerling zich in de tweede graad meer en meer tot een zelfstandige leerder die zicht heeft op zijn eigen aanpak en mogelijkheden.

Begin

GRAAD III

Economie - Moderne vreemde talen Economie - Wiskunde
Grieks - Latijn Grieks - Wiskunde
Humane Wetenschappen Latijn - Moderne vreemde talen
Latijn - Wetenschappen Latijn - Wiskunde
Moderne vreemde talen - Wetenschappen Moderne vreemde talen - Wiskunde
Wetenschappen - Wiskunde  

Profilering Graad III

In de derde graad wordt een bewuste keuze gemaakt uit een aanbod van elf geprofileerde ASO-studierichtingen. De gemeenschappelijke vorming blijft, maar de vakken eigen aan de studierichting vormen nu de ruggengraat. De derde graad wil leerlingen voorbereiden op een doorstroming naar het hoger onderwijs. Naast een keuze voor een studierichting kiest de leerling in het vijfde jaar nog voor een seminarie en in het zesde jaar voor een keuzevak: op deze manier kan een leerling de studierichting die hij volgt versterken of aanvullen met leerinhouden van een andere studierichting. Zo krijgt elke leerling in de derde graad de kans zich te ontwikkelen tot een zelfverantwoordelijke leerder.

Naast de vakken en de studierichtingen wordt het studieaanbod van het Sint-Ritacollege nog sterk gekenmerkt door tal van projecten en excursies die een sociale, culturele, sportieve en ethische vorming beogen. In dit hele traject wordt de leerling persoonlijk begeleid van het eerste tot en met het zesde jaar. Het Sint-Ritacollege kiest voor uitdagend en leerlinggericht onderwijs.

Begin

 

Profilering studierichtingen van de derde graad

Begin

Studierichting economie - moderne vreemde talen in graad III

In de studierichting Economie-Moderne Talen wordt je gemeenschappe­lijke vorming aange­vuld met economie en een uitbreiding van het talen­pakket. Je krijgt 4 uur economie in het vijfde en in het zesde jaar. Voor Frans (4 uur), Engels (3 uur) en Duits (2 uur) krijg je het maximum-pakket, zodat je talenvorming in deze richting sterk is. De talen leggen heel sterk de nadruk op actieve communicatie. Voor wiskunde (3 uur) en natuurwe­ten­schap­pen (2 uur) is het pakket weliswaar minimaal, maar toch voldoende volgens aso-normen. Dit laatste houdt wel in dat de aansluiting met richtingen in het hoger onderwijs waar wiskunde of wetenschappen belangrijk zijn, moeilijk verloopt. Deze richting bereidt in de eerste plaats voor op professionele bacheloropleidingen van drie jaar: bachelor in communicatiemanagement, bachelor in officemanagement, bachelor in bedrijfsmanagement, bachelor in kleuter, lager of secundair onderwijs…Naast deze voorbeelden staan er nog tal van richtingen voor jou open: de waaier is afhankelijk van jouw mogelijkheden. Begin

Studierichting economie - wiskunde in graad III

Economie - Wiskunde In de studierichting Economie-Wiskunde wordt je gemeenschap­pelijke vorming aangevuld met economie en een uitbreiding van het pakket wiskunde. Je ­krijgt 4 uur economie in het vijfde en in het zesde jaar. Het aantal uren wiskunde wordt opgetrokken tot zes, zodat je een volledige wiskundige bagage meekrijgt. Dit betekent dat de richting Economie-Wiskunde in de derde graad op wiskundig vlak behoorlijk zwaarder is dan de tweede graad. Kiezen voor een 6-uren pakket wiskunde houdt in voluit kiezen voor wiskunde en voor hoge eisen wat betreft aanleg én inzet. Voor Frans en Engels krijg je nu het minimum aantal lesuren, maar toch blijven de moderne talen in deze richting belangrijk. Voor de exacte weten­schappen krijg je een pakket van drie lesuren waarin fysica, biologie en chemie aan bod komen. Dankzij het wiskundig pakket kan je vanuit deze studierichting naar economische richtingen op academische bachelor- en masterniveau en ook naar bedrijfsbeheer, informatica, industriële en technologische opleidingen. Gesteld natuurlijk dat je binnen dit studiegebied wil blijven. Begin

Studierichting Grieks - Latijn in graad III

Grieks - Latijn In de studierichting Grieks-Latijn wordt je gemeenschappelijke vorming aangevuld met Grieks en Latijn. Deze klassieke richting biedt 4 uur Grieks en 4 uur Latijn in de twee studiejaren. Dankzij dit ruim pakket is de Grieks-Latijnse een filologische richting waarin alle aandacht naar literatuur, kunst en cultuur kan gaan. Ook de moderne vreemde talen krijgen een stevige plaats in deze studierichting: Frans (3 lesuren) en Engels (2 lesuren). Het wiskundig-wetenschappelijk pakket staan hier op de minimale aso-norm, waardoor je hier geen geschikte voorbereiding doormaakt voor exact-wetenschappelijke studies in het hoger onderwijs. Op basis van dit leerstofpakket stromen leerlingen vanuit deze richting vooral door naar de sociale, culturele, psychologische en pedagogische sector en naar vertaalkunde, klassieke of moderne talenrichtingen in elke vorm van hoger onderwijs. Ook exact wetenschappelijke gebieden zijn mits inhaalbewegingen mogelijk. Begin

Studierichting Grieks - wiskunde in graad III

In de studierichting Grieks-Wiskunde wordt je gemeenschappe­lijke vorming aange­vuld met Grieks en een uitbreiding van het pakket wiskunde. Je krijgt in het vijfde en het zesde jaar telkens 4 uur Grieks. Wat wiskunde betreft, krijg je een pakket van 6 lestijden en kies je voor zware wiskunde. Deze rich­ting biedt zo een volledige, sterke wis­kun­dige basis. Kiezen voor een 6-uren pakket wiskunde houdt in voluit kiezen voor wiskunde en voor hoge eisen wat betreft aanleg én inzet. Het pakket Frans-Engels en het pakket natuur­weten­schap­pen is beperkt tot het aso-mini­mum. Deze aso-richting met wiskunde en een klassieke taal geeft jou een heel ruime waaier aan studiemogelijkheden in het hoger onderwijs: van wiskunde en wetenschappen over gezondheidszorg tot de economische of humane sector. Het is een studierichting voor echte allrounders. Begin

Studierichting humane wetenschappen in graad III

Het specifieke van deze afdeling wordt gevormd door de vakken gedragswetenschappen (3 uur) en cultuurwetenschappen (3 uur). In het vak gedragswetenschappen maken de leerlingen kennis met interpretatiekaders en verklaringsmodellen uit verschillende disciplines - zoals psychologie, sociologie en antropologie - die de studie van de mens en de samenleving mogelijk maken. Zo komen in het vijfde jaar thema’s als “zichzelf worden, een vanzelfsprekendheid?” en “met verschillen samenleven” aan bod. De manier waarop een groep mensen samen denkt en leeft is een boeiend en steeds veranderend gegeven. In het vak cultuurwetenschappen is dit het uitgangspunt en staan thema’s rond media, filosofie en ethiek dan ook centraal. In de richting humane wetenschappen mag je nog een optievak kiezen van twee lestijden: communicatiewetenschappen of extensie wiskunde. De communicatiewetenschappen worden benaderd vanuit vier modules gespreid over het 5de en 6de jaar: visuele, auditieve, mediale en tenslotte ict-communicatie. Het optievak extensie wiskunde staat open voor leerlingen die in de tweede graad de leerweg met 5 lesuren wiskunde gevolgd hebben. Het vak extensie wiskunde versterkt je wiskundige basis door het normale wiskundeprogramma van drie uur stelselmatig uit te breiden met meer statistiek, meer abstract wiskundig denken, extra toepassingen en extra oefeningen. Dit vak start in het 5de jaar en bouwt verder op in het 6de jaar. Deze extensie is interessant voor leerlingen die belangstelling hebben om humane wetenschappen te studeren op universitair niveau (academische bachelor). Zowel in de cultuur- als de gedragswetenschappen wordt er heel wat van je verwacht: je moet niet alleen een aantal fenomenen onderzoeken, je moet ook de theorie achter deze fenomenen doorgronden en dan van daaruit zelf stappen kunnen zetten. In deze studierichting leer je zo zelfstandig en kritisch denken en werken. Deze afdeling richt zich dan ook tot leerlingen met een sterke sociale en culturele belangstelling, die zich wensen voor te bereiden op psychologie, sociologie, filosofie, geschiedenis, politieke en sociale wetenschappen. Leerlingen die na de tweede graad de overstap willen maken naar Humane Wetenschappen moeten wel bereid zijn om tijdens de zomervakantie een instappakket te verwerken. Begin

Studierichting Latijn - moderne vreemde talen in graad III

In de studierichting Latijn-Moderne Talen wordt je gemeenschappelijke vorming aangevuld met Latijn en een uitbreiding van het talen­pakket. Zowel in het vijfde als in het zesde jaar krijg je 4 uur Latijn. Voor Frans (4 uur), Engels (3 uur) en Duits (2 uur) verwerk je het maximum-pakket, zodat je in deze richting de sterkste talenvorming van het aso hebt. In deze studierichting wordt ook heel bewust veel aandacht besteed aan literatuur, kunst en cultuur. Voor wiskunde (3 uur) en natuurwetenschappen (2 uur) is het pakket mini­maal naar aso-norm. Met dit minimum programma mis je de basis om een wiskundige of wetenschappelijke richting aan te vatten in het hoger onderwijs. De doorstroming ligt meer op het vlak van westerse en niet-westerse talen, vertaalkunde, geschiedenis, de juridische of sociale sector. Uiteraard zijn dit slechts voorbeelden. Begin

Studierichting Latijn - wetenschappen in graad III

In de studierichting Latijn-Wetenschappen wordt je gemeen­schappelijke vorming aangevuld een uitbreiding van het pakket exacte weten­schappen en met Latijn. Voor de moderne talen krijg je hier het minimum-aso-pakket. Het pakket exacte wetenschappen krijgt in deze studierichting een uitbreiding: je krijgt voor fysica en chemie zowel in het vijfde als in het zesde jaar 2 uur. Ook biologie en aardrijkskunde worden in deze studierichting meer uitgediept en deze vakken volgen een graadprogramma van 3 lestijden. Dat brengt je wetenschap­pe­lijke vorming op 7 uur per week in het 5de jaar en het 6de jaar. Dit urenpakket laat toe om de wetenschappen op een inzichtelijke manier te benaderen. De cursus wiskunde is beperkt tot 4 uur per week, niet veel meer dan het minimum-aso-pakket. Hier geldt de opmerking dat je voor gespecialiseerde studies wetenschappen of wiskunde in het hoger onderwijs te weinig wiskundig gevormd bent. Denk echter niet dat hierdoor jouw keuzemogelijkheden na het secundair onderwijs drastisch beperkt worden, de waaier van het hoger onderwijs in bachelor-opleidingen en academische master-opleidingen zonder zware wiskunde blijft immers meer dan ruim genoeg. Begin

Studierichting Latijn - wiskunde in graad III

In de studierichting Latijn-Wiskunde wordt je gemeenschappe­lijke vorming aange­vuld met Latijn en een uitbreiding van het pakket wiskunde. Je krijgt in het vijfde en het zesde jaar telkens 4 uur Latijn. Wat wiskunde betreft, kies je met 6 uur wiskunde voor een zwaar programma. Kiezen voor een 6-uren pakket wiskunde houdt in voluit kiezen voor wiskunde en voor hoge eisen wat betreft aanleg én inzet. Het pakket Frans-Engels bestaat in totaal uit 5 lesuren en het pakket natuur­weten­schap­pen is beperkt tot het aso-mini­mum. Deze aso-richting met wiskunde en een klassieke taal geeft jou een heel ruime waaier aan studiemogelijkheden in het hoger onderwijs: van wiskunde en wetenschappen over gezondheidszorg tot de economische of humane sector. Het is een studierichting voor echte allrounders. Begin

Studierichting moderne vreemde talen - wetenschappen in graad III

In de studierichting Moderne Talen-Wetenschappen wordt je gemeenschappelijke vorming aangevuld met een uitbreiding van het talen­pakket en van het pakket exacte we­tenschappen. Voor Frans (4 uur), Engels (3 uur) en Duits (2 uur) krijg je het maximum-aanbod, zodat je talenvorming ook in deze richting sterk is. Hetzelfde kan gezegd worden van de exacte wetenschappen: je krijgt voor fysica en chemie zowel in het vijfde als in het zesde jaar 2 uur. Ook biologie en aardrijkskunde worden in deze studierichting meer uitgediept en deze vakken volgen een graadprogramma van 3 lestijden. Dat brengt je wetenschap­pe­lijke vorming op 7 uur per week in het 5de jaar en het 6de jaar. Dit urenpakket laat toe om de exacte wetenschappen op een inzichtelijke manier te benaderen. De cursus wiskunde is beperkt tot 4 uur per week. Als je je echter in het hoger onderwijs specifiek wil richten op de wetenschappen dan heb je met dit 4 uur-pakket wiskunde een vrij krappe basis. Industrie en technologie in het hoger onderwijs op het niveau van professionele bachelor (3-jarige opleiding) behoren sowieso tot de mogelijkheden naast het economisch, paramedisch, sociaal en pedagogisch hoger onderwijs. Je kan ook denken aan academische bachelor-master opleidingen met een beperking voor wiskunde en wetenschappen. Begin

Studierichting moderne vreemde talen - wiskunde in graad III

In de studierichting Moderne Talen-Wiskunde wordt je gemeenschappe­lijke vorming aange­vuld met een uitbreiding van het talenpak­ket en van het pakket wiskun­de. Voor Frans (4 uur), Engels (3 uur) en Duits (2 uur) krijg je het maximum-pakket, zodat je talenvor­ming sterk is. Voor wiskunde krijg je 6 uur per week, je verwerkt dus het volledige programma van de wiskunde. Dit betekent dat de richting Moderne Talen-Wiskunde in de derde graad op wiskundig vlak behoorlijk zwaarder is dan de tweede graad. Kiezen voor een 6-uren pakket wiskunde houdt in voluit kiezen voor wiskunde en voor hoge eisen wat betreft aanleg én inzet. Voor de exacte weten­schappen krijg je een pakket van drie lesuren waarin fysica, biologie en chemie aan bod komen. Deze aso-opleiding beperkt jouw keuzewaaier voor het hoger onderwijs nauwelijks. Je kan zowel een exact wetenschappelijke als een humane richting uit: van landbouw en biotechniek over geneeskunde en sociale gezondheidswetenschappen naar talen en humane wetenschappen. Begin

Studierichting wetenschappen - wiskunde in graad III

In de studierichting Wetenschappen-Wiskunde wordt je gemeen­schappelijke vorming aangevuld met een uitbreiding van het pakket wiskunde en een sterke uitbreiding van het pakket exacte wetenschappen. Deze studie­richting is dan ook de exact weten­schappelijke richting bij uitstek, bovendien krijg je in deze richting ook nog een behoorlijk pakket talen. Voor wiskunde krijg je 6 uur per week, je verwerkt dus het volledig programma wiskunde. Dit betekent dat de richting Wetenschappen-Wiskunde in de derde graad op wiskundig vlak behoorlijk zwaarder is dan de tweede graad. Kiezen voor een 6-uren pakket wiskunde houdt in voluit kiezen voor wiskunde en voor hoge eisen wat betreft aanleg én inzet. In deze studierichting krijg je het ruimste pakket exacte we­ten­schap­pen: biolo­gie (2 uur), fysica (3 uur) en chemie (2 uur in het 5de jaar en 3 uur in het 6de jaar). Het pakket aardrijkskunde omvat 3 lestijden in de derde graad waardoor dit vak grondiger en met wetenschappelijke diepgang kan benaderd worden. De stevige wetenschappelijk-wiskundige basis die hier gelegd wordt, biedt jou de kans om uit te kijken naar wiskundige, wetenschappelijke en industriële richtingen of gezondheidszorg op elk niveau van het hoger onderwijs. Hiermee willen we niet stellen dat je keuzewaaier hiertoe zou beperkt worden, ook de humane wetenschappen blijven tot de mogelijkheden behoren.